Хидроелектрана Дабар

Слив ријеке Заломке чини само један дио ширег карстног подручја Херцеговине. Топографске карте и обимне геолошке и хидрогеолошке истраге и студије помогле су при одређивању граница слива Заломке од 512 км2 до Пошћења, односно 544 км2 до Биограда. Ове границе слива треба схватити као условне, јер овај слив није ни топографски ни хидрогеолошки будући да постоје два система отицања и то површински и подземни који су углавном независни.

ХЕ Дабар припада пројектованом хидроенергетском систему хидроелектрана на Требишњици и представља најважнију хидроелектрану у систему Горњи хоризонти.

Основни технички  подаци ХЕ Дабар

Хидроелектрана Дабар је деривационо постројење које се састоји од :

  • Акумулације Невесиње,
  • Бране Пошћење,
  • Деривационог тунела са улазном грађевином,
  • Водостана,
  • Цјевовода под притиском,
  • Машинске зграде,
  • Канала кроз Дабарско поље,
  • Насипа Гребак и Врањача.

Снага N = 159,15 МW,

Производња E = 251,80 GWh,

Инсталисани протицај Qi = 55 m3/s.

Koта нормалног успора акумулације КНУ = 836 m н.м. Укупна запремина акумулације (за КНУ) V= 61,80 мил. m3. Кота круне бране 842 м н.м. Конструктивна висина бране 41 m, ширина у круни 5 m.

Дужина деривационог тунела L = 12 140 m, пречник тунела 4,6 m, (дио трасе у отвореном ископу дужине је 1 141 m).

Цјевовод под притиском је дужине око 900 m, пречника 3,7 m.

Машинска зграда се налази на сјеверо–источном ободу Дабарског поља. Машинска зграда има подземни дио (испод коте 490,00 m н.м) и надземни дио. У њој су смјештене три турбине типа Франсис, са вертикалним вратилом.

Канал кроз Дабарско поље је дугачак 6360 m.  Попречни пресјек канала је трапезног облика.

Насипи Гребак и Варњача имају функцију водоодрживости акумулације.

 

Снага:
N = 159,15 МW

Производња:
E = 251,80 GWh

Инсталисани протицај:
Qi = 55 m3/s.