Direkcija za ekonomske-finansijske poslove

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove je u nadležnosti Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Direkcija obavlja poslove iz oblasti finansija, računovodstva, plana i analize, obračuna poreza i finansijskog izvještavanja.

Poslovi iz navedenih oblasti su kontinuirani. Po potrebi se obavljaju poslovi dostave podataka nadležnim poreskim organima, nezavisnom revizoru, Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, kao i drugim nadležnim institucijama.

Direkcija obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske i BiH , Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

U okviru Direkcije za ekonomsko-finansijske poslove funkcionišu sljedeće službe:

  • Finansijska služba;
  • Računovodstvena služba;
  • Služba za plan i analizu;
  • Služba za ekonomske poslove javnog snabdijevanja;
  • Služba za poreze;
  • Služba za finansijsko izvještavanje.