Vjetroelektrana Hrgud

U opštini Berkovići, na lokaciji planine Hrgud, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d Trebinje je uz pomoć konsultantske kompanije provela jednogodišnja ispitivanja potencijala vjetra,  na osnovu kojih je izrađena  detalјna Studija opravdanosti izgradnje VE „Hrgud“ instalisane snage 48 MW i prosječne godišnje proizvodnje oko 126 GWh.

Lokalitet Hrgud se nalazi u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, u regiji Hercegovina (entitet Republika Srpska), 50 km sjeverno od Trebinja i oko 30 km južno od Mostara.

Na bazi urađenih jednogodišnjih ispitivanja utvrđeno je da se srednja godišnja brzina vjetra kreće između 6,1–8,1 m/s na razmatranoj lokaciji vjetroagregata na 79.5 m visine.

Lokalitet Hrgud se nalazi u planinskom području na zemlјištu dodjelјenom za polјoprivredu i stočarstvo, kao i na šumskom zemlјištu. Lokalitet se ne nalazi unutar rezervata prirode ili zaštićenog područje prirode.

Na osnovu uslova na lokaciji i Studijom opravdanosti planirano je da se instalira 16 vjetroturbina. U analizi su uzete  u obzir slјedeće tri vrste vjetroturbina, a koje su dostupne na tržištu.

Tip vjetroturbine WTG Class Visina rotora [m] iznad tla Бр. Instalacioni

kapacitet [MW]

Siemens SWT-3.0-101 IA 79.5 16 48
Vestas V90-3.0 IA 80.0
Enercon E-82-3.0 IA 84.6

Neophodne elektrokomponente za sabiranje energije i povezivanje projekta VE Hrgud na trafostanicu Berkovići  su:

Elektro-mreža koja se sastoji se od transformatora i prekidača smještenih u pojedinim turbinama i kablova između turbina i do trafostanice na lokaciji,

Trafostanice na lokaciji za sabiranje energije iz vjetrotrubina na nivou 35 kV i transformaciju na nivo 110 kV,

Dalekovoda 110 kV (nadzemni vod) iz trafostanice na lokaciji koji vodi do napajača u trafostanici Berkovići,

Napajača za 110 kV dalekovod u trafostanici Berkovići.

Svaki vjetroagregat će imati nazivnu snagu od 3 MW i proizvodit će energiju na niskom naponu od 1 kV. Trafostanica 35 kV Berkovići će biti spojena na državnu mrežu visokonaponskim vodom (110 kV liniji, ali trenutno radi pod 35 kV). Ova trafostanica moraće se dograditi ili izgraditi nova trafostanica kako bi se mogla preuzeti energija proizvedena u vjetroelektrani Hrgud.

Na temelјu obavlјene projekcije životne sredine, nisu identifikovani ekološki faktori koji bi mogli ugroziti dalјi razvoj projekta vjetroelektrane na lokaciji Hrgud.

Tokom realizacije projekta VE Hrgud, rješavaće se i putna infrastruktura i vodosnabdijevanje sela Hrgud, što će uveliko pobolјšati uslove života u ovom dijelu Berkovića. Ukupna dužina novo izgrađenih puteva do lokaliteta je oko 6,5 km, dok se rekonstrukcija postojećih puteva računa da je oko 4,6 km. Nove/rekonstruirane ceste će biti šlјunčane/makadamske.

Planirane investicija za izgradnju VE Hrgud iznose oko  64,28 miliona evra.

Neto godišnja proizvodnja energije za 16 vjetroelektrana (P50):
125,9 GWh/y

Sati punog opterećenja:
2623 h/y

Faktor kapaciteta:
29,9%

Instalisana snaga:
48MW

Ukupna vrijednost investicije:
64.285.000 eura