Hidroelektrana Foča

Rijeka Drina je desna i najveća pritoka rijeke Save i pripada Crnomorskom slivu. Nastaje spajanjem rijeka Tare i Pive, kod Šćepan Polјa. Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni dio Republike Srbije, sjeverni dio Republike Crne Gore i istočni dio Republike Srpske, a zauzima površinu od 19 570 km2. Ukupna dužina  sliva  je oko 500 km, a prosječna širina oko 100 km. U gornjem dijelu sliva godišnje padavine su 3000 mm, a prosječno na cijelom slivu padavine su 1100 mm.

HE Foča je jedna od planiranih hidroelektrana u sistemu hidroelektrana na  gornjoj  Drini.

Osnovni tehnički podaci HE Foča

HE Foča je pribransko  akumulaciono postrojenje koje se sastoji od :

  • gravitacione betonske brane sa prelivima,
  • mašinske zgrade,
  • akumulacije.

Snaga N = 44,15 MW,

Proizvodnja E = 175,87 GWh,

Instalisani proticaj Qi = 350 m3/s.

Usvojena je gravitaciono betonska brana sa prelivnim i neprelivnim dijelom.

Kota krune brane je na  406,80 m n.m. , dužina u kruni je 208,4 m, a širina u kruni od 9,7 do  13,1 m. Lijevi gravitacioni blok je dužine  58 m, mašinska zgrada  43,4 m, dio brane sa prelivima 74 m i desni gravitacioni dio  33 m. Najveća građevinska visina je na dijelu mašinske zgrade i iznosi  43,4 m.

Kota normalnog uspora KNU = 403 m n.m. Ukupna zapremina bazena iznosi 6,70 x 10 m6, dok je korisna   4 x 106 m3. Radni nivo je od kote  403 – 396 m n.m

U mašinskoj zgradi smještena su 3 agregata. Turbine su cijevne.

Dva su dimenzionisana za instalisani proticaj po 150 m3/s, a jedan za vodoprivredni minimum od 50 m3/s.

Ukupne investicije  iznose  119,09 mil. evra.

Snaga:
N=44,15 MW

Proizvodnja:
E = 175,87 GWh

Instalisani proticaj:
Qi = 350 m3/s.

Vrijednost investicije:
119,09 miliona evra