Политика IMS

Политика IMS

Стално побољшавање свих пословних процеса (управљање производњом електричне енергије, угља и топлотне енергије; управљање дистрибуцијом електричне енергије; трговина електричном енергијом), смањивање трошкова пословања, заштита животне и радне средине, здравље и безбједност на раду, трајно су опредељење свих запослених МХ „ЕРС” Матично предузеће а.д. Требиње.

Политика IMS се исказује:

  • Управљањем свим пословним процесима на начин којим се задовољавају захтјеви, потребе и очекивања корисника и свих других заинтересованих страна.
  • Посвећеношћу заштити животне средине, укључујући превенцију загађења, и посвећеношћу испуњавању својих обавеза за усклађеност, сарадњом са широм и локалном заједницом на унапређењу заштите животне средине и транспарентним рјешавањем проблематике заштите животне средине, подстицањем одрживог развоја у области заштите животне средине, што је регулисано нормативним актом који регулише заштиту животне средине у МХ „ЕРС“.
  • Посвећеношћу пружању безбједних и здравих услова рада ради спречавања повреда и нарушавања здравља у вези са радом, а која је одговарајућа за сврху, величину и контекст организације и за специфичну природу њених 0H&S ризика и 0H&S прилика.
  • Приврженошћу превенцији опасности и смањивању 0H&S ризика запослених у складу са законским и другим захтјевима, као и приврженошћу сталном побољшавању учинка система менаџмента здрављем и безбједношћу на раду.
  • Посвећеношћу консултовању и учествовању радника и њихових представника за безбједност и здравље на раду.
  • Политиком и мјерама пословодства МХ „ЕРС” Матично предузеће а.д. Требиње којима се ствара и одржава радна атмосфера и стимулишу сви запослени да у потпуности и активно учествују у остварењу пословних циљева.
  • Сталним и планским образовањем, обуком и мотивисањем запослених да ефикасно и квалитетно извршавају послове, чувају животну и радну средину и буду свјесни својих личних обавеза у вези здравља и безбједности на раду.
  • Примјеном процесног приступа у управљању активностима и ресурсима, који омогућује стална побољшавања система менаџмента квалитетом, система менаџмента животном средином и система менаџмента здрављем и безбједношћу на раду.
  • Постављањем и преиспитивањем циљева пословања, односно циљева квалитета, општих и посебних циљева заштите животне средине и циљева здравља и безбједности на раду.
  • Доношењем пословних и других одлука на основу анализе података и информација.   Сталним унапређењем односа и развијањем партнерства са испоручиоцима опреме и услуга.

Политика IMS МХ „ЕРС” Матично предузеће а.д. Требиње је саставни дио укупне пословне политике и повремено се преиспитује и мијења када је то потребно.