Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema

Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema

Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema u okviru MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje zadužena je za prikupljanje, obradu i analizu svih podataka o parametrima uspješnosti pet operatora distributivnog sistema koji uslugu distribucije električne energije vrše u okviru sistema Elektroprivrede Republike Srpske, te mjesto na kojem se izrađuju konsolidovani izvještaji koji se dostavljaju organima upravljanja MH ERS.

Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema organizovana je u tri službe: Služba za upravljanje imovinom, Služba za upravljanje mrežom i Služba za upravljanje podacima i odnosom s tržištem.

 1. U Službi za upravljanje imovinom obavljaju se sledeći poslovi:
 • Izrada elektroenergetskog bilansa i planova poslovanja;
 • Konsolidacija planova upravljanja imovinom svih ODS-ova;
 • Praćenje ostvarenja elektroenergetskog bilansa;
 • Bilansiranje gubitaka;
 • Uspostavljanje i upravljanje obaveznim rezervama opreme i materijala;
 • Utvrđivanje politika i standarda za tehničko dokumentovanje (GIS i TIS);
 • Prikupljanje, obrada i analiza podataka ODS-ova o imovini;
 • Praćenje novih znanja i dobrih praksi upravljanja imovinom;
 • Praćenje realizacije izgradnje priključaka novih korisnika na distributivnu mrežu;
 • Analiza prihoda po osnovu naknade za priključenje i troškova izgradnje priključaka;
 • Izrada izvještaja koji služe kao podloga mjera za usklađivanje procesa planiranja s realnim okolnostima;
 • Iniciranje aktivnosti za podizanje kvaliteta upravljanja imovinom;
 • Pokretanje inicijative za tehnološki razvoj kroz imenovane stručne timove ili Tehnički savjet;
 • Iniciranje izrade normativnih akata za upravljanje imovinom kroz imenovane stručne timove ili Tehnički savjet;
 • Izrada tehničke specifikacije opreme za koju je neophodno izvršiti ulaznu kontrolu u postupku nabavke ili u postupku zaprimanja;
 • Učestvovanje u postupcima donošenja regulatornih akata vezanih za metodologiju obračuna cijene priključenja;
 • Učestvovanje u postupcima donošenja politika i metodologija u vezi održavanja mreže, normiranja radova, unificiranja nestandardnih usluga i metodologije utvrđivanja cijene/troškova istih (na inicijativu stručnih službi Direkcije uz aktivno učešće Tehničkog savjeta);
 • Praćenje primjene regulatornih akata vezanih za upravljanje imovinom na godišnjem nivou;
 • Iniciranje i provođenja strateških IT projekata u domenu upravljanja imovinom za sve ODS-ove;
 • Standardizacija IT infrastrukture u domenu upravljanja imovinom za sve ODS-ove.
 1. U Službi za upravljanje mrežom obavljaju se sledeći poslovi:
 • Izrada vizije i strategije upravljanja sistemom;
 • Iniciranje strateški značajnih promjena i praćenje njihovog provođenja u ODS-ovima i analiza ostvarenih efekata;
 • Donošenje politike upravljanja mrežom;
 • Praćenje novih znanja i dobrih praksi upravljanja sistemom;
 • Definisanje parametara koji su od značaja za proces upravljanja mrežom;
 • Izrada izvještaja za prepoznavanje prilika za moguća unapređenja upravljanja sistemom;
 • Uspostavljanje jedinstvenih principa modelovanja distributivne mreže za potrebe nadzora i upravljanje pogonskim stanjima;
 • Uspostavljanje, analiza, praćenje i izvještavanje energetskih funkcija sistema;
 • Uspostavljanje i održavanje baza podataka sistema;
 • Analiziranje i ocjenjivanje procesa upravljanja sistemom;
 • Osiguravanje edukacije zaposlenih i odgovornih za vođenje, nadzor i unapređenje procesa upravljanja mrežom;
 • Uspostava, praćenje i analiza standarda kvaliteta isporuke električne energije;
 • Realizacija uspostavljanja i monitoring nad radom uspostavljenog SCADA/OMS/DMS sistema;
 • Pružanje tehničke podrške korisnicima SCADA sistema i upravljanje matricom ovlaštenja korisnika;
 • Izrada distributivnih mrežnih pravila;
 • Učestvovanje u izradi i praćenje realizacije ugovora o održavanju SCADA sistema;
 • Koordinacija sa IT službom u vezi rješavanja problema u vezi SCADA sistema te saradnja na njihovom otklanjanju;
 • Iniciranje i provođenje strateških IT projekata u domenu upravljanja mrežom za sve ODS-ove;
 • Standardizacija IT infrastrukture u domenu upravljanja mrežom za sve ODS-ove;
 • Unapređenje IT sigurnosne infrastrukture u svim ODS-ovima;
 1. U Službi za upravljanje podacima i odnosom s tržištem obavljaju se sledeći poslovi:
 • Pokretanje inicijativa za unapređenje mjernog sistema (Studija razvoja AMM i dr.), obrade podataka i odnosa s tržištem;
 • Izrada modela za izvještavanje mjernih podataka i podataka o mjernom sistemu od strane ODS-ova;
 • Izrada godišnjeg izvještaja o implementaciji AMM sistema;
 • Praćenje novih znanja i dobrih praksi mjerenja, obrade podataka i odnosa s tržištem;
 • Praćenje primjene Pravilnika o utvrđivanju, obračunu i fakturisanju neovlaštene potrošnje i po potrebi njegovo ažuriranje u funkciji usklađivanja sa važećom regulativom;
 • Praćenje efekata izvršenih kontrola ispravnosti mjernih mjesta i otkrivenih neovlaštenih potrošnji;
 • Osiguranje verifikacije tehničke specifikacije mjernih uređaja, koncentratora i mjernih mjesta, te praćenje provođenja u ODS-ovima;
 • Propisivanje jedinstvene politike naplate potraživanja i praćenje efekata njenog provođenja;
 • Utvrđivanje mjera za pravovremenu zaštitu potraživanja;
 • Analiza efikasnosti naplate i propisivanje jedinstvene politike naplate;
 • Propisivanje obaveze vođenja evidencije pokrenutih sporova i praćenje efekata sporova;
 • Donošenje programa za situiranje zatečenih nenaplaćenih potraživanja ODS-ova;
 • Donošenje programa mjera za postupanje po kategoriji spora;
 • Redovno izvještavanje prema regulatoru;
 • Upravljanje procesima regulacije djelatnosti distribucije;
 • Praćenje usklađenosti s regulatornim okvirom za mjerenje, podatke i odnos s tržištem;
 • Izvještavanje o prihodima i rashodima distributivnih preduzeća;
 • Izrada konsolidovanih zahtjeva i iniciranje tarifnih postupaka za utvrđivanje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema;
 • Iniciranje i provođenje strateških IT projekata u domenu upravljanja podacima i odnosa s tržištem za sve ODS-ove;
 • Standardizacija IT infrastrukture u domenu upravljanja podacima i odnosa s tržištem za sve elektro distribucije;
 • Komunikacija s ostalim tržišnim učesnicima.

Tehnički savjet distribucija, mjesto je na kojem se novim znanjima ugrađivanim u pravilnike, tehničke preporuke, tehno-ekonomske analize s ciljem argumentovanja zahtjeva za ulaganjima u funkciji unapređenja pouzdanosti sistema u cjelini, te izrađenim tehničkim specifikacijama opreme i materijala,  podstiče unifikacija postupanja i kontinuirano unapređuje efikasnost poslovanja operatora distributivnog sistema.

Direkcija za poslove operatora distributivnog sistema otvorena je za saradnju, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje, kako sa svim organizacionim cjelinama u okviru Matičnog preduzeća, tako i sa svim subjektima koji se bave poslovima koji su u nadležnosti Direkcije.

Mladi kadrovi spremni da prihvate i odgovore izazove koji nose promjene o kojima se ne razmišlja na način traženja odgovora na pitanja kako ih izbjeći ili ih odgoditi,  najznačajniji su resurs Direkcije za poslove operatora distributivnog sistema. Promjenama se ide u susret, njihovo dešavanje je prilika za učenje, rast i razvoj.