Вјетроелектрана Хргуд

У општини Берковићи, на локацији планине Хргуд, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д Требиње је уз помоћ консултантске компаније провела једногодишња испитивања потенцијала вјетра,  на основу којих је израђена  детаљна Студија оправданости изградње ВЕ „Хргуд“ инсталисане снаге 48 MW и просјечне годишње производње око 126 GWh.

Локалитет Хргуд се налази у јужном дијелу Босне и Херцеговине, у регији Херцеговина (ентитет Република Српска), 50 km сјеверно од Требиња и око 30 km јужно од Мостара.

На бази урађених једногодишњих испитивања утврђено је да се средња годишња брзина вјетра креће између 6,1–8,1 m/s на разматраној локацији вјетроагрегата на 79.5 m висине.

Локалитет Хргуд се налази у планинском подручју на земљишту додјељеном за пољопривреду и сточарство, као и на шумском земљишту. Локалитет се не налази унутар резервата природе или заштићеног подручје природе.

На основу услова на локацији и Студијом оправданости планирано је да се инсталира 16 вјетротурбина. У анализи су узете  у обзир сљедеће три врсте вјетротурбина, а које су доступне на тржишту.

Тип вјетротурбине WTG Class Висина ротора [m] изнад тла Бр. Инсталациони

капацитет [MW]

Siemens SWT-3.0-101 IA 79.5 16 48
Vestas V90-3.0 IA 80.0
Enercon E-82-3.0 IA 84.6

Неопходне електрокомпоненте за сабирање енергије и повезивање пројекта ВЕ Хргуд на трафостаницу Берковићи  су:

  • Електро-мрежa која се састоји се од трансформатора и прекидача смјештених у појединим турбинама и каблова између турбина и до трафостанице на локацији,
  • Трафостанице на локацији за сабирање енергије из вјетротрубина на нивоу 35 kV и трансформацију на ниво 110 kV,
  • Далековода 110 kV (надземни вод) из трафостанице на локацији који води до напајача у трафостаници Берковићи,
  • Напајача за 110 kV далековод у трафостаници Берковићи.

Сваки вјетроагрегат ће имати називну снагу од 3 МW и производит ће енергију на ниском напону од 1 kV. Трафостаница 35 kV Берковићи ће бити спојена на државну мрежу високонапонским водом (110 kV линији, али тренутно ради под 35 kV). Ова трафостаница мораће се доградити или изградити нова трафостаница како би се могла преузети енергија произведена у вјетроелектрани Хргуд.

На темељу обављене пројекције животне средине, нису идентификовани еколошки фактори који би могли угрозити даљи развој пројекта вјетроелектране на локацији Хргуд.

Током реализације пројекта ВЕ Хргуд, рјешаваће се и путна инфраструктура и водоснабдијевање села Хргуд, што ће увелико побољшати услове живота у овом дијелу Берковића. Укупна дужина ново изграђених путева до локалитета је око 6,5 км, док се реконструкција постојећих путева рачуна да је око 4,6 км. Нове/реконструиране цесте ће бити шљунчане/макадамске.

Планиране инвестиција за изградњу ВЕ Хргуд износе око  64,28 милиона евра.

Нето годишња производња енергије за 16 вјетроелектрана (П50):
125,9 GWh/y

Сати пуног оптерећења:
2623 h/y

Фактор капацитета:
29,9%

Инсталисана снага:
48MW

Укупна вриједност инвестиције:
64.285.000 еура