Direkcija za
opšte poslove

Direkcija za opšte poslove posluje u okviru organizaciono-pravnog i opšteg sektora MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, te je neposredno odgovorna Izvršnom direktoru za organizaciono – pravne i opšte poslove.

Nјen rad je organizovan u tri službe, i to:

  • Služba protokola, arhive i informisanja – obuhvata poslove kancelarijskog poslovanja, protokola, kopirnice, arhive i informisanja,
  • Služba za poslove društvenog standarda i održavanja prostorija – obuhvata poslovanje restorana društvene ishrane i poslove održavanja čistoće prostorija,
  • Služba saobraćaja, obezbjeđenja, zaštite i tehničkog održavanja zgrade – obuhvata poslove saobraćaja, poslove obezbjeđenja i video nadzora, protivpožarne zaštite i zaštite na radu i poslove tehničkog održavanja upravne zgrade.