Politika IMS

Politika IMS

Stalno pobolјšavanje svih poslovnih procesa (upravlјanje proizvodnjom električne energije, uglјa i toplotne energije; upravlјanje distribucijom električne energije; trgovina električnom energijom), smanjivanje troškova poslovanja, zaštita životne i radne sredine, zdravlјe i bezbjednost na radu, trajno su opredelјenje svih zaposlenih MH „ERS” Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Politika IMS se iskazuje:

  • Upravlјanjem svim poslovnim procesima na način kojim se zadovolјavaju zahtjevi, potrebe i očekivanja korisnika i svih drugih zainteresovanih strana.
  • Posvećenošću zaštiti životne sredine, uklјučujući prevenciju zagađenja, i posvećenošću ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost, saradnjom sa širom i lokalnom zajednicom na unapređenju zaštite životne sredine i transparentnim rješavanjem problematike zaštite životne sredine, podsticanjem održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine, što je regulisano normativnim aktom koji reguliše zaštitu životne sredine u MH „ERS“.
  • Posvećenošću pružanju bezbjednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlјa u vezi sa radom, a koja je odgovarajuća za svrhu, veličinu i kontekst organizacije i za specifičnu prirodu njenih 0H&S rizika i 0H&S prilika.
  • Privrženošću prevenciji opasnosti i smanjivanju 0H&S rizika zaposlenih u skladu sa zakonskim i drugim zahtjevima, kao i privrženošću stalnom pobolјšavanju učinka sistema menadžmenta zdravlјem i bezbjednošću na radu.
  • Posvećenošću konsultovanju i učestvovanju radnika i njihovih predstavnika za bezbjednost i zdravlјe na radu.
  • Politikom i mjerama poslovodstva MH „ERS” Matično preduzeće a.d. Trebinje kojima se stvara i održava radna atmosfera i stimulišu svi zaposleni da u potpunosti i aktivno učestvuju u ostvarenju poslovnih cilјeva.
  • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih da efikasno i kvalitetno izvršavaju poslove, čuvaju životnu i radnu sredinu i budu svjesni svojih ličnih obaveza u vezi zdravlјa i bezbjednosti na radu.
  • Primjenom procesnog pristupa u upravlјanju aktivnostima i resursima, koji omogućuje stalna pobolјšavanja sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom i sistema menadžmenta zdravlјem i bezbjednošću na radu.
  • Postavlјanjem i preispitivanjem cilјeva poslovanja, odnosno cilјeva kvaliteta, opštih i posebnih cilјeva zaštite životne sredine i cilјeva zdravlјa i bezbjednosti na radu.
  • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija.   Stalnim unapređenjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa isporučiocima opreme i usluga.

Politika IMS MH „ERS” Matično preduzeće a.d. Trebinje je sastavni dio ukupne poslovne politike i povremeno se preispituje i mijenja kada je to potrebno.