Хидроелектрана Фоча

Ријека Дрина је десна и највећа притока ријеке Саве и припада Црноморском сливу. Настаје спајањем ријека Таре и Пиве, код Шћепан Поља. Сливно подручје обухвата југозападни и западни дио Републике Србије, сјеверни дио Републике Црне Горе и источни дио Републике Српске, a заузима површину од 19 570 km2. Укупна дужина  слива  је око 500 km, а просјечна ширина око 100 km. У горњем дијелу слива годишње падавине су 3000 mm, а просјечно на цијелом сливу падавине су 1100 mm.

ХЕ Фоча је једна од планираних хидроелектрана у систему хидроелектрана на  горњој  Дрини.

Oсновни технички подаци ХЕ Фоча

ХЕ Фоча је прибранско  акумулационо постројење које се састоји од :

  • гравитационе бетонске бране са преливима,
  • машинске зграде,
  • акумулације.

Снага N = 44,15 МW,

Производња E = 175,87 GWh,

Инсталисани протицај Qi = 350 m3/s.

Усвојена је гравитационо бетонска брана са преливним и непреливним дијелом.

Кота круне бране је на  406,80 m н.м. , дужина у круни је 208,4 m, а ширина у круни од 9,7 до  13,1 m. Лијеви гравитациони блок је дужине  58 m, машинска зграда  43,4 m, дио бране са преливима 74 m и десни гравитациони дио  33 m. Највећа грађевинска висина је на дијелу машинске зграде и износи  43,4 m.

Кота нормалног успора КНУ = 403 m н.м. Укупна запремина базена износи 6,70 x 10 m6, док је корисна   4 x 106 m3. Радни ниво је од коте  403 – 396 m н.м

У машинској згради смјештена су 3 агрегата. Турбине су цијевне.

Два су димензионисана за инсталисани протицај по 150 m3/s, а један за водопривредни минимум од 50 m3/s.

Укупне инвестиције  износе  119,09 мил. евра.

Снага:
N=44,15 МW

Производња:
E = 175,87 GWh

Инсталисани протицај:
Qi = 350 m3/s.

Вриједност инвестиције:
119,09 милиона евра