Direkcija PIU (Project Implementation Unit)

PIU (Project Implementation Unit – Jedinica za implementaciju projekata ) je organizaciono uspostavlјena kao Direkcija koja pripada MH ERS Matičnom preduzeću a.d. – Trebinje i zadužena je za pripremu i implementaciju projekata koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih institucija. Uspostavlјena je 1996. god. , kada su određene međunarodne finansijske institucije odlučile da učestvuju u obnovi elektro-energetskog sektora u Republici Srpskoj. Pretpostavka za uspješnu implementaciju projekata, podrazumijevala je organizovanje Jedinice za implementaciju projekata u okviru Elektroprivrede Republike Srpske koja će organizaciono i kadrovski biti osposoblјena da obavlјa taj posao u svim zavisnim preduzećima MH ERS, u skladu sa procedurama međunarodnih finansijskih institucija koje vrše kreditiranja.

Do sada je Direkcija PIU realizovala četiri velika kreditna aranžmana pod nazivima: Power 1, Power 2, Power 3 i Power 4, koje su kreditirale različite finansijske institucije kao što su: World Bank (WB) – Svjetska banka, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – Evropska banka za obnovu i razvoj, European Investment Bank (EIB) – Evropska investiciona banka , Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Nјemački razvojni fond i Japan Bank for International Cooperation (JBIC) – Japanska Banka za međunarodnu saradnju. Kroz sva četiri kreditna aranžmana je obezbijeđeno cca 320 miliona KM i ta sredstva su utrošena za sanaciju postrojenja i opreme u hidroelektranama, termoelektranama, prenosnoj mreži i elektrodistribucijama.

Direkcijom PIU operativno rukovodi Direktor direkcije koji je neposredno odgovoran Upravi preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Rad Direkcije PIU je organizovan preko službi i to:

 • Službe za prokjurment
 • Službe za operativno praćenje kredita.

Direkcija PIU je zadužena da vrši pripremu i implementaciju projekata i u tu svrhu provodi slјedeće aktivnosti:

 • Priprema i procjena projekata koji se kandiduju za realizaciju
 • Učešće u vođenju pregovora sa kreditorima oko načina i uslova za dodjelu kredita
 • Provođenje operativnih radnji za pripremu, odobravanje i potpisivanje kreditnih aranžmana od strane nadležnih tijela u BiH i Republici Srpskoj
 • Izrada planova za implementaciju projekata (PIP)
 • Izrada tenderskih dokumentacija, provođenje postupaka javnih nabavki i provođenje svih neophodnih radnji do zaklјučenja ugovora
 • Provođenje pisane korespodencije sa predstavnicima involviranih strana: kreditora, konsultanata, ponuđača
 • Operativno praćenje realizacije zaklјučenih ugovora
 • Finansijsko praćenje realizacije ugovora u smislu prispjeća i izmirenja finansijskih obaveza po ugovorima
 • Vršenje alokacija kreditnih zaduženja po krajnjim korisnicima/zavisnim preduzećima MH ERS
 • Praćenje prispjeća obaveza za otplate kredita i realokacija tih obaveza po zavisnim preduzećima MH ERS
 • Izrada izvještaja prema Upravi društva MH ERS matično preduzeće a.d., resornom Ministarstvu, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Ministarstvu finansija i trezora BiH, kao i međunarodnim finansijskim institucijama/bankama koje vrše kreditiranja

Pored zaposlenih u Direkciji PIU , u implementaciji svih projekata aktivno učestvuju i imenovani predstavnici iz zavisnih preduzeća (Project manager-i) u kojima se realizuju pojedini projekti.

Trenutno je u toku isporuka opreme i software-a u okviru realizacije SCADA sistema u elektrodistributivnim preduzećima kao i pripremne aktivnosti na realizaciji projekta vjetroparka Hrgud, kojim se predviđa izgradnja vjetroparka instalisane snage cca 48 MW na lokaciji Hrgud, za koji je: izrađena studija izvodlјivosti, potpisan ugovor o koncesiji sa Vladom Republike Srpske, potpisan Ugovor o kreditu i projektu sa KfW-om, izvršen izbor konsultanta za izradu „studije procjene uticaja na socijalnu i životnu sredinu“ koji je pred ugovaranjem i u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu i projektu uz učešće tzv. tender agenta angažovanog od strane KfW-a izrađuje se projektni zadatak za implementacionog konsultanta koji će izraditi Idejni projekat za vjetropark Hrgud i izradu tenderske dokumentacije za izbor izvođača za izgradnju predmetnog proizvodnog objekta.