Hidroelektrana Paunci

Rijeka Drina je desna i najveća pritoka rijeke Save i pripada Crnomorskom slivu. Nastaje spajanjem rijeka Tare i Pive, kod Šćepan Polјa. Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni dio Republike Srbije, sjeverni dio Republike Crne Gore i istočni dio Republike Srpske, a zauzima površinu od 19 570 km2. Ukupna dužina  sliva  je oko 500 km, a prosječna širina oko 100 km. U gornjem dijelu sliva godišnje padavine su 3000 mm, a prosječno na cijelom slivu padavine su 1100 mm.

HE Paunci  je jedna od planiranih hidroelektrana u sistemu hidroelektrana na  gornjoj  Drini.

Osnovni tehnički podaci HE Paunci

HE Paunci  je pribransko  akumulaciono postrojenje koje se sastoji od :

  • gravitacione betonske brane sa prelivima,
  • mašinske zgrade,
  • akumulacije.

Snaga N = 43,21 MW,

Proizvodnja E = 166,9 GWh,

Instalisani proticaj Qi = 450 m3/s.

Usvojena je gravitaciono betonska brana sa prelivnim i neprelivnim dijelom.

Kota krune brane je na  387 m n.m, dužina u kruni je   290 m, a širina u kruni 8 m. Lijevi gravitacioni blok je dužine 53 m,  prelivni dio se sastoji od sedam prelivnih polјa širine po 16,85 m između kojih su stubovi, a desni gravitacioni dio je dužine 47 m. Najveća građevinska visina brane iznosi 35,7 m.

Kota normalnog uspora KNU = 386 m n.m. Ukupna zapremina bazena iznosi 5 x 10 m6, dok je korisna   2,55 x 106 m3. Radni nivo je od kote 386 –  381,50 m n.m.

U mašinskoj zgradi smještena su 3 agregata. Turbine su cijevne.

Dva su dimenzionisana za instalisani proticaj po 200 m3/s, a jedan za vodoprivredni minimum od 50 m3/s.

Ukupne investicije  iznose  125,54 mil. evra.

Snaga:
N = 43,21 MW

Proizvodnja:
E = 166,9 GWh

Instalisani proticaj:
Qi = 450 m3/s

Vrijednost investicije:
125,54 miliona evra