Direkcija za organizaciono pravne poslove

Direkcija za organizaciono pravne poslove je u nadležnosti Izvršnog direktora za organizaciono pravne poslove.

Direkcije obavlјa pravne poslove, poslove korporativnog upravlјanja te kadrovske poslove.

Poslovi iz nadležnosi Direkcije se odrađuju u kontinuitetu, a po potrebi se obavlјaju i poslovi pružanja podrške drugm Direkcijama unutar Matičnog preduzeća.

Prilikom obavlјanja poslova i radnih zadataka svi poslovi u Direkciji obavlјaju se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, te opštim aktima MH ERS-a.

U  sklopu Direkcije za organizaciono pravne poslove sistematizovane su službe:

  1. Pravna služba;
  2. Služba za korporativno upravlјanje;
  3. Kadrovska služba;