Direkcije matičnog preduzeća

Direkcija za
upravljanje proizvodnjom
Direktor – Petar Milošević dipl.el.inž
Direkcija za proizvodnju električne energije
Direktor – Borivoje Vujičić
Direkcija za
investicije
Direktor – Goran Ninković
Direkcija za
razvoj
Direktor – Milan Kovač
Direkcija za javno
snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS
Direktor - Koraljka Kovačević Markov