Hidroelektrana Dabar

Sliv rijeke Zalomke čini samo jedan dio šireg karstnog područja Hercegovine. Topografske karte i obimne geološke i hidrogeološke istrage i studije pomogle su pri određivanju granica sliva Zalomke od 512 km2 do Pošćenja, odnosno 544 km2 do Biograda. Ove granice sliva treba shvatiti kao uslovne, jer ovaj sliv nije ni topografski ni hidrogeološki budući da postoje dva sistema oticanja i to površinski i podzemni koji su uglavnom nezavisni.

HE Dabar pripada projektovanom hidroenergetskom sistemu hidroelektrana na Trebišnjici i predstavlјa najvažniju hidroelektranu u sistemu Gornji horizonti.

Osnovni tehnički  podaci HE Dabar

Hidroelektrana Dabar je derivaciono postrojenje koje se sastoji od :

  • Akumulacije Nevesinje,
  • Brane Pošćenje,
  • Derivacionog tunela sa ulaznom građevinom,
  • Vodostana,
  • Cjevovoda pod pritiskom,
  • Mašinske zgrade,
  • Kanala kroz Dabarsko polјe,
  • Nasipa Grebak i Vranjača.

Snaga N = 159,15 MW,

Proizvodnja E = 251,80 GWh,

Instalisani proticaj Qi = 55 m3/s.

Kota normalnog uspora akumulacije KNU = 836 m n.m. Ukupna zapremina akumulacije (za KNU) V= 61,80 mil. m3. Kota krune brane 842 m n.m. Konstruktivna visina brane 41 m, širina u kruni 5 m.

Dužina derivacionog tunela L = 12 140 m, prečnik tunela 4,6 m, (dio trase u otvorenom iskopu dužine je 1 141 m).

Cjevovod pod pritiskom je dužine oko 900 m, prečnika 3,7 m.

Mašinska zgrada se nalazi na sjevero–istočnom obodu Dabarskog polјa. Mašinska zgrada ima podzemni dio (ispod kote 490,00 m n.m) i nadzemni dio. U njoj su smještene tri turbine tipa Fransis, sa vertikalnim vratilom.

Kanal kroz Dabarsko polјe je dugačak 6360 m.  Poprečni presjek kanala je trapeznog oblika.

Nasipi Grebak i Varnjača imaju funkciju vodoodrživosti akumulacije.

Snaga:
N = 159,15 MW

Proizvodnja:
E = 251,80 GWh

Instalisani proticaj:
Qi = 55 m3/s.