Хидроелектрана Бук Бијела

Ријека Дрина је десна и највећа притока ријеке Саве и припада Црноморском сливу. Настаје спајањем ријека Таре и Пиве, код Шћепан Поља. Сливно подручје обухвата југозападни и западни дио Републике Србије, сјеверни дио Републике Црне Горе и источни дио Републике Српске, a заузима површину од 19 570 km2. Укупна дужина  слива  је око 500 km, а просјечна ширина око 100 km. У горњем дијелу слива годишње падавине су 3000 mm, а просјечно на цијелом сливу падавине су 1100 mm.

ХЕ Бук Бијела је једна од планираних хидроелектрана у систему хидроелектрана на  горњој  Дрини.

Oсновни технички подаци ХЕ Бук Бијела

ХЕ Бук Бијела је прибранско  акумулационо постројење које се састоји од :

  • гравитационе бетонске бране са машинском зградом,
  • акумулације.

Снага N = 93,52 МW,

Производња E = 332,34 GWh,

Инсталисани протицај Qi = 350 m3/s.

Гравитационо бетонска брана се састоји  од четири цјелине:

  • гравитационог дијела бране са монтажним простором на лијевој обали,
  • гравитационог дијела бране на десној обали,
  • машинске зграде са улазном грађевином, одводном вадом и раздјелним зидом којим се раздваја одводна вада од слапишта,
  • евакуационих објеката-прелив и дубински испуст са сегментним уставама и слапиштем.

Укупна дужина бране по круни износи 197,3 m, од тога је лијеви гравитациони дио 68,1 m, машинска зграда 42 m, дио бране са темељним испустом 15,5 m, дио бране са преливима 38,2 m, и десни гравитациони дио 33,5 m. Највећа грађевинска висина је на дијелу машинске зграде и износи 57,8 m.

Њеном изградњом се формира акумулација са котом нормалног успора 434,00 m н.м. и укупном запремином 15,7 мил.m3. Корисна је 11 мил. m3.   Укупна дужина акумулације је око 11,5 kм.

У машинској згради смјештена су 3 агрегата типа Каплан.

Два су димензионисана за инсталисани протицај по 150 m3/s, а један за водопривредни минимум протицаја  50 m3/s.

Укупне инвестиције  износе 196,14 мил. евра.

Снага:
N = 93,52 МW

Производња:
E = 332,34 GWh

Инсталисани протицај:
Qi = 350 m3/s.

Вриједност инвестиције:
196,14 милиона евра