Termoenergetski potencijal

Ugalј je najzastuplјeniji energetski resurs koji se danas koristi u Republici Srpskoj. Razlog za korišćenje uglјa kao izvora energije je njegova rasprostranjenost i količine zadovolјavajućeg kvaliteta. Najveći procenat eksploatisanog uglјa u Republici Srpskoj koristi se u termoelektranama za proizvodnju električne energije, dok se određene količine koriste u drugim sektorima (uglavnom industrija i toplane). Rezerve na kojim će se razvijati eksploatacija uglјa su relativno ravnomjerno raspoređene na cijeloj teritoriji Republike Srpske, od Lješlјana na zapadu do Gacka na jugo-istoku.

Danas se ugalј u Republici Srpskoj eksploatiše na tri lokacije – Gacko (lignit), Uglјevik (mrki) i Stanari (lignit). Rudnik Milјevina je trenutno zatvoren.

Gacko i Uglјevik proizvode ugalј za potrebe termoelektrana (98% plasmana) i široke potrošnje. Kapacitet rudnika Gacko je 2,1 miliona tona uglјa, a rudnika Uglјevik 1,75 miliona tona uglјa godišnje. S obzirom da su postojeći površinski kopovi na kraju rezervi, potrebno je otvaranje novih u slјedećih 3-5 godina godina. Potrebna je i obnova rudarske mehanizacije.

U blizini lokacije Stanari, na kojoj se proizvodi ugalј za termoelektrane (prodaja u FBiH, 45% plasmana) i za široku potrošnju, izgrađena je termoelektrana Stanari instalisane snage 300 MW.

Tabela: Rezerve uglјa u Republici Srpskoj

Red. broj NAZIV PROIZVODNOG KAPACITETA I VRSTA UGLjA

REZERVE (000 t)

Hd
(GJ/t)
Vlaga (%) Pepeo (%) Sumpor ukupni (%)
Bilansne
(A+B+C1)
Vanbilansne (A+B+C1) Potencijalne (C2+D1+D2) Ukupne geološke Eksploatacione (A+B+C1)

REPUBLIKA SRPSKA

1 Rudnik Uglјevik (M) 247409 17792 114558 265201 206507 13,28 26 19,4 4,59
2 Rudnik Stanari (L) 82559 34668 9596 126823 73271 9,646 50,75 5,74 0,17
3 Rudnik Gacko (L) 269958 37862 / 307320 245662 10,276 37,45 15,78 1,48
4 Rudnik Milјevina (M) 21200 15800 40100 77100 19080 11,7-14,8 24,9 24,83 2,2
5 Kotor Varoš (M)* 16410 1359 14,5 26,21 26,06 1,4
6 Lješlјani (M)* 8843 195 10000 14,39 24,89 28,04 1,53
7 Ramići (L)* 37596 37 596 33836,4 9,68 42,86 15,82 3,88
Ukupno lignit RS 390113 72530 9596 471739 352769
Ukupno mrki ugalј RS 293862 33787 166017 342301 225587
UKUPNO RS 683975 106317 175613 814040 578356

M- mrki ugalј
L – lignit

*Napomena: Rudnici Kotor Varoš, Lješlјani i Ramići su istraženi i rezerve uglјa su dokazane, ali se na njima trenutno ne obavlјa eksploatacija.

 

Kod razmatranja uglјenih ležišta Republike Srpske razlikuju se dva slučaja:

  • ležišta u kojima se već vrši eksploatacija uglјa, gdje postoji rudarska tradicija i gdje je rudarski rizik manji i
  • ležišta gdje je moguće otvaranje novih rudnika, kada je potrebno opreznije pristupiti procjeni energetskog potencijala.

U Republici Srpskoj trenutno se eksploatacija uglјa odvija na tri rudnika površinske eksploatacije: Gacko, Uglјevik i Stanari.

Gatački basen

Gatački uglјeni basen je smješten u velikom Gatačkom polјu i prostire se na površini od oko 40 km2 na nadmorskoj visini oko 940 m. Basen je izgrađen od uglјonosnih naslaga istaloženih u depresiji dubokoj oko 600 m.

Ležište uglјa sastoji se od četiri uglјena sloja:

  • Glavni (deblјina sloja od 11 do 25 m)
  • 1. podinski (deblјina sloja 13,2 m)
  • 2. podinski (deblјina sloja 10 m)
  • Povlatni (deblјina sloja 40 m)

Generalni pad uglјenog sloja je od 80 do 120. Gatačko ležište spada u sinklinalna ležišta.

Prema Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglјa u ležištu Gacko sa stanjem 31.12.2008. god, eksploatacione rezerve uglјa Gatačkog ležišta iznose 245662079 tona (rezerve umanjene za proizvodnju u periodu 2003.-2006. god.).

Prosječni ponderisani kvalitet uglјa za Rudnik lignita „Gacko“ dat je u slјedećoj tabeli:

Tabela: Kvalitet uglјa u gatačkom uglјenom basenu

Imedijatne analize

Rudnik : Jedinica Gacko
Vlaga % 37,97
Pepeo % 15,68
Sag materije % 45,90
Isp. materije % 27,54
C-fix % 18,56
Koks % 35,71
S – ukupni % 1,55
DTE kJ/kg 10 174

Izvor: ERS

Tabela: Kvalitet uglјa po geološkim jedinicama u Gatačkom uglјenom basenu

Hemijski sastav pepela

Rudnik :(uglјeni sloj) Jedinica Glavni sloj 1. pod. sloj 2. pod. sloj Povlatna zona Prosjek za basen
SiO2 % 15,17 16,8 37,9 34,92 22,35
Fe2 O3 % 5,17 4,62 7,47 7,97 5,85
Al2 O3 % 8,93 7,67 17,10 17,22 11,30
TiO2 % 0,41 0,33 0,49 0,60 0,43
CaO % 51,60 53,96 21,56 24,20 42,54
MgO % 1,46 1,59 1,46 1,26 1,46
Na2O+K2O % 1,12 0,91 1,18 1,27 1,11
SO3 % 15,79 13,83 11,64 12,20 14,13

Elementarni sastav uglјa

Uglјenik C % 35,22 30,96 36,45 32,99 34,37
Vodonik H % 2,12 1,40 1,63 1,59 1,82
Sumpor gorivi S % 0,38 0,38 0,52 0,83 0,64
Kiseonik + azot

(O2+N2)

% 12,83 16,45 10,89 11,12 13,01

Izvor: ERS

Ugljevički basen

Uglјevički uglјeni basen

Šire područje uglјevičkog uglјenog basena nalazi se na sjeveroistočnim padinama planine Majevica. Prostire se, od naselјa Pelјave i Mezgraja – Tobut, sa zapada, pa preko naselјa Bogutovo Selo i Uglјevik u pravcu Istoka. Sjeverna granica doseže do naselјa Tutnjevac, a istočna do Glinja i Trnove. Uglјonosni tercijarni sedimenti ovog basena utvrđeni su na površini od oko 50 km2. Trenutno se eksploatacija vrši na površinskom kopu „Bogutovo Selo“.

Analiza kvaliteta uglјa Rudnika mrkog uglјa „Uglјevik“

Prosječni ponderisani kavalitet uglјa za Rudnik lignita „Uglјevik“ dat je u slјedećoj tabeli.

Tabela: Kvalitet uglјa u uglјevičkom uglјenom basenu

Bogutovo Selo Sjever Bogutovo Selo Jug Uglјevik Istok

Imedijatne analize:

Vlaga % 29,97 28,39 33,54
Pepeo % 17,78 17,83 18,20
Sagor. materije % 52,24 53,14 47,76
Isp. materije % 28,53 30,29 30,19
Cfix % 23,65 23,45 17,97
Koks % 41,50 39,22 37,12
S-ukupni % 4,53 4,96 3,75
DTE kJ/kg 12639 12805 11419

Hemijski sastav pepela:

SiO2 % 23,74-44,65 11,28-40,46 20,34
Fe2O3 % 11,27-23,91 16,00-41,60 11,28
Al2O3 % 7,79-21,91 8,53-22,13 7,87
TiO2 % 0,52 0,01-0,10 0,48
CaO % 6,20-20,38 6,72-27,44 29,90
MgO % 5,07-6,59 0,09-4,01 3,05
Na2O+K2O % 1,07-2,71 0,75-4,15 1,68
SO3 % 8,13-25,13 6,97-29,07 21,68
K2O 0,39-1,58 0,20-1,05 0,84

Elementarni sastav uglјa:

Uglјenik C % 27,11-35,27 28,83-39,57
Vodonik H % 3,27-3,63 3,37-94,64
Sumpor gorivi S % 2,01-3,44 2,36-4,75
Kiseonik + azot

(O2+N2)

% 10,99-12,17 N/0,22-0,59

O/14,46-19,74

N/0,44

O/10,57

Izvor: ERS

Podaci o kvalitetu uglјa su preuzeti iz:

  • Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i proračunu rezervi uglјa u ležištu Bogutovo Selo- Sjever;
  • Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i obračunu rezervi uglјa u reviru Bogutovo Selo-Jug;
  • Svodni Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i proračunu rezervi mrkog uglјa na ležištu Uglјevik- Istok;