Термоенергетски потенцијал

Угаљ је најзаступљенији енергетски ресурс који се данас користи у Републици Српској. Разлог за коришћење угља као извора енергије је његова распрострањеност и количине задовољавајућег квалитета. Највећи проценат експлоатисаног угља у Републици Српској користи се у термоелектранама за производњу електричне енергије, док се одређене количине користе у другим секторима (углавном индустрија и топлане). Резерве на којим ће се развијати експлоатација угља су релативно равномјерно распоређене на цијелој територији Републике Српске, од Љешљана на западу до Гацка на југо-истоку.

Данас се угаљ у Републици Српској експлоатише на три локације – Гацко (лигнит), Угљевик (мрки) и Станари (лигнит). Рудник Миљевина је тренутно затворен.

Гацко и Угљевик производе угаљ за потребе термоелектрана (98% пласмана) и широке потрошње. Капацитет рудника Гацко је 2,1 милиона тона угља, а рудника Угљевик 1,75 милиона тона угља годишње. С обзиром да су постојећи површински копови на крају резерви, потребно је отварање нових у сљедећих 3-5 година година. Потребна је и обнова рударске механизације.

У близини локације Станари, на којој се производи угаљ за термоелектране (продаја у ФБиХ, 45% пласмана) и за широку потрошњу, изграђена је термоелектрана Станари инсталисане снаге 300 МW.

Табела: Резерве угља у Републици Српској

Ред. бројНАЗИВ ПРОИЗВОДНОГ КАПАЦИТЕТА И ВРСТА УГЉАРЕЗЕРВЕ (000 t)Hd
(GJ/t)
Влага (%)Пепео (%)Сумпор укупни (%)
Билансне
(A+B+C
1)
Ванбилансне (A+B+C1)Потенцијалне (C2+D1+D2)Укупне geološkeЕксплоатационе (A+B+C1)
РЕПУБЛИКА СРПСКА
1Рудник Угљевик (М)2474091779211455826520120650713,282619,44,59
2Рудник Станари (Л)82559346689596126823732719,64650,755,740,17
3Рудник Гацко (Л)26995837862/30732024566210,27637,4515,781,48
4Рудник Миљевина (М)212001580040100771001908011,7-14,824,924,832,2
5Котор Варош (М)*16410135914,526,2126,061,4
6Љешљани (М)*88431951000014,3924,8928,041,53
7Рамићи (Л)*3759637 59633836,49,6842,8615,823,88
Укупно лигнит РС390113725309596471739352769
Укупно мрки угаљ РС29386233787166017342301225587
УКУПНО РС683975106317175613814040578356

М- мрки угаљ
Л – лигнит

*Напомена: Рудници Котор Варош, Љешљани и Рамићи су истражени и резерве угља су доказане, али се на њима тренутно не обавља експлоатација.

 

Код разматрања угљених лежишта Републике Српске разликују се два случаја:

  • лежишта у којима се већ врши експлоатација угља, гдје постоји рударска традиција и гдје је рударски ризик мањи и
  • лежишта гдје је могуће отварање нових рудника, када је потребно опрезније приступити процјени енергетског потенцијала.

У Републици Српској тренутно се експлоатација угља одвија на три рудника површинске експлоатације: Гацко, Угљевик и Станари.

Гатачки басен

Гатачки угљени басен је смјештен у великом Гатачком пољу и простире се на површини од око 40 км2 на надморској висини око 940 m. Басен је изграђен од угљоносних наслага исталожених у депресији дубокој око 600 m.

Лежиште угља састоји се од четири угљена слоја:

  • Главни (дебљина слоја од 11 do 25 m)
  • 1. подински (дебљина слоја 13,2 m)
  • 2. подински (дебљина слоја 10 m)
  • Повлатни (дебљина слоја 40 m)

Генерални пад угљеног слоја је од 80 до 120. Гатачко лежиште спада у синклинална лежишта.

Према Елаборату о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља у лежишту Гацко са стањем 31.12.2008. год, експлоатационе резерве угља Гатачког лежишта износе 245662079 тона (резерве умањене за производњу у периоду 2003.-2006. год.).

Просјечни пондерисани квалитет угља за Рудник лигнита „Гацко“ дат је у сљедећој табели:

Табела: Квалитет угља у гатачком угљеном басену

Имедијатне анализе
Рудник :ЈединицаГацко
Влага%37,97
Пепео%15,68
Саг материје%45,90
Исп. материје%27,54
C-fix%18,56
Кокс%35,71
С – укупни%1,55
ДТЕkJ/kg10 174

Извор: ЕРС

Табела: Квалитет угља по геолошким јединицама у Гатачком угљеном басену

Хемијски састав пепела
Рудник :(угљени слој)ЈединицаГлавни слој1. под. слој2. под. слојПовлатна зонаПросјек за басен
SiO2%15,1716,837,934,9222,35
Fe2 O3%5,174,627,477,975,85
Al2 O3%8,937,6717,1017,2211,30
TiO2%0,410,330,490,600,43
CaO%51,6053,9621,5624,2042,54
MgO%1,461,591,461,261,46
Na2O+K2O%1,120,911,181,271,11
SO3%15,7913,8311,6412,2014,13
Елементарни састав угља
Угљеник C%35,2230,9636,4532,9934,37
Водоник H%2,121,401,631,591,82
Сумпор гориви S%0,380,380,520,830,64
Кисеоник + азот

(O2+N2)

%12,8316,4510,8911,1213,01

Извор: ЕРС

Угљевички басен

Угљевички угљени басен

Шире подручје угљевичког угљеног басена налази се на сјевероисточним падинама планине Мајевица. Простире се, од насеља Пељаве и Мезграја – Тобут, са запада, па преко насеља Богутово Село и Угљевик у правцу Истока. Сјеверна граница досеже до насеља Тутњевац, а источна до Глиња и Трнове. Угљоносни терцијарни седименти овог басена утврђени су на површини од око 50 км2. Тренутно се експлоатација врши на површинском копу „Богутово Село“.

Анализа квалитета угља Рудника мрког угља „Угљевик“

Просјечни пондерисани кавалитет угља за Рудник лигнита „Угљевик“ дат је у сљедећој табели.

Табела: Квалитет угља у угљевичком угљеном басену

Богутово Село СјеверБогутово Село ЈугУгљевик Исток

Имедијатне анализе:

Влага%29,9728,3933,54
Пепео%17,7817,8318,20
Сагор. материје%52,2453,1447,76
Исп. материје%28,5330,2930,19
Cfix%23,6523,4517,97
Кокс%41,5039,2237,12
С-укупни%4,534,963,75
ДТЕkJ/kg126391280511419

Хемијски састав пепела:

SiO2%23,74-44,6511,28-40,4620,34
Fe2O3%11,27-23,9116,00-41,6011,28
Al2O3%7,79-21,918,53-22,137,87
TiO2%0,520,01-0,100,48
CaO%6,20-20,386,72-27,4429,90
MgO%5,07-6,590,09-4,013,05
Na2O+K2O%1,07-2,710,75-4,151,68
SO3%8,13-25,136,97-29,0721,68
K2O0,39-1,580,20-1,050,84

Елементарни састав угља:

Угљеник C%27,11-35,2728,83-39,57
Водоник H%3,27-3,633,37-94,64
Сумпор гориви S%2,01-3,442,36-4,75
Кисеоник + азот

(O2+N2)

%10,99-12,17N/0,22-0,59

O/14,46-19,74

N/0,44

O/10,57

Извор: ЕРС

Подаци о квалитету угља су преузети из:

  • Елаборат о класификацији, категоризовању и прорачуну резерви угља у лежишту Богутово Село- Сјевер;
  • Елаборат о класификацији, категоризовању и обрачуну резерви угља у ревиру Богутово Село-Југ;
  • Сводни Елаборат о класификацији, категоризовању и прорачуну резерви мрког угља на лежишту Угљевик- Исток;