Direkcija za proizvodnju električne energije

OPIS POSLOVA KOJE OBAVLJA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU

Direkcija za proizvodnju MH“ERS“ ima osnovni zadatak da koordinira proizvodnju električne energije u hidroelektranama i termoelektranama, proizvodnju uglјa za potrebe termoelektrnana i obezbijedi sve informacije iz proizvodnih preduzeća za normalno odvijanje poslova u Direkcijama, čije se aktivnosti obavlјaju na nivou Mješovitog Holdinga.

Poslovi Direkcije za proizvodnju se obavlјaju u okviru dvije organizacione cjeline – tehničke službe i službe za plan, analizu i unapređenje proizvodnje.

 1. U tehničkoj službi za proizvodnju obavlјaju se sledeći poslovi:
 • priprema podloga za praćenje odvijanja tehnološkog procesa termoblokova i koordiniranje aktivnosti u pobolјšanju ekonomije toplote, analiza specifične potrošnje toplote termoelektrana, pogonsko bilansiranje
 • analiza stepena racionalnosti i poslovanja kapaciteta za proizvodnju električne energije, praćenjem parametara definisanih usvojenim sistemom normativa i standarda
 • priprema podloga za optimizaciju korišćenja hidroenergetskih potencijala kod hidroelektrana
 • definisanje strategije remonata kapaciteta za proizvodnju električne energije i koordinacija izrade godišnjih planova remonata sa proizvodnim preduzećima
 • izrada podloga za bilansiranje (normativa i standarda) proizvodnje električne energije u termoelektranama i hidroelektranama
 • analiza važnijih pogonskih događaja kapaciteta za proizvodnju električne energije i ocjena stanja opreme
 • nadzor i kontrola procesa proizvodnje elektirčne energije i izrada predloga mjera i odluka za otklanjanje uzroka poremećaja, sa razvojem sistema za preventivno djelovanje
 • nadzor i kontrola procesa remonata postrojenja za proizvodnju električne energije i izrada predloga mjera i odluka za otklanjanje uzroka poremećaja, sa razvojem sistema za preventivno djelovanje
 • organizacija potrebnih ekspertiza u slučaju neplaniranih pogonskih događaja, kao što su vanredni veći kvarovi i havarije i učešće u donošenju odluka o načinu otklanjanja posledica
 • analiza proizvodnih rezultata i nivoa postignute tehničke efikasnosti prozvodnih preduzeća i razvijanja motivacije za efikasniji rad i bolјe rezultate poslovanja
 • unapređenje organizacije proizvodnje uglјa i otkrivke na površinskim kopovima
 • koordinacija aktivnosti na unaprjeđenju tehničko-tehnoloških i ekonomskih odnosa između rudnika i termoelektrana u cilјu smanjenja cijene koštanja proizvedenog kWh
 • izrada podloga za utvrđivanje jedinstvenih normativa i standarda za korišćenje osnovne rudarske opreme
 • definisanje strategije održavanja rudarskih kapaciteta i koordinacija aktivnosti sa preduzećima u postupku izrade godišnjih planova održavanja
 • izrada podloga za utvrđivanje jedinstvenih normativa i standarda troškova održavanja rudarske opreme
 • usklađivanje nabavki rezervnih dijelova i repromaterijala po vrstama, količinama i prioritetima, vodeći računa o normativima optimalnih zaliha i stepenu unifikacije u proizvodni preduzećima
 • nadzor nad utvrđivanjem potrebnih količina, izborom najpovolјnijih ponuđača, kontrolom i distribucijom roba i opreme koje su predmet zajedničkih nabavki
 • izrada nedelјnih, mjesečnih , kvartalnih i godišnjih izvještaja o stanju remontnih radova
 • razvijanje savremenih metoda i učešće u realizaciji na ugradnji opreme za smanjenje negativnih uticaja i praćenje stanja u vezi sa zaštitom životne okoline
 • i dr.
 1. U službi za plan, analizu i unaređenje proizvodnje obavlјaju se sledeći poslovi:
 • praćenje procesa proizvodnje električne energije i pogonskog stanja sa prognozom trajanja neraspoloživosti proizvodnih kapaciteta, formiranje i održavanje odgovarajuće baze podataka
 • statistička obrada podataka i izrada posebnih analiza i informacija o proizvodnji, ostvarenju planova i tehničkoj efikasnosti kapaciteta za proizvodnju električne energije
 • izrada nacrta godišnjeg i trogodišnjeg elektroenergetskog bilansa u saradnji sa Direkcijom za upravlјanje i proizvodnim preduzećima
 • izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih informacija i izvještaja o ostvarenoj proizvodnji električne energije (ostvarenje EE bilansa)
 • priprema statističkih podloga za tehničko-tehnološka i organizaciona unapređenja i modernizacije u oblasti održavanja kapaciteta za proizvodnju električne energije
 • obračun proizvedene električne energije (aktivne i reaktivne)
 • stručna ocjena izrađenih studija i analiza iz oblasti unapređenja proizvodnje električne energije
 • praćenje procesa proizvodnje i ažuriranje baze podataka sa svim relevantnim podacima vezanim za proizvodnju uglјa
 • izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih informacija i izvještaja o radu postrojenja za proizvodnju uglјa
 • statistička obrada podataka i izrada posebnih analiza i informacija o proizvodnji, ostvarenju planova i tehničkoj efikasnosti kapaciteta za proizvodnju uglјa
 • usaglašavanje dinamike proizvodnje uglјa sa potrebama termoelektrana i optimizacija količine uglјa na deponiji
 • priprema statističkih podloga za tehničko-tehnološka i organizaciona unapređenja u proizvodnji i održavanju rudarskih kapaciteta
 • priprema podloga i prijedloga za nabavku osnovnih sredstava
 • izrada planova za nabavku osnovnih sredstava u saradnji sa Direkcijom za investicije i proizvodnim preduzećima
 • učestvovanje u definisanju karakteristika i izboru opreme, koja se nabavlјa za potrebe investicione izgradnje novih objekata za eksplataciju uglјa i ostale djelatnosti koje obezbijeđuju što optimalnije uslove za njihovo održavanje
 • i dr.