Хидроелектрана Паунци

Ријека Дрина је десна и највећа притока ријеке Саве и припада Црноморском сливу. Настаје спајањем ријека Таре и Пиве, код Шћепан Поља. Сливно подручје обухвата југозападни и западни дио Републике Србије, сјеверни дио Републике Црне Горе и источни дио Републике Српске, a заузима површину од 19 570 km2. Укупна дужина  слива  је око 500 km, а просјечна ширина око 100 km. У горњем дијелу слива годишње падавине су 3000 mm, а просјечно на цијелом сливу падавине су 1100 mm.

ХЕ Паунци  је једна од планираних хидроелектрана у систему хидроелектрана на  горњој  Дрини.

Oсновни технички подаци ХЕ Паунци

ХЕ Паунци  је прибранско  акумулационо постројење које се састоји од :

  • гравитационе бетонске бране са преливима,
  • машинске зграде,
  • акумулације.

Снага N = 43,21 МW,

Производња E = 166,9 GWh,

Инсталисани протицај Qi = 450 m3/s.

Усвојена је гравитационо бетонска брана са преливним и непреливним дијелом.

Кота круне бране је на  387 m н.м, дужина у круни је   290 m, а ширина у круни 8 m. Лијеви гравитациони блок је дужине 53 m,  преливни дио се састоји од седам преливних поља ширине по 16,85 m између којих су стубови, а десни гравитациони дио је дужине 47 m. Највећа грађевинска висина бране износи 35,7 m.

Кота нормалног успора КНУ = 386 m н.м. Укупна запремина базена износи 5 x 10 m6, док је корисна   2,55 x 106 m3. Радни ниво је од коте 386 –  381,50 m н.м.

У машинској згради смјештена су 3 агрегата. Турбине су цијевне.

Два су димензионисана за инсталисани протицај по 200 m3/s, а један за водопривредни минимум од 50 m3/s.

Укупне инвестиције  износе  125,54 мил. евра.

Снага:
N = 43,21 МW

Производња:
E = 166,9 GWh

Инсталисани протицај:
Qi = 450 m3/s

Вриједност инвестиције:
125,54 милиона евра