Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj

Javno snabdijevanje u brojkama

3Službe
46Uslužni centri
546342Broj kupaca
56%Učešće u snabdijevanju krajnjih kupaca u Republici Srpskoj
2100GWhPlnirana godišnja prodaja električne energije

Aktivni Ugovori o potpunom snabdijevanju

Regija Semberija-Majevica-Birač: 113 996 ugovora
Dobojska Regija: 98 624 ugovora
Regija Istočna Hercegovina: 33 067 ugovora
Regija Krajina: 268 093 ugovora
Sarajevsko-Romanijska regija: 68 818 ugovora
Ukupno aktivnih Ugovora o potpunom snabdijevanju: 582 598 ugovora

Besplatna Info linija

Šta je Javno snabdijevanje

S cilјem pružanja univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom , Vlada Republike Srpske odredila  je Mješoviti holding „Elektroprivredu Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje  za javnog snabdjevača   na period do pet godina , čime je snabdijevanje električnom energijom za sve kupce od 01.04.2021. godine preuzela Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj .

Domaćinstva i  mali industrijski kupci na naponskom nivou 0,4 kV, sa godišnjom potrošnjom po mjernom mjestu manjom od 35.000 kWh, imaju pravo da se snabdijevaju u sistemu javne usluge električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama. Ugovor o snabdijevanju između javnog snabdjevača i krajnjeg kupca  je ugovor o potpunom snabdijevanju.

Postavlјamo standarde  u okviru naše djelatnosti, a za sve korisnike naše usluge smo simbol sigurnosti, povjerenja i pouzdanosti.

 

                                                                                                                                              Vaša  Elektroprivreda

Organizaciona šema

Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj organizovana je na sledeći način:

 1. Direktor direkcije za javno snabdijevanje – neposredno odgovoran izvršnom direktoru za javno snabdijevanje,
 2. Glavni inženjer za javno snabdijevanje električnom energijom,
 3. Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove,
 4. Služba za tarifiranje , razvoj, planiranje i kontrolu sa sjedištem u Trebinju,
 5. Služba za obračun i naplatu sa sjedištem u Doboju,
 6. Služba za odnose sa kupcima sa sjedištem u Bijelјini.

Izgled i opis računa

Račun za električnu energiju se sastoji od više stavki čija objašnjenja možete pronaći u nastavku. Značenje pojedinih stavki na računu:


1. Podaci o snabdjevaču
2. Kontakt podaci za informacije, reklamacije i prijavu kvara
3. Podaci o računu: mjesto i datum izdavanja, period na koji se odnosi obračun električne energije i rok za plaćanje računa
4. Broj ugovora o potpunom snabdijevanju
5. Naziv kupca i adresa dostave računa
6. Broj računa u kojem zadnja grupa brojeva od 7 cifara predstavlјa šifru kupca
7. Podaci o mjernom mjestu: naziv mjernog mjesta, adresa i EIC (Energy Identification Code) koji predstavlјa jedinstvenu oznaku mjernog mjesta
8. Tarifna grupa i kategorija potrošnje
9. Broj brojila, konstanta, tarifni elementi (AVT- aktivna viša tarifa, AMT – aktivna manja tarifa) po kojima se mjeri i obračunava količina isporučene električne energije i jedinica mjere
10. Prethodno stanje brojila po tarifnim elementima AVT i AMT
11. Novo stanje brojila po tarifnim elementima AVT i AMT
12. Količina utrošene električne energije u kWh koja predstavlјa razliku između novog i starog stanja brojila
13. Zaduženje ili odobrenje količine električne energije u kWh po različitim osnovama
14. Količina električne energije za obračun u kWh po tarifnim elementima AVT i AMT
15. Tarifni elementi (AVT- aktivna viša tarifa, AMT – aktivna manja tarifa, OS – obračunska snaga) po kojima se obračunava količina isporučene električne energije i jedinica mjere
16. Iznos utrošene električne energije u konvertibilnim markama (KM) po obračunskim elementima AVT i AMT
16a. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AVT (rezultat obračuna električne energije u AVT, po opsezima potrošnje iz polјa 26a)
16b. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AMT (rezultat obračuna električne energije u AMT, po opsezima potrošnje iz polјa 26b)
17. Obračun prenosne i distributivne mrežarine u KM sa odgovarajućim cijenama (KM/kWh) po obračunskim elementima AVT, AMT i OS, predstavlјa proizvod količine za obračun iz polјa 15 i cijene mrežarine iz polјa 17.
18. Obračun naknade za obnovlјive izvore električne energije (OIEE) u KM sa odgovarajućim cijenama (KM/kWh) po obračunskim elementima AVT i AMT, predstavlјa proizvod količine za obračun iz polјa 15 i cijene mrežarine iz polјa 18.


19. Iznos energije, mrežarine i OIEE u KM.
20. Iznos naknade za uslugu snabdijevanja u KM.
21. Iznos zajedničke potrošnje u KM (stubišta, liftovi, garaže, i sl).
22. Ukupan iznos računa sastoji se od: iznos računa bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), vrijednost PDV-a, iznos računa sa PDV-om, zatezna kamata i ukupan iznos u KM sa zateznom kamatom
23. Finansijske promjene u tekućem obračunskom periodu u KM: prethodni saldo, korekcije, uplate i trenutni račun.
24. Zaklјučni saldo duga ili potraživanja u KM. Pozitivna vrijednost se odnosi na dug, a negativna na potraživanje.
25. Procentualno učešće tarifnih elemenata AVT i AMT u ukupnoj potrošnji električne energije u kWh.
26. Obračun električne energije po opsezima potrošnje
(I – do 500 kWh; II – od 501 do 1500 kWh; III – od 1501 kWh).
Količina (kWh): Učešće pojedinih tarifnih elemenata AVT i AMT u svakom opsegu potrošnje određuje se na osnovu procentualnog učešća tarifnih elementa u ukupnoj potrošnji električne energije. Količine su zaokružene na cijele brojeve.
Cijena (KM/kWh): Cijena električne energije po opsezima potrošnje za tarifne elemente AVT i AMT
Iznos (KM): Proizvod količine i cijene u okviru obračunskih elementa AVT i AMT po opsezima potrošnje.
Kolona Ukupno predstavlјa:
– zbir količina elekrične energije po opsezima potrošnje i obračunskim elementima
– zbir iznosa obračunate potrošene električne energije po opsezima potrošnje i tarifnim elementima u KM
26a. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AVT se prenosi u polјe 16a)
26b. Iznos u KM utrošene električne energije po obračunskom elementu AMT se prenosi u polјe 16b)
27. Napomene vezane za račun
28. Grafički predstavlјeni podaci o potrošnji električne energije u predhodnom periodu
29. Priznanica o uplati koja se odnosi na konkretan račun
30. Uplatnica sa informacijama o kupcu, transakcionim računima kod banaka putem kojih se vrši uplata, iznosu za uplatu i pozivu na broj za konkretan račun

Elektronski račun (e-Račun)

Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna.

Prednosti elektronske dostave računa su višestruke:

 • Brža i sigurnija dostava
 • Račun se dostavlјa odmah nakon završenog obračuna
 • Minimizira se rizik rizik gublјenja računa ili da račun ,iz bilo koje razloga, ne bude isporučen

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na slјedeće načine:

 • preuzimanjem Zahtjeva na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem putem kontakt forme sa odabirom vrste poruke „Javno snabdijevanje“
 • dolaskom u najbliži šalter Javnog snabdijevanja , gdje će kupac potpisati Zahtjev za izmjenu adrese/načina dostave računa .

Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.

Aktiviranjem elektronskog računa i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svijesti.

Kako platiti račun

Vaš račun za električnu energiju možete izmiriti na više načina:

 • na šalterima banaka (spisak banaka i računa putem kojih možete izvršiti uplatu za utrošenu električnu energiju možete naći na dnu stranice),
 • putem elektronskog bankarstva,
 • kao i na šalterima „Pošte Srpske“.

Prilikom uplate potrebno je navesti podatke sa računa ( obavezno navesti šifru kupca i poziv na broj).

Trajni nalog

Trajni nalog možete koristiti za izmirivanje mjesečnih zaduženja za električnu energiju. Plaćanjem trajnim nalogom štedite svoje vrijeme, izbjegavate čekanje u redovima i banci prepuštate da brine o vašim mjesečnim obavezama.

Cijene

Cijene po kojim „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje prodaje električnu energiju krajnjim kupcima su regulisane. Formirane su na osnovu Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku , a saglasnost na njihovu primenu daje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

U nastavku možete ostvariti uvid u cjenovnik koji se primenjuje od 01.01.2023. godine

Odluka o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj (od 01.01.2023.) (pdf)

Prigovori

Prigovor na račun za utrošenu električnu energiju možete podnijeti elektronski, putem kontakt forme odabirom vrste poruke „Prigovori“, dopisom ili lično na šalteru Direkcija za javno snabdijevanje .

Ukoliko želite da podneste prigovor potrebno je da popunite odgovarajući obrazac koji možete preuzeti sa našeg web portala ili na šalteru Javnog snabdijevanja, gdje je isti potrebno predati.

Radnici na Uslužnom centru će izvršiti neophodne kontrole i blagovremeno vas obavijestiti u pisanoj formi.

Kako platiti račun

Vaš račun za električnu energiju možete izmiriti na više načina:

 • na šalterima banaka (spisak banaka i računa putem kojih možete izvršiti uplatu za utrošenu električnu energiju možete naći na dnu stranice),
 • putem elektronskog bankarstva,
 • kao i na šalterima „Pošte Srpske“.

Prilikom uplate potrebno je navesti podatke sa računa ( obavezno navesti šifru kupca i poziv na broj).

Trajni nalog

Trajni nalog možete koristiti za izmirivanje mjesečnih zaduženja za električnu energiju. Plaćanjem trajnim nalogom štedite svoje vrijeme, izbjegavate čekanje u redovima i banci prepuštate da brine o vašim mjesečnim obavezama.

Elektronski račun (e-Račun)

Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna.

Prednosti elektronske dostave računa su višestruke:

 • Brža i sigurnija dostava
 • Račun se dostavlјa odmah nakon završenog obračuna
 • Minimizira se rizik rizik gublјenja računa ili da račun ,iz bilo koje razloga, ne bude isporučen

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na slјedeće načine:

 • preuzimanjem Zahtjeva na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem putem kontakt forme sa odabirom vrste poruke „Javno snabdijevanje“
 • dolaskom u najbliži šalter Javnog snabdijevanja , gdje će kupac potpisati Zahtjev za izmjenu adrese/načina dostave računa .

Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.

Aktiviranjem elektronskog računa i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svijesti.

Na interaktivnoj mapi Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj , klikom na odgovarajući grad, možete dobiti informacije o kontaktima šaltera Javnog  snabdijevanja.

Regija Istočna Hercegovina

 • Trebinje, Trg Jovana Raškovića br.6
 • Bileća, Peka Pavlovića bb.
 • Gacko, Solunskih dobrovolјaca br.8
 • Nevesinje, Svetosavsa br.2
 • Ljubinje, Nikole Tesle bb.

Sarajevsko-Romanijska regija

 • Pale, Trifka Grabeža br.123
 • Foča, Drinska br.6
 • Sokolac, Cara Lazara br.74
 • Višegrad, Vojvode Stepe bb.
 • Istočno Novo Sarajevo, Draže Mihajlovića bb.
 • Trnovo, Trnovskog batalјona br.109
 • Rogatica, Srpske sloge br.16
 • Čajniče, Ul. Đenerala Draže Mihajlovića bb.
 • Rudo, Ul. 12. Juli br. 13.
 • Kalinovik, Ul. Lučka br.1.
 • Novo Goražde , Božidara Goraždanina br. 128

Dobojska regija

 • Doboj, Nikole Pašića bb.
 • Modriča, Prote Matije Nenadovića br.1
 • Teslić, Branka Markočevića bb.
 • Šamac, Posavsko-Trebavskog partizanskog odreda br.13
 • Brod, Jovana Dučića br.2
 • Derventa, Želјeznička bb.

Regija Semberija-Majevica-Birač

 • Bijelјina, Majevička 97
 • Uglјevik, Trg Đenerala Draže Mihajlovića
 • Zvornik, Svetog Save 37 B (zgrada 3-15)
 • Vlasenica, Svetih apostola Petra i Pavla br . 6
 • Bratunac, Bratunačkih brigada bb.
 • Milići, Ul. 9. Januar bb.
 • Srebrenica, Maršala Tita bb.
 • Šekovići, Ul. Narodnog heroja Miloša Zekića br. 12
 • Lopare, Ul. Cara Dušana br. 1
 • Han Pijesak, Ul. Solunskih dobrovolјaca bb.

Regija Krajina

 • Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br . 22
 • Prijedor, Prote Matije Nenadovića br. 28
 • Gradiška, Gavrila Principa br. 1
 • Kozarska Dubica, Meše Selimovića br. 79
 • Novi Grad, Branka Ćopića br. 22
 • Prnjavor, Jovana Dučića br. 25
 • Mrkonjić Grad, Stevana Sinđelića br. 5
 • Laktaši, Nemanjina bb.
 • Srbac, Vrbaska br. 26
 • Čelinac, Vojvode Mišića br. 68
 • Šipovo, Nikole Tesle br. 29a
 • Kotor Varoš, Jovana Raškovića bb.
 • Kostajnica, Petra Pecije bb.
 • Kneževo, Rajka Dukića bb.

Interaktivna mapa

Prigovori

U nastavku možete naći tipske obrasce iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja:

PRIGOVOR – obrazac – ERS F05

Call Centar

Pozivom na broj  0800 50 120, potrošači  mogu da dobiju informacije  o računu i stanju ukupnog dugovanja, svakog  radnog dana od 7 do 15 časova, kao i informacije o načinu reklamiranja računa. U direktom razgovoru sa operaterom,  potrošači se takođe mogu informisati o statusu podnijetog prigovora, proknjiženim/neproknjiženim uplatama, aktuelnim marketinškim kampanjama i slično.

Služba Uslužnog centra na najbrži mogući način će krajnjim kupcima pružiti sve neophodne informacije i biti posrednici u rješavanju problema sa ostalim službama unutar Javnog snabdijevanja.

Kalkulator potrošnje

Pomoću kalkulatora, kupci iz grupe univerzalnog snabdijevanja mogu izračunati iznos mjesečnog računa za električnu energiju.

Dovolјno je da izaberete tarifnu grupu kupca i unesete količinu utrošene električne energije za mjesec za koji želite da izračunate potrošnju električne energije .

Napomena: U kalkulator nije uklјučen obračun zajedničke potrošnje i kamate.

Portal za kupce

Portal za kupce je online platforma koja omogućava kupcima električne energije uvid u vlastite podatke iz ugovornog odnosa sa Direkcijama za tržišno i javno snabdijevanje. Preko portala se kupcima omogućuje pristup 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelјi sa ažuriranim informacijama.

Portal za kupce predstavlјa centralnu tačku kontakta krajnjih kupaca električne energije i direkcija za snabdijevanje električnom energijom.

Portal za kupce električne energije sadrži dva podsistema i to:

 • Portal za kupce električne energije tržišnog snabdijevanja
 • Portal za kupce električne energije javnog snabdijevanja.

 

Najčešće postavljana pitanja

1. Zašto je neophodno da kupci zaklјuče Ugovor o potpunom snabdijevanju električnom energijom?

Zakonom o električnoj energiji (član 71. i 83. „Službeni glasnik RS“, br. 68/20) zagarantovana je mogućnost da svaki kupac ima pravo da slobodno izabere snabdjevača od koga će kupovati električnu energiju. Krajnji kupac i snabdjevač su dužni da zaklјuče Ugovor o snabdijevanju, radi kupoprodaje (član 78. Zakona o električnoj energiji i član 47. Opštih uslova za snabdijevanje i isporuku električne energije).

Ukoliko kupac iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“ ili „Mali kupac“, ne izabere drugog snabdjevača ili ostane bez snabdjevača, ima pravo na javno snabdijevanje, o čemu zaklјučuje ugovor sa javnim snabdjevačem (član 73. Zakona o električnoj energiji).

Iz prethodno navedenog, krajnji kupac je obavezan da sa javnim snabdjevačem zaklјuči Ugovor o potpunom snabdijevanju, radi kupoprodaje električne energije (član 11. stav 2. pod a), Opštih uslova za snabdijevanje i isporuku električne energije).

Javni snabdjevač nema pravo snabdijevati kupce sa kojima nema zaklјučen Ugovor o snabdijevanju.

2. Ko i gdje može da potpiše Ugovor o snabdijevanju?

Ugovor o snabdijevanju može potpisati vlasnik mjernog mjesta ili od njega ovlašćeno lice u nadležnom Uslužnom centru Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj. Informaciju o tačnim lokacijama uslužnih centara možete pronaći OVDJE

3. Šta je potrebno od dokumentacije za potpisivanje Ugovora o snabdijevanju, ukoliko svi podaci o kupcu i mjernom mjestu ostaju isti?

Da bi se potpisao Ugovor o snabdijevanju, potrebno je da vlasnik mjernog mjesta ili od njega ovlašćeno lice dođe u nadležni uslužni centar Direkcije za javno snabdijevanje sa važećim identifikacionim dokumentom.

4. Kako se vrši preregistracija krajnjeg kupca električne energije na mjernom mjestu?

Preregistracija krajnjeg kupca električne energije na mjernom mjestu zahtijeva potpisivanje novog Ugovora o snabdijevanju u nadležnom uslužnom centru Direkcije za javno snabdijevanje.

Da bi se izvršila promjena naziva kupca u kategoriji potrošnje „Domaćinstva“ potrebno je dostaviti slјedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o vlasništvu nad mjernim mjestom tj. jedan od slјedećih dokumenata: Kupoprodajni ugovor, Ugovor o zamjeni, Rješenje o naslјeđivanju, Ugovor o poklonu, Izvod iz zemlјišnih knjiga (ZK izvadak), Posjedovni list, Izvod iz knjige uloženih ugovora (za etažne vlasnike tj. vlasnike stanova u kolektivnom stanovanju), Rješenje o ostavini;
 • Izvod iz Matične knjige umrlih, uz potpisanu izjavu o preuzimanju obaveza na mjernom mjestu do okončanja ostavinskog postupka;
 • Potvrda o izmirenom dugu po zadnjem obračunu za prethodnog vlasnika, ukoliko se radi o naslјedstvu;
 • Presuda suda kojom je utvrđeno vlasništvo;
 • Rješenje o privremenom korišćenju objekta izdato od strane nadležnog organa;
 • Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)

Da bi se izvršila promjena naziva kupca u kategoriji „Ostala potrošnja“, potrebno je dostaviti slјedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o registraciji (JIB ili PIB);
 • Dokaz o vlasništvu ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora;
 • Rješenje o radu;
 • Identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) odgovornog lica;
 • Izjava zakupodavca i zakupoprimca o solidarnom podmirenju budućih novčanih obaveza za isporučenu električnu energiju (u slučaju zakupa poslovnog prostora).

5. Kako se računi mogu dobiti elektronskom poštom?

Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte podnosi se u nadležnom uslužnom centru ili se dostavlјa kol-centru (Call centar) putem elektronske pošte na adresu   callcentarjs@ers.ba. Zahtjev možete preuzeti ovdje.

Za dostavu računa elektronskom poštom potrebni su slјedeći podaci:

 • Naziv i šifra kupca
 • Adresa mjernog mjesta
 • EIC kod
 • Mejl (mail) adresa na koju želite da Vam se dostavlјaju računi.

Ukoliko niste vlasnik mjernog mjesta, potrebna je punomoć vlasnika da se računi Vama dostavlјaju.

6. Kako vršiti plaćanje iz inostranstva?

Direktno plaćanje iz inostranstva, za sada, nije moguće.

Da bi se izvršilo plaćanje, možete:

 • Otvoriti račun u nekoj od domaćih banaka te plaćanje izvršiti putem elektronskog bankarstva ili trajnog naloga
 • Dati ovlašćenje osobi u Bosni i Hercegovini da uplatu izvrši u Vaše ime
 • Prilikom boravka u Bosni i Hercegovini možete izvršiti uplatu većeg iznosa (avans) iz kojeg će se namirivati računi koji dospijevaju.

7. Kako se ispravno popunjava opšta uplatnica prilikom plaćanja računa za električnu energiju?

Prilikom plaćanja računa za utrošenu električnu energiju putem opšte uplatnice  važno je  da ista  bude pravilno popunjena.

Stavke „šifra kupca“ i “poziv na broj”, koje se nalaze na računima za utrošenu električnu energiju, su jako bitne prilikom plaćanja računa.

Ako želite da vašom uplatom obuhvatite sva mjerna mjesta pod jednom šifrom kupca,u polјe uplatnice označeno kao „svrha doznake“ upišete „šifru kupca“. Time će vaša uplata biti pravilno proknjižena na svim mjernim mjestima pod navedenom šifrom.

Ukoliko želite da uplatom bude obuhvaćeno jedno mjerno mjesto, neophodno je da u polјe uplatnice označeno kao „svrha doznake“ upišete „ poziv na broj“. Na taj način će vaša uplata biti automatski i tačno evidentirana isklјučivo na mjernom mjestu za koje je izdat račun sa pozivom na broj.

Primjere popunjenih uplatnica pogledajte OVDJE

8. Zašto su na računu za električnu energiju posebno iskazane stavke: obračunska snaga, energija, mrežarina, naknada za obnovlјive izvore, naknada za uslugu snabdijevanja i PDV?

Shodno Zakonu o električnoj energiji (član 81.) obaveza snabdjevača je da na računu za električnu energiju posebno iskazuje svaku stavku koja se izmiruje plaćanjem računa. U skladu sa navedenim, na računu se posebno iskazuje koji dio računa se odnosi na obračunsku snagu, energiju, mrežarinu, naknade za obnovlјive izvore, naknade za uslugu snabdijevanja i PDV. Kada se izračuna zbir svih ovih stavki, dobije se ukupan iznos računa.

9. Zašto se obračunava kamata?

Obaveza svakog kupca je da redovno i blagovremeno plaća preuzetu električnu energiju snabdjevaču (član 11. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom).

Kupac koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća osim glavnice i zateznu kamatu na iznos glavnog duga do dana isplate po kamatnoj stopi 0,03% dnevno, a koja je definisana odredbama Zakona o zateznoj kamati („Službeni glasnik RS“, broj 61/18). Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Kamata se počinje zaračunavati nakon isteka datuma valute navedenog na računu (rok za plaćanje računa).

10. Kada se vrši ispravka računa?

Najčešće se ispravka računa vrši u slјedećim slučajevima:

 • očitanje nije izvršeno,
 • brojilo je pogrešno očitano,
 • utvrđen je kvar na brojilu ili uklopnom satu/MTK uređaju,
 • uplate nisu blagovremeno proknjižene
 • uplate su pogrešno proknjižene

11. Kako podnijeti prigovor?

Prigovor se podnosi u svim nadležnim uslužnim centrima i putem kol-centra Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj. Javni snabdjevač je dužan da krajnjem kupcu dostavi odgovor sa obrazloženjem u pisanoj formi, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora, te informisati krajnjeg kupca o mogućnosti podnošenja zahtjeva za rješavanje spora Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske.

12. Za koji vremenski period se vrši obračun električne energije?

Brojila krajnjih kupaca se očitavaju u skladu sa  Zakonom o električnoj energiji i Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom:

Operator distributivnog sistema (ODS) je dužan obezbjediti ispravno i redovno očitanje mjernih uređaja za mjerenje električne energije. Takođe, dužan je izvršiti očitanje mjernih uređaja i prilikom svake promjene cijena električne energije, odnosno tarifnih stavova, promjene snabdjevača, promjene korisnika sistema i u slučaju drugih izmjena podataka o mjernom mjestu koje su od značaja za obračun.

Za kategoriju potrošnje „Domaćinstva“ očitanje i fakturisanje utrošene električne energije vrši se  u skladu sa članom 73. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom. Očitanje mjernih uređaja počinje najranije tri dana prije isteka obračunskog perioda i završava najkasnije tri dana po isteku obračunskog perioda za koji je ugovorom utvrđena obaveza očitanja.

13. Kada se mijenjaju dnevni tarifni stavovi?

Prema dnevnom periodu primjene, tarifni stavovi se utvrđuju i primjenjuju na slјedeći način:

 • a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u periodu od 06:00 do 22:00 časa za sve dane u sedmici (osim dana vikenda) za zimsko računanje vremena, odnosno od 07:00 do 23:00 časa za lјetno računanje vremena,
 • b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u periodu od 22:00 do 06:00 časova narednog dana za sve dane u sedmici (osim dana vikenda) za zimsko računanje vremena, odnosno od 23:00 do 07:00 časova za lјetno računanje vremena, i u dane vikenda neprekidno od petka u 22:00 (23:00) do ponedjelјka u 06:00 (07:00) časova.

14. Zašto nije iskazana potrošnja električne energije na računu (zašto nije očitano brojilo)?

Očitanje brojila je isklјučivo u nadležnosti pripadajućeg Operatora distributivnog sistema (ODS). Očitani podaci na mjernom mjestu dostavlјaju se Direkciji za javno snabdijevanje koja vrši obračun i izradu računa za utrošenu električnu energiju. Ako na računu nije iskazana potrošnja električne energije, to znači da ODS nije izvršio očitanje brojila ili za isto nije dostavio podatke Direkciji za javno snabdijevanje. Kupac u pomenutom slučaju ima mogućnost da podnese prigovor na račun Uslužnom centru ili Call-centru Direkcije za javno snabdijevanje koja je u obavezi da isti proslijedi nadležnom ODS-u i zahtijeva vanredno očitanje, na osnovu koga će se izvršiti korekcija računa ili da izvrši samoočitanje te mjerne podatke dostave nadležnom ODS-u.

15. Šta je to obračunska snaga?

Obračunska snaga (tarifna jedinica odnosno ”taksa na brojilo”) je jedan od elemenata za obračun utroška električne energije i predstavlјa najveću prosječnu preuzetu snagu u vremenskom intervalu od 15 minuta u toku mjesečnog obračunskog perioda.

Kupcima iz kategorije „Ostala potrošnja“, kao i kupcima iz kategorije „Domaćinstva“ kod kojih se snaga ne mjeri, obračunska snaga je utvrđena u fiksnom iznosu i to:

 • 5kW Ostala potrošnja 0,4kV
 • 3,3 kW Domaćinstva

16. Zašto se naplaćuje PDV na električnu energiju?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) od 17 % zaračunava se na fakturisanu električnu energiju, kao i na sve ostale robe i usluge, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni  glasnik BiH“, broj 09/05 i 35/05).

17. Zašto je sva potrošnja obračunata po jednoj tarifi, ukoliko kupac pripada 2. tarifnoj grupi domaćinstva?

Vaše brojilo ili uklopni sat je neispravan i registruje potrošnju po jednoj tarifi. Prigovor možete uputiti uslužnom centru ili kol-centru Direkcije za javno snabdijevanje. Isti će odmah biti proslijeđen nadležnom ODS-u na ispravku. Kupac se  može obratiti lično, putem besplatne info linije 0800 50 120 ili putem elektronske pošte na adresu navedenu na računu za električnu energiju.

18. Izvršeno je pogrešno očitanje brojila. Kako da ispravim tu grešku?

Ukoliko krajnji kupac utvrdi da mu je brojilo pogrešno očitano, potrebno je da se obrati u nadležni uslužni centar ili kol-centar Direkcije za javno snabdijevanje i podnese zahtjev za ispravku računa. Kupac se može obratiti lično, putem besplatne info linije 0800 50 120 ili putem elektronske pošte na adresu navedenu na računu za električnu energiju.

19. Kako se može promijeniti tarifna grupa?

Tarifnu grupu možete promijeniti podnošenjem zahtjeva na već definisanom obrascu u nadležnom uslužnom centru Direkcije za javno snabdijevanje.

20. Šta je e-portal (portal za kupce) i kako se registrovati?

Portal za kupce je online platforma koja omogućava kupcima električne energije uvid u vlastite podatke iz ugovornog odnosa sa Direkcijom za  javno snabdijevanje. Preko portala se kupcima omogućuje pristup ažuriranim informacijama 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelјi.

Pristupom portalu dobijate uvid u mjesečne račune, finansijsku karticu, količinu utrošene električne energije po mjesecima, izvršene korekcije, izvršene uplate, opomene i račune za nestandardne usluge.

Ukoliko imate potpisan ugovor o potpunom snabdijevanju i račun dobijate elektronskom poštom, korisnik portala za kupce možete postati podnošenjem zahtjeva u nadležnom uslužnom centru.

21. Šta su nestandardne usluge?

Prema Zakonu o električnoj energiji (član 57.), nestandardne usluge operatora distributivnog sistema (ODS) obuhvataju sve pojedinačne usluge prema korisnicima sistema koje ODS pruža na zahtjev kupca, odnosno korisnika sistema usluge, a koje nisu obuhvaćene naknadama za korišćenje distributivne mreže i priklјučenja na distributivnu mrežu.

Usluge se odnose na provjeru ispravnosti i baždarenja mjernog uređaja, izmještanje brojila na zahtjev kupca, isklјučenja ili uklјučenja na mrežu zbog radova na objektu na zahtjev kupca, izdavanje rješenja o elektroenergetskoj saglasnosti, obustave isporuke zbog neblagovremenog plaćanja isporučene električne energije na zahtjev snabdjevača, troškove obavještenja o isklјučenju, vanredno očitanje na zahtjev kupca i tako dalјe.

Cjenovnik nestandardnih usluga, na zahtjev nadležnih ODS-ova, odobrava Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Troškovi koji se odnose na isklјučenje potrošača  zbog neblagovremenog plaćanja a na zahtjev snabdjevača su sledeći:

 • obavještenje o isklјučenju  5,85 KM
 • troškovi isklјučenja mjernog mjesta  32,76 KM
 • troškovi ponovnog uklјučenja 32,76 KM.

Iznosi su iskazani sa PDV-om i plaća ih potrošač.

22. Šta su opsezi potrošnje („blok tarife“)?

Za kategoriju potrošnje „Domaćinstva“ utrvrđena su tri opsega potrošnje:

 • I do 500 kWh,
 • II od 501 kWh do 1500 kWh i
 • III od 1501 kWh pa naviše,

na način da svaki kupac prvih 500 kWh plaća po cijeni za opseg I, narednih 1000 kWh po cijeni za opseg II, a preostalu utrošenu električnu energiju po cijeni za opseg III.

Prilikom obračuna cijene električne energije za kupce iz 2. tarifne grupe kategorije potrošnje „domaćinstva“, uzima se u obzir procentualno učešće više i manje dnevne tarife u ukupnoj potrošnji i taj procentualni odnos se primjenjuje na svaki opseg potrošnje.

23. Šta je program energetske održivosti za domaćinstva?

Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d Trebinje pokrenula je „Program energetske održivosti za domaćinstava“ u cilјu instaliranja fotonaponskih sistema.

Instaliranjem fotonaponskog sistema na krovove individualnih stambenih objekata, krajnji kupac stiče status kupca-proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora; a ostvareni višak/manjak električne energije u određenom momentu predaje, odnosno preuzima iz distributivne mreže.

Zahtjevi se mogu podnijeti na jednom od 45 šaltera uslužnih centara Direkcije za javno snabdijevanje širom Republike Srpske uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Sve dodatne informacije u vezi Programa možete dobiti putem elektronske pošte:  solardomacinstva@ers.ba ili putem brojeva telefona 059/279-819 i 059/279-866.

Novosti i obavještenja

Прије него нас контактирате,молим Вас да посјетите секцију Најчешћа питања и покушате наћи одговор.Хвала на интересовању.


MH „ERS“, Matično preduzeće a.d. Trebinje

Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici SrpskojStepe Stepanovića, 89101 Trebinje Republika Srpska,

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 59 277 102

Faks: +387 59 277 170

  Žiro-računi za plaćanje kod komercijalnih banaka

  NLB BANKA

  562-008-81639731-90

  NOVA BANKA

  555-100-00518398-72

  ADIKO BANKA

  552-000-20631805-57

  ATOS BANK

  567-241-10000022-54

  MF BANKA

  572-536-00001636-19

  БПШ Банка

  571-080-00001235-10