Hidroelektrana Buk Bijela

Rijeka Drina je desna i najveća pritoka rijeke Save i pripada Crnomorskom slivu. Nastaje spajanjem rijeka Tare i Pive, kod Šćepan Polјa. Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni dio Republike Srbije, sjeverni dio Republike Crne Gore i istočni dio Republike Srpske, a zauzima površinu od 19 570 km2. Ukupna dužina  sliva  je oko 500 km, a prosječna širina oko 100 km. U gornjem dijelu sliva godišnje padavine su 3000 mm, a prosječno na cijelom slivu padavine su 1100 mm.

HE Buk Bijela je jedna od planiranih hidroelektrana u sistemu hidroelektrana na  gornjoj  Drini.

Osnovni tehnički podaci HE Buk Bijela

HE Buk Bijela je pribransko  akumulaciono postrojenje koje se sastoji od :

  • gravitacione betonske brane sa mašinskom zgradom,
  • akumulacije.

Snaga N = 93,52 MW,

Proizvodnja E = 332,34 GWh,

Instalisani proticaj Qi = 350 m3/s.

Gravitaciono betonska brana se sastoji  od četiri cjeline:

  • gravitacionog dijela brane sa montažnim prostorom na lijevoj obali,
  • gravitacionog dijela brane na desnoj obali,
  • mašinske zgrade sa ulaznom građevinom, odvodnom vadom i razdjelnim zidom kojim se razdvaja odvodna vada od slapišta,
  • evakuacionih objekata-preliv i dubinski ispust sa segmentnim ustavama i slapištem.

Ukupna dužina brane po kruni iznosi 197,3 m, od toga je lijevi gravitacioni dio 68,1 m, mašinska zgrada 42 m, dio brane sa temelјnim ispustom 15,5 m, dio brane sa prelivima 38,2 m, i desni gravitacioni dio 33,5 m. Najveća građevinska visina je na dijelu mašinske zgrade i iznosi 57,8 m.

Nјenom izgradnjom se formira akumulacija sa kotom normalnog uspora 434,00 m n.m. i ukupnom zapreminom 15,7 mil.m3. Korisna je 11 mil. m3.   Ukupna dužina akumulacije je oko 11,5 km.

U mašinskoj zgradi smještena su 3 agregata tipa Kaplan.

Dva su dimenzionisana za instalisani proticaj po 150 m3/s, a jedan za vodoprivredni minimum proticaja  50 m3/s.

Ukupne investicije  iznose 196,14 mil. evra.

Snaga:
N = 93,52 MW

Proizvodnja:
E = 332,34 GWh

Instalisani proticaj:
Qi = 350 m3/s.

Vrijednost investicije:
196,14 miliona evra