Direkcija za tržišno
snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS

Direkcija za tržišno snabdijevanje električnom energijom je u nadležnosti Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

U skladu sa prihvaćenim trećim energetskim paketom i razdvajanjem djelatnosti distribucije i snabdijevanja obezbjeđuje se ravnopravan ulazak na tržište svih korisnika dozvole za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom.

MX „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje jedini je subjekat unutar Holdinga koji posjeduje dozvolu za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom, na osnovu koje ima pravo da slobodno ugovara uslove snabdijevanja sa krajnjim kupcima po tržišnim principima. S tim u vezi, unutar Matičnog preduzeća je formirana Direkcija za tržišno snabdijevanje električnom energijom, koja je od 01.09.2019. godine novi tržišni učesnik.

U okviru Direkcije za tržišno snabdijevanje električnom energijom nalaze se službe:

  1. Služba za predviđanje i istraživanje tržišta, određivanje cijena i tarifa
  2. Služba za prodaju komercijalnim kupcima, odnose s kupcima i marketing
  3. Služba upravlјanja obračunom i naplatom potraživanja

U nadležnosti Službe za predviđanje i istraživanje tržišta, određivanje cijena i tarifa su procesi strateškog i operativnog planiranja potrošnje komercijalnih kupaca u režimu tržišnog snabdijevanja, kao i analiza tržišta i utvrđivanje maloprodajne cijene za komercijalne kupce. Aktivnosti u funkciji izvršenja ovih procesa obuhvataju operativnu razradu strateških planova kroz izradu godišnjih, mjesečnih i kratkoročnih potreba za nabavku i prodaju energije komercijalnim kupcima, analize kretanja cijena na maloprodajnom tržištu, analizu rizika, te određivanje tarifa.

Služba za prodaju komercijalnim kupcima, odnose s kupcima i marketing obavlјa poslove ugovaranja prodaje, pri čemu su modeli ugovora s kupcima standardizovani, prati i obrađuje prigovore i žalbe kupaca, te analizira komercijalni kvalitet usluge sa aspekta njegove usklađenosti sa utvrđenim parametrima kvaliteta. Maloprodajno tržište i uloga snabdjevača u uslovima njegove potpune otvorenosti nameću obavezu ozbilјnog pristupa marketinškim aktivnostima koje za cilј imaju zadržavanje sadašnjih i pridobijanje novih komercijalnih kupaca.

Poslovi u nadležnosti Službe upravlјanja obračunom i naplatom potraživanja obuhvataju poslove obračuna, fakturisanja, knjiženja i naplate potraživanja, kao i upravlјanje instrumentima finansijskog obezbjeđenja.