Direkcija za
javne nabavke

DIREKCIJA ZA JAVNE NABAVKE

Poslovi koje obavlja Direkcija za javne nabavke grupisani su u nekoliko cjelina:

-Izrada prijedloga plana javnih nabavki MH ERS matično preduzeće a.d. Trebinje, a sve na osnovu dostavljenih zahtjeva nadležnih direkcija;

-Učestvovanje u kreiranju i predlaganju internih normativnih akata koji regulišu poslove  javnih nabavki;

-Sprovođenje postupaka javnih nabavki na osnovu podnijetih zahtjeva organizacionih jedinica;

-Izrada akata vezanih za postupke javnih nabavki;

-Izrada ugovora vezanih za postupke javnih nabavki;

-Kontrola ulazne dokumentacije i praćenje realizacije ugovora;

-Izvještavanje o sprovedenim postupcima javnih nabavki;

Direkcija za javne nabavke sastoji se iz tri službe:

-Služba nabavki

-Služba nabavki za potrebe javnog i tržišnog snabdijevanja i OSP-a

-Služba za kontrolu ulazne dokumentacije