Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској

Јавно снабдијевање у бројкама

3Службе
46Услужни центри
546342Број купаца
56%Учешће у снабдијевању крајњих купаца у Републици Српској
2100GWhПланирана годишња продаја електричне енергије

Активни Уговори о потпуном снабдијевању

Регија Семберија-Мајевица-Бирач: 113 996 уговора
Добојска регија: 98 624 уговора
Регија Источна Херцеговина: 33 067 уговора
Регија Крајина: 268 093 уговора
Сарајевско-Романијска регија: 68 818 уговора
Укупно активних Уговора о потпуном снабдијевању: 582 598 уговора

Бесплатна Инфо линија

Шта је Јавно cнабдијевање

С циљем пружања универзалне услуге снабдијевања електричном енергијом , Влада Републике Српске одредила  је Мјешовити холдинг „Електропривреду Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње  за јавног снабдјевача   на период до пет година , чиме је снабдијевање електричном енергијом за све купце од 01.04.2021. године преузела Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској .

Домаћинства и  мали индустријски купци на напонском нивоу 0,4 kV, са годишњом потрошњом по мјерном мјесту мањом од 35.000 kWh, имају право да се снабдијевају у систему јавне услуге електричном енергијом стандардног квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним цијенама. Уговор о снабдијевању између јавног снабдјевача и крајњег купца  је уговор о потпуном снабдијевању.

Постављамо стандарде  у оквиру наше дјелатности, а за све кориснике наше услуге смо симбол сигурности, повјерења и поузданости.

 

                                                                                                                                              Ваша  Електропривреда

Организациона шема

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској организована је на следећи начин:

 1. Директор дирекције за јавно снабдијевање – непосредно одговоран извршном директору за јавно снабдијевање,
 2. Главни инжењер за јавно снабдијевање електричном енергијом,
 3. Стручни сарадник за административно техничке послове,
 4. Служба за тарифирање , развој, планирање и контролу са сједиштем у Требињу,
 5. Служба за обрачун и наплату са сједиштем у Добоју,
 6. Служба за односе са купцима са сједиштем у Бијељини.

Изглед и опис рачуна

Рачун за електричну енергију се састоји од више ставки чија објашњења можете пронаћи у наставку. Значење појединих ставки на рачуну:

 

1. Подаци о снабдјевачу
2. Контакт подаци за информације, рекламације и пријаву квара
3. Подаци о рачуну: мјесто и датум издавања, период на који се односи обрачун електричне енергије и рок за плаћање рачуна
4. Број уговора о потпуном снабдијевању
5. Назив купца и адреса доставе рачуна
6. Број рачуна у којем задња група бројева од 7 цифара представља шифру купца
7. Подаци о мјерном мјесту: назив мјерног мјеста, адреса и EIC (Energy Identification Code) који представља јединствену ознаку мјерног мјеста
8. Тарифна група и категорија потрошње
9. Број бројила, константа, тарифни елементи (АВТ- активна виша тарифа, АМТ – активна мања тарифа) по којима се мјери и обрачунава количина испоручене електричне енергије и јединица мјере
10. Претходно стање бројила по тарифним елементима АВТ и АМТ
11. Ново стање бројила по тарифним елементима АВТ и АМТ
12. Количина утрошене електричне енергије у kWh која представља разлику између новог и старог стања бројила
13. Задужење или одобрење количине електричне енергије у kWh по различитим основама
14. Количина електричне енергије за обрачун у kWh по тарифним елементима АВТ и АМТ
15. Тарифни елементи (АВТ- активна виша тарифа, АМТ – активна мања тарифа, ОС – обрачунска снага) по којима се обрачунава количина испоручене електричне енергије и јединица мјере
16. Износ утрошене електричне енергије у конвертибилним маркама (КМ) по обрачунским елементима АВТ и АМТ
16a. Износ у КМ утрошене електричне енергије по обрачунском елементу АВТ (резултат обрачуна електричне енергије у АВТ, по опсезима потрошње из поља 26a)
16b. Износ у КМ утрошене електричне енергије по обрачунском елементу АМТ (резултат обрачуна електричне енергије у АМТ, по опсезима потрошње из поља 26b)
17. Обрачун преносне и дистрибутивне мрежарине у КМ са одговарајућим цијенама (КМ/kWh) по обрачунским елементима АВТ, АМТ и ОС, представља производ количине за обрачун из поља 15 и цијене мрежарине из поља 17.

18. Обрачун накнаде за обновљиве изворе електричне енергије (ОИЕЕ) у КМ са одговарајућим цијенама (КМ/kWh) по обрачунским елементима АВТ и АМТ, представља производ количине за обрачун из поља 15 и цијене мрежарине из поља 18.
19. Износ енергије, мрежарине и ОИЕЕ у КМ.
20. Износ накнаде за услугу снабдијевања у КМ.
21. Износ заједничке потрошње у КМ (стубишта, лифтови, гараже, и сл).
22. Укупан износ рачуна састоји се од: износ рачуна без пореза на додану вриједност (ПДВ), вриједност ПДВ-а, износ рачуна са ПДВ-ом, затезна камата и укупан износ у КМ са затезном каматом
23. Финансијске промјене у текућем обрачунском периоду у КМ: претходни салдо, корекције, уплате и тренутни рачун.
24. Закључни салдо дуга или потраживања у КМ. Позитивна вриједност се односи на дуг, а негативна на потраживање.
25. Процентуално учешће тарифних елемената АВТ и АМТ у укупној потрошњи електричне енергије у kWh.
26. Обрачун електричне енергије по опсезима потрошње
(I – до 500 kWh; II – од 501 до 1500 kWh; III – од 1501 kWh).
Количина (kWh): Учешће појединих тарифних елемената АВТ и АМТ у сваком опсегу потрошње одређује се на основу процентуалног учешћа тарифних елемента у укупној потрошњи електричне енергије. Количине су заокружене на цијеле бројеве.
Цијена (КМ/kWh): Цијена електричне енергије по опсезима потрошње за тарифне елементе АВТ и АМТ
Износ (КМ): Производ количине и цијене у оквиру обрачунских елемента АВТ и АМТ по опсезима потрошње.
Колона Укупно представља:
– збир количина елекричне енергије по опсезима потрошње и обрачунским елементима
– збир износа обрачунате потрошене електричне енергије по опсезима потрошње и тарифним елементима у КМ
26a. Износ у КМ утрошене електричне енергије по обрачунском елементу АВТ се преноси у поље 16a)
26b. Износ у КМ утрошене електричне енергије по обрачунском елементу АМТ се преноси у поље 16b)
27. Напомене везане за рачун
28. Графички представљени подаци о потрошњи електричне енергије у предходном периоду
29. Признаница о уплати која се односи на конкретан рачун
30. Уплатница са информацијама о купцу, трансакционим рачунима код банака путем којих се врши уплата, износу за уплату и позиву на број за конкретан рачун

Електронски рачун (е-Рачун)

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској пружа могућност примања рачуна за електричну енергију електронским путем. Електронски рачун је идентичан папирном рачуну који се испоручује на кућну адресу и услуга је потпуно бесплатна.

Предности електронске доставе рачуна су вишеструке:

 • Бржа и сигурнија достава
 • Рачун се доставља одмах након завршеног обрачуна
 • Минимизира се ризик ризик губљења рачуна или да рачун ,из било које разлога, не буде испоручен

Пријава на услугу е-рачун може се извршити на сљедеће начине:

 • преузимањем Захтјева на wеб страници, њеним попуњавањем, потписивањем и слањем путем контакт форме са одабиром врсте поруке „Јавно снабдијевање“
 • доласком у најближи шалтер Јавног снабдијевања , гдје ће купац потписати Захтјев за измјену адресе/начина доставе рачуна .

Достава рачуна за електричну енергију путем е-маила почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења захтјева.

Активирањем електронског рачуна и смањеном потрошњом папира, сви заједно доприносимо очувању животне средине и помажемо развоју глобалне еколошке свијести.

Како платити рачун

Ваш рачун за електричну енергију можете измирити на више начина:

 • на шалтерима банака писак банака и рачуна путем којих  можете извршити уплату  за утрошену електричну енергију можете наћи на дну странице),
 • путем електронског банкарства,
 •  као и на шалтерима  „Поште Српске“.

Приликом уплате потребно је навести податке са рачуна ( обавезно навести шифру купца и  позив на број).

Трајни налог

Трајни налог можете користити за измиривање мјесечних задужења за електричну енергију. Плаћањем трајним налогом штедите своје вријеме, избјегавате чекање у редовима и банци препуштате да брине о вашим мјесечним обавезама.

Цијене

Цијене по којим  „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње – Дирекција за јавно снабдијевање продаје електричну енергију крајњим купцима  су регулисане. Формиране су на основу Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку  , а сагласност на њихову примену даје Регулаторна комисија  за енергетику Републике Српске.

У наставку можете остварити увид у цјеновник који се примењује од 01.01.2023. године

Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској (од 01.01.2023.) (пдф)

Приговори

Приговор на рачун за утрошену електричну енергију  можете поднијети електронски, путем контакт форме одабиром врсте поруке „Приговори“,  дописом или лично на шалтеру Дирекција за јавно снабдијевање .

Уколико желите да поднесте приговор потребно је да попуните одговарајући образац који можете преузети са нашег wеб портала или на  шалтеру Јавног снабдијевања, гдје је исти потребно предати.

Радници на  Услужном центру ће извршити неопходне контроле и благовремено вас обавијестити у писаној форми.

Како платити рачун

Ваш рачун за електричну енергију можете измирити на више начина:

 • на шалтерима банака писак банака и рачуна путем којих  можете извршити уплату  за утрошену електричну енергију можете наћи на дну странице),
 • путем електронског банкарства,
 •  као и на шалтерима  „Поште Српске“.

Приликом уплате потребно је навести податке са рачуна ( обавезно навести шифру купца и  позив на број).

Трајни налог

Трајни налог можете користити за измиривање мјесечних задужења за електричну енергију. Плаћањем трајним налогом штедите своје вријеме, избјегавате чекање у редовима и банци препуштате да брине о вашим мјесечним обавезама.

Електронски рачун (е-Рачун)

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској пружа могућност примања рачуна за електричну енергију електронским путем. Електронски рачун је идентичан папирном рачуну који се испоручује на кућну адресу и услуга је потпуно бесплатна.

Предности електронске доставе рачуна су вишеструке:

 • Бржа и сигурнија достава
 • Рачун се доставља одмах након завршеног обрачуна
 • Минимизира се ризик ризик губљења рачуна или да рачун ,из било које разлога, не буде испоручен

Пријава на услугу е-рачун може се извршити на сљедеће начине:

 • преузимањем Захтјева на wеб страници, њеним попуњавањем, потписивањем и слањем путем контакт форме са одабиром врсте поруке „Јавно снабдијевање“
 • доласком у најближи шалтер Јавног снабдијевања , гдје ће купац потписати Захтјев за измјену адресе/начина доставе рачуна .

Достава рачуна за електричну енергију путем е-маила почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења захтјева.

Активирањем електронског рачуна и смањеном потрошњом папира, сви заједно доприносимо очувању животне средине и помажемо развоју глобалне еколошке свијести.

На интерактивној мапи Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској , кликом на одговарајући град, можете добити информације о контактима шалтера Јавног  снабдијевања.

Регија Источна Херцеговина

 • Требиње, Трг Јована Рашковића бр.6
 • Билећа, Пека Павловића бб.
 • Гацко, Солунских добровољаца бр.8
 • Невесиње, Светосавса бр.2
 • Љубиње, Николе Тесле бб.

Сарајевско-Романијска регија

 • Пале, Трифка Грабежа бр.123
 • Фоча, Дринска бр.6
 • Соколац, Цара Лазара бр.74
 • Вишеград, Војводе Степе бб.
 • Источно Ново Сарајево, Драже Михајловића бб.
 • Трново, Трновског батаљона бр.109
 • Рогатица, Српске слоге бр.16
 • Чајниче, Ул. Ђенерала Драже Михајловића бб.
 • Рудо, Ул. 12. Јули бр. 13.
 • Калиновик, Ул. Лучка бр.1.
 • Ново Горажде , Божидара Горажданина бр. 128

Добојска регија

 • Добој, Николе Пашића бб.
 • Модрича, Проте Матије Ненадовића бр.1
 • Теслић, Бранка Маркочевића бб.
 • Шамац, Посавско-Требавског партизанског одреда бр.13
 • Брод, Јована Дучића бр.2
 • Дервента, Жељезничка бб.

Регија Семберија-Мајевица-Бирач

 • Бијељина, Мајевичка 97
 • Угљевик, Трг Ђенерала Драже Михајловића
 • Зворник, Светог Саве 37 Б (зграда 3-15)
 • Власеница, Светих апостола Петра и Павла бр . 6
 • Братунац, Братуначких бригада бб.
 • Милићи, Ул. 9. Јануар бб.
 • Сребреница, Маршала Тита бб.
 • Шековићи, Ул. Народног хероја Милоша Зекића бр. 12
 • Лопаре, Ул. Цара Душана бр. 1
 • Хан Пијесак, Ул. Солунских добровољаца бб.

Регија Крајина

 • Бања Лука, Булевар Живојина Мишића бр . 22
 • Приједор, Проте Матије Ненадовића бр. 28
 • Градишка, Гаврила Принципа бр. 1
 • Козарска Дубица, Меше Селимовића бр. 79
 • Нови Град, Бранка Ћопића бр. 22
 • Прњавор, Јована Дучића бр. 25
 • Мркоњић Град, Стевана Синђелића бр. 5
 • Лакташи, Немањина  бб.
 • Србац, Врбаска бр. 26
 • Челинац, Војводе Мишића бр. 68
 • Шипово, Николе Тесле бр. 29а
 • Котор Варош, Јована Рашковића бб.
 • Костајница, Петра Пеције бб.
 • Кнежево, Рајка Дукића бб.

Интерактивна мапа

Захтјеви

У  наставку можете  наћи типске  обрасце из категорије домаћинства и остала потрошња:

Захтјев за одјаву-пријаву – образац – ЕРС Ф03

Захтјев за репрограм дуга – образац – ЕРС Ф04

Захтјев за КОРЕКЦИЈУ ОБРАЧУНА – образац – ЕРС Ф07

Захтјев ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА – образац – ЕРС Ф11

Захтјев за закључење уговора ДОМАЋИНСТВА – образац – ЕРС Ф 08

Захтјев за измјену адресе начина доставе рачуна – образац -ЕРС Ф02

Захтјев за измјену матичних адресних података – образац – ЕРС Ф 01

Захтјев за закључење уговора ОСТАЛА ПОТРОШЊА – образац – З-1 ТД

Захтјев за прекњижавање уплате ОСТАЛА ПОТРОШЊА – образац – З-3 ТД

Захтјев за прекњижавање уплате ДОМАЋИНСТВА – образац – З-4 ТД

Захтјев за ПРОМЈЕНУ ТАРИФНЕ ГРУПЕ – образац З-12

Захтјев за промјену снабдјевача Јавног снабдијевања

Захтјев за прекњижавање преплате ДОМАЋИНСТВА – образац – З-13 ТД

ЗАХТЈЕВ ЗА Раскид уговора о снабдијевању ДОМ Образац З-10

Захтјев за поврат средстава физицка лица – образац З-14

Захтјев за раскид уговора ОСТАЛА ПОТРОШЊА – образац – З-11

Приговори

У  наставку можете  наћи типске  обрасце из категорије домаћинства и остала потрошња:

ПРИГОВОР – образац – ЕРС Ф05

Call Центар

Позивом на број  0800 50 120, потрошачи  могу да добију информације  о рачуну и стању укупног дуговања, сваког  радног дана од 7 до 15 часова, као и информације о начину рекламирања рачуна. У директом разговору са оператером,  потрошачи се такође могу информисати о статусу поднијетог приговора, прокњиженим/непрокњиженим уплатама, актуелним маркетиншким кампањама и слично.

Служба Услужног центра на најбржи могући начин ће крајњим купцима пружити све неопходне информације и бити посредници у рјешавању проблема са осталим службама унутар Јавног снабдијевања.

Калкулатор потрошње

Помоћу калкулатора, купци из групе универзалног снабдијевања могу  израчунати износ мјесечног рачуна за електричну енергију.

Довољно је да изаберете тарифну групу купца и  унесете количину утрошене електричне енергије  за  мјесец за који желите да израчунате потрошњу електричне енергије .

Напомена: У калкулатор није укључен обрачун заједничке потрошње и камате.

Портал за купце

Портал за купце је online платформа која омогућава купцима електричне енергије увид у властите податке из уговорног односа са Дирекцијама за тржишно и јавно снабдијевање. Преко портала се купцима омогућује приступ 24 сата дневно, 7 дана у недјељи са ажурирaним информацијама.

Портал за купце представља централну тачку контакта крајњих купаца електричне енергије и дирекција за снабдијевање електричном енергијом.

Портал за купце електричне енергије садржи два подсистема и то:

 • Портал за купце електричне енергије тржишног снабдијевања
 • Портал за купце електричне енергије јавног снабдијевања.

 

Најчешће постављана питања

1. Зашто је неопходно да купци закључе Уговор о потпуном снабдијевању електричном енергијом?

Законом о електричној енергији (члан 71. и 83. „Службени гласник РС“, бр. 68/20) загарантована је могућност да сваки купац има право да слободно изабере снабдјевача од кога ће куповати електричну енергију. Крајњи купац и снабдјевач су дужни да закључе Уговор о снабдијевању, ради купопродаје (члан 78. Закона о електричној енергији и члан 47. Општих услова за снабдијевање и испоруку електричне енергије).

Уколико купац из категорије потрошње „Домаћинства“ или „Мали купац“, не изабере другог снабдјевача или остане без снабдјевача, има право на јавно снабдијевање, о чему закључује уговор са јавним снабдјевачем (члан 73. Закона о електричној енергији).

Из претходно наведеног, крајњи купац је обавезан да са јавним снабдјевачем закључи Уговор о потпуном снабдијевању, ради купопродаје електричне енергије (члан 11. став 2. под а), Општих услова за снабдијевање и испоруку електричне енергије).

Јавни снабдјевач нема право снабдијевати купце са којима нема закључен Уговор о снабдијевању.

2. Ко и гдје може да потпише Уговор о снабдијевању?

Уговор о снабдијевању може потписати власник мјерног мјеста или од њега овлашћено лице у надлежном Услужном центру Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској. Информацију о тачним локацијама услужних центара можете пронаћи ОВДЈЕ

3. Шта је потребно од документације за потписивање Уговора о снабдијевању, уколико сви подаци о купцу и мјерном мјесту остају исти?

Да би се потписао Уговор о снабдијевању, потребно је да власник мјерног мјеста или од њега овлашћено лице дође у надлежни услужни центар Дирекције за јавно снабдијевање са важећим идентификационим документом.

4. Како се врши пререгистрација крајњег купца електричне енергије на мјерном мјесту?

Пререгистрација крајњег купца електричне енергије на мјерном мјесту захтијева потписивање новог Уговора о снабдијевању у надлежном услужном центру Дирекције за јавно снабдијевање.

Да би се извршила промјена назива купца у категорији потрошње „Домаћинства“ потребно је доставити сљедећу документацију:

 • Доказ о власништву над мјерним мјестом тј. један од сљедећих докумената: Купопродајни уговор, Уговор о замјени, Рјешење о насљеђивању, Уговор о поклону, Извод из земљишних књига (ЗК извадак), Посједовни лист, Извод из књиге уложених уговора (за етажне власнике тј. власнике станова у колективном становању), Рјешење о оставини;
 • Извод из Матичне књиге умрлих, уз потписану изјаву о преузимању обавеза на мјерном мјесту до окончања оставинског поступка;
 • Потврда о измиреном дугу по задњем обрачуну за претходног власника, уколико се ради о насљедству;
 • Пресуда суда којом је утврђено власништво;
 • Рјешење о привременом коришћењу објекта издато од стране надлежног органа;
 • Идентификациони документ (лична карта или пасош)

Да би се извршила промјена назива купца у категорији „Остала потрошња“, потребно је доставити сљедећу документацију:

 • Рјешење о регистрацији (ЈИБ или ПИБ);
 • Доказ о власништву или Уговор о закупу пословног простора;
 • Рјешење о раду;
 • Идентификациони документ (лична карта или пасош) одговорног лица;
 • Изјава закуподавца и закупопримца о солидарном подмирењу будућих новчаних обавеза за испоручену електричну енергију (у случају закупа пословног простора).

5. Како се рачуни могу добити електронском поштом?

Захтјев за доставу рачуна путем електронске поште подноси се у надлежном услужном центру или се доставља кол-центру (Call centar) путем електронске поште на адресу   callcentarjs@ers.ba. Захтјев можете преузети овдје.

За доставу рачуна електронском поштом потребни су сљедећи подаци:

 • Назив и шифра купца
 • Адреса мјерног мјеста
 • EIC код
 • Мејл (mail) адреса на коју желите да Вам се достављају рачуни.

Уколико нисте власник мјерног мјеста, потребна је пуномоћ власника да се рачуни Вама достављају.

6. Како вршити плаћање из иностранства?

Директно плаћање из иностранства, за сада, није могуће.

Да би се извршило плаћање, можете:

 • Отворити рачун у некој од домаћих банака те плаћање извршити путем електронског банкарства или трајног налога
 • Дати овлашћење особи у Босни и Херцеговини да уплату изврши у Ваше име
 • Приликом боравка у Босни и Херцеговини можете извршити уплату већег износа (аванс) из којег ће се намиривати рачуни који доспијевају.

7. Како се исправно попуњава општа уплатница приликом плаћања рачуна за електричну енергију?

Приликом плаћања рачуна за утрошену електричну енергију путем опште уплатнице  важно је  да иста  буде правилно попуњена.

Ставке „шифрa купца“ и “позив на број”, које се налазе на рачунима за утрошену електричну енергију, су јако битне приликом плаћања рачуна.

Ако желите да вашом уплатом обухватите сва мјерна мјеста под једном шифром купца,у поље уплатнице означено као „сврха дознаке“ упишете „шифру купца“. Тиме ће ваша уплата бити правилно прокњижена на свим мјерним мјестима под наведеном шифром.

Уколико желите да уплатом буде обухваћено једно мјерно мјесто, неопходно је да у поље уплатнице означено као „сврха дознаке“ упишете „ позив на број“. На тај начин ће ваша уплата бити аутоматски и тачно евидентирана искључиво на мјерном мјесту за које је издат рачун са позивом на број.

Примјере попуњених уплатница погледајте ОВДЈЕ

8. Зашто су на рачуну за електричну енергију посебно исказане ставке: обрачунска снага, енергија, мрежарина, накнада за обновљиве изворе, накнада за услугу снабдијевања и ПДВ?

Сходно Закону о електричној енергији (члан 81.) обавеза снабдјевача је да на рачуну за електричну енергију посебно исказује сваку ставку која се измирује плаћањем рачуна. У складу са наведеним, на рачуну се посебно исказује који дио рачуна се односи на обрачунску снагу, енергију, мрежарину, накнаде за обновљиве изворе, накнаде за услугу снабдијевања и ПДВ. Када се израчуна збир свих ових ставки, добије се укупан износ рачуна.

9. Зашто се обрачунава камата?

Обавеза сваког купца је да редовно и благовремено плаћа преузету електричну енергију снабдјевачу (члан 11. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом).

Купац који закасни са испуњењем новчане обавезе плаћа осим главнице и затезну камату на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а која је дефинисана одредбама Закона о затезној камати („Службени гласник РС“, број 61/18). Износ обрачунате затезне камате не може бити већи од главног дуга. Kaмата се почиње зарачунавати након истека датума валуте наведеног на рачуну (рок за плаћање рачуна).

10. Када се врши исправка рачуна?

Најчешће се исправка рачуна врши у сљедећим случајевима:

 • очитање није извршено,
 • бројило је погрешно очитано,
 • утврђен је квар на бројилу или уклопном сату/МТК уређају,
 • уплате нису благовремено прокњижене
 • уплате су погрешно прокњижене

 

11. Како поднијети приговор?

Приговор се подноси у свим надлежним услужним центрима и путем кол-центра Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској. Јавни снабдјевач је дужан да крајњем купцу достави одговор са образложењем у писаној форми, најкасније у року од 15 дана од дана подношења приговора, те информисати крајњег купца о могућности подношења захтјева за рјешавање спора Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске.

12. За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

Бројила крајњих купаца се очитавају у складу са  Законом о електричној енергији и Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом:

Оператор дистрибутивног система (ОДС) је дужан обезбједити исправно и редовно очитање мјерних уређаја за мјерење електричне енергије. Такође, дужан је извршити очитање мјерних уређаја и приликом сваке промјене цијена електричне енергије, односно тарифних ставова, промјене снабдјевача, промјене корисника система и у случају других измјена података о мјерном мјесту које су од значаја за обрачун.

За категорију потрошње „Домаћинства“ очитање и фактурисање утрошене електричне енергије врши се  у складу са чланом 73. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. Очитање мјерних уређаја почиње најраније три дана прије истека обрачунског периода и завршава најкасније три дана по истеку обрачунског периода за који је уговором утврђена обавеза очитања.

13. Када се мијењају дневни тарифни ставови?

Према дневном периоду примјене, тарифни ставови се утврђују и примјењују на сљедећи начин:

а) већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у периоду од 06:00 до 22:00 часа за све дане у седмици (осим дана викенда) за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена,

б) мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у периоду од 22:00 до 06:00 часова наредног дана за све дане у седмици (осим дана викенда) за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена, и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедјељка у 06:00 (07:00) часова.

14. Зашто није исказана потрошња електричне енергије на рачуну (зашто није очитано бројило)?

Очитање бројила је искључиво у надлежности припадајућег Оператора дистрибутивног система (ОДС). Очитани подаци на мјерном мјесту достављају се Дирекцији за јавно снабдијевање која врши обрачун и израду рачуна за утрошену електричну енергију. Ако на рачуну није исказана потрошња електричне енергије, то значи да ОДС није извршио очитање бројила или за исто није доставио податке Дирекцији за јавно снабдијевање. Купац у поменутом случају има могућност да поднесе приговор на рачун Услужном центру или Call-centru Дирекције за јавно снабдијевање која је у обавези да исти прослиједи надлежном ОДС-у и захтијева ванредно очитање, на основу кога ће се извршити корекција рачуна или да изврши самоочитање те мјерне податке доставе надлежном ОДС-у.

15. Шта је то обрачунска снага?

Обрачунска снага (тарифна јединица односно ”такса на бројило”) је један од елемената за обрачун утрошка електричне енергије и представља највећу просјечну преузету снагу у временском интервалу од 15 минута у току мјесечног обрачунског периода.

Купцима из категорије „Остала потрошња“, као и купцима из категорије „Домаћинства“ код којих се снага не мјери, обрачунска снага је утврђена у фиксном износу и то:

 • 5kW Остала потрошња 0,4kV
 • 3,3kW Домаћинства

16. Зашто се наплаћује ПДВ на електричну енергију?

Порез на додату вриједност (ПДВ) од 17 % зарачунава се на фактурисану електричну енергију, као и на све остале робе и услуге, у складу са Законом о порезу на додату вриједност („Службени  гласник БиХ“, број 09/05 и 35/05).

17. Зашто је сва потрошња обрачуната по једној тарифи, уколико купац припада 2. тарифној групи домаћинства?

Ваше бројило или уклопни сат је неисправан и региструје потрошњу по једној тарифи. Приговор можете упутити услужном центру или кол-центру Дирекције за јавно снабдијевање. Исти ће одмах бити прослијеђен надлежном ОДС-у на исправку. Купац се  може обратити лично, путем бесплатне инфо линије 0800 50 120 или путем електронске поште на адресу наведену на рачуну за електричну енергију.

18. Извршено је погрешно очитање бројила. Како да исправим ту грешку?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати у надлежни услужни центар или кол-центар Дирекције за јавно снабдијевање и поднесе захтјев за исправку рачуна. Купац се може обратити лично, путем бесплатне инфо линије 0800 50 120 или путем електронске поште на адресу наведену на рачуну за електричну енергију.

19. Како се може промијенити тарифна група?

Тарифну групу можете промијенити подношењем захтјева на већ дефинисаном обрасцу у надлежном услужном центру Дирекције за јавно снабдијевање.

20. Шта је e-portal (портал за купце) и како се регистровати?

Портал за купце је online платформа која омогућава купцима електричне енергије увид у властите податке из уговорног односа са Дирекцијом за  јавно снабдијевање. Преко портала се купцима омогућује приступ ажурираним информацијама 24 сата дневно, 7 дана у недјељи.

Приступом порталу добијате увид у мјесечне рачуне, финансијску картицу, количину утрошене електричне енергије по мјесецима, извршене корекције, извршене уплате, опомене и рачуне за нестандардне услуге.

Уколико имате потписан уговор о потпуном снабдијевању и рачун добијате електронском поштом, корисник портала за купце можете постати подношењем захтјева у надлежном услужном центру.

21. Шта су нестандардне услуге?

Према Закону о електричној енергији (члан 57.), нестандардне услуге оператора дистрибутивног система (ОДС) обухватају све појединачне услуге према корисницима система које ОДС пружа на захтјев купца, односно корисника система услуге, а које нису обухваћене накнадама за коришћење дистрибутивне мреже и прикључења на дистрибутивну мрежу.

Услуге се односе на провјеру исправности и баждарења мјерног уређаја, измјештање бројила на захтјев купца, искључења или укључења на мрежу због радова на објекту на захтјев купца, издавање рјешења о електроенергетској сагласности, обуставе испоруке због неблаговременог плаћања испоручене електричне енергије на захтјев снабдјевача, трошкове обавјештења о искључењу, ванредно очитање на захтјев купца и тако даље.

Цјеновник нестандардних услуга, на захтјев надлежних ОДС-ова, одобрава Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Трошкови који се односе на искључење потрошача  због неблаговременог плаћања а на захтјев снабдјевача су следећи:

 • обавјештење о искључењу  5,85 КМ
 • трошкови искључења мјерног мјеста  32,76 КМ
 • трошкови поновног укључења 32,76 КМ.

Износи су исказани са ПДВ-ом и плаћа их потрошач.

22. Шта су опсези потрошње („блок тарифе“)?

За категорију потрошње „Домаћинства“ утрврђена су три опсега потрошње:

 • I до 500 kWh,
 • II од 501 kWh до 1500 kWh и
 • III од 1501 kWh па навише,

на начин да сваки купац првих 500 kWh плаћа по цијени за опсег I, наредних 1000 kWh по цијени за опсег II, а преосталу утрошену електричну енергију по цијени за опсег III.

Приликом обрачуна цијене електричне енергије за купце из 2. тарифне групе категорије потрошње „домаћинства“, узима се у обзир процентуално учешће више и мање дневне тарифе у укупној потрошњи и тај процентуални однос се примјењује на сваки опсег потрошње.

23. Шта је програм енергетске одрживости за домаћинства?

Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д Требиње покренула је „Програм енергетске одрживости за домаћинстава“ у циљу инсталирања фотонапонских система.

Инсталирањем фотонапонског система на кровове индивидуалних стамбених објеката, крајњи купац стиче статус купца-произвођача, који потребе за енергијом подмирује из сопственог извора; а остварени вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту предаје, односно преузима из дистрибутивне мреже.

Захтјеви се могу поднијети на једном од 45 шалтера услужних центара Дирекције за јавно снабдијевање широм Републике Српске уз прилагање одговарајуће документације.

Све додатне информације у вези Програма можете добити путем електронске поште:  solardomacinstva@ers.ba или путем бројева телефона 059/279-819 и 059/279-866.

Новости и обавјештења

Прије него нас контактирате,молим Вас да посјетите секцију Најчешћа питања и покушате наћи одговор.Хвала на интересовању.


 МХ „ЕРС“, Матично предузеће а.д. Требиње

Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици СрпскојСтепе Степановића, 89101 Требиње Република Српска,

Босна и Херцеговина

Тел: +387 59 277 102

Факс: +387 59 277 170

  Жиро-рачуни за плаћање код комерцијалних банака

  NLB BANKA

  562-008-81639731-90

  NOVA BANKA

  555-100-00518398-72

  ADIKO BANKA

  552-000-20631805-57.

  ATOS BANK

  567-241-10000022-54

  MF BANKA

  572-536-00001636-19

  БПШ Банка

  571-080-00001235-10