Direkcije matičnog preduzeća

Direkcija za
upravljanje proizvodnjom
Direktor – Petar Milošević dipl.el.inž
Direkcija za proizvodnju električne energije
Direktor – Branislav Rupar dipl.inž.maš
Direkcija za distribuciju električne energije
Direktor – Mr Dalibor Muratović dipl.el.inž
Direkcija za
investicije
Direktor – Dr Želјko Ratković
Direkcija PIU (Project Implementation Unit)
Milorad Živković dipl.el.inž
Direkcija za
razvoj
Direktor – Dr Zoran Vuković dipl.el.inž
Direkcija za
opšte poslove
Direktor- Zdravko Butulija