Direkcija za
investicije

Poslovi DIREKCIJE ZA INVESTICIJE obavlјaju se u okviru slјedećih organizacionih cjelina:

 1. SLUŽBA ZA INVESTICIJE U POSTOJEĆE OBJEKTE
 2. SLUŽBA ZA INVESTICIJE U NOVE OBJEKTE

 

 1. U SLUŽBI ZA INVESTICIJE U POSTOJEĆE OBJEKTE obavlјaju se slјedeći poslovi:
 • Izrada planova investicija,
 • Izrada izvještaja o realizaciji investicija,
 • Analiza investiciono-tehničke dokumentacije.

Izrada planova investicija

 • Izrada Metodologije i smjernica za izradu planova investicija,
 • Koordinacija i prikuplјanje podataka za izradu planova investicija,
 • Izrada plana investicija (godišnji, trogodišnji i petogodišnji) u sklopu izrade konsolidovanog plana poslovanja MH ERS,
 • Izrada plana investicija (godišnji, trogodišnji i petogodišnji) u sklopu izrade plana poslovanja Matičnog preduzeća,
 • Izrada Rebalansa planova investicija na nivou MH ERS i Matičnog preduzeća.

Izrada izvještaja o realizaciji investicija

 • Kontinualno praćenje realizacije investicija na nivou MH ERS,
 • Izrada izvještaja (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji) o realizaciji investicija u sklopu izrade konsolidovanog izvještaja o poslovanju MH ERS,
 • Izrada izvještaja (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni i godišnji) o realizaciji investicija u sklopu izrade izvještaja o poslovanju Matičnog preduzeća,
 • Izrada prezentacionog materijala o poslovanju MH ERS.

Analiza investiciono tehničke dokumentacije

 • Analiza investiciono tehničke dokumentacije u cilјu opravdanosti investicije,
 • Davanje mišlјenja za saglasnost u vezi realizacije investicija čiji je iznos veći od 100.000 KM.

Investiciono održavanje Upravne zgrade Matičnog preduzeća

 • Održavanje liftova, trafostanice 10/0,4 kV, termotehničkih i hidro-instalacija, održavanje građevinskog dijela, a sve u skladu sa pojedinačnim godišnjim ugovorima o redovnom održavanju Upravne zgrade MH ERS.
 1. U SLUŽBI ZA INVESTICIJE U NOVE OBJEKTE obavlјaju se slјedeći poslovi:
 • Planiranje i organizacija realizacije izrade investiciono-tehničke dokumentacije za nove objekte,
 • Priprema investicija i inženjering,
 • Praćenje realizacije investicija u nove objekte.

Planiranje i organizacija realizacije izrade investiciono-tehničke dokumentacije za nove objekte

 • Prethodne investiciono-tehničke analize,
 • Predlaganje investicija,
 • Prikuplјanje i analiza raspoloživih podloga (hidroloških, hidrometeoroloških, geoloških, geofizičkih i dr.),
 • Izrada projektnog zadatka,
 • Planiranje i koordinacija realizacije izrade idejnog rješenja, studije opravdanosti, idejnog projekta, glavnog projekta,
 • Koordinacija u reviziji tehničke dokumentacije.

Priprema investicija i inženjering

 • Koordinacija u obezbjeđivanju sredstava za investicije,
 • Učešće u izradi poziva za davanje ponuda, izboru ponuđača i pripremi ugovora,
 • Priprema i organizovanje inženjering aktivnosti,
 • Koordinacija i učešće u obezbjeđenju dozvola i saglasnosti za izgradnju objekata,
 • Učešće u pripremi planskih dokumenata (prostornih i regulacionih planova).

    Praćenje realizacije investicija u nove objekte

 • Tehnički nadzor nad izvođenjem radova,
 • Koordinacija i praćenje realizacije investicija,
 • Izvještavanje o realizaciji investicija.

Ostale aktivnosti

 • Učešće u pripremi indikativnih planova,
 • Učešće u pripremi studija različitih namjena,
 • Izrada stručnih radova i učešće na naučno-stručnim savjetovanjima,
 • Izrada prezentacionih materijala.