Термоенергетски потенцијал

Угаљ је најзаступљенији енергетски ресурс који се данас користи у Републици Српској. Разлог за коришћење угља као извора енергије је његова распрострањеност и количине задовољавајућег квалитета. Највећи проценат експлоатисаног угља у Републици Српској користи се у термоелектранама за производњу електричне енергије, док се одређене количине користе у другим секторима (углавном индустрија и топлане). Резерве на којим ће се развијати експлоатација угља су релативно равномјерно распоређене на цијелој територији Републике Српске, од Љешљана на западу до Гацка на југо-истоку.

Данас се угаљ у Републици Српској експлоатише на три локације – Гацко (лигнит), Угљевик (мрки) и Станари (лигнит). Рудник Миљевина је тренутно затворен.

Гацко и Угљевик производе угаљ за потребе термоелектрана (98% пласмана) и широке потрошње. Капацитет рудника Гацко је 2,1 милиона тона угља, а рудника Угљевик 1,75 милиона тона угља годишње. С обзиром да су постојећи површински копови на крају резерви, потребно је отварање нових у сљедећих 3-5 година година. Потребна је и обнова рударске механизације.

У близини локације Станари, на којој се производи угаљ за термоелектране (продаја у ФБиХ, 45% пласмана) и за широку потрошњу, изграђена је термоелектрана Станари инсталисане снаге 300 МW.

Табела: Резерве угља у Републици Српској

Ред. број НАЗИВ ПРОИЗВОДНОГ КАПАЦИТЕТА И ВРСТА УГЉА РЕЗЕРВЕ (000 t) Hd
(GJ/t)
Влага (%) Пепео (%) Сумпор укупни (%)
Билансне
(A+B+C
1)
Ванбилансне (A+B+C1) Потенцијалне (C2+D1+D2) Укупне geološke Експлоатационе (A+B+C1)
РЕПУБЛИКА СРПСКА
1 Рудник Угљевик (М) 247409 17792 114558 265201 206507 13,28 26 19,4 4,59
2 Рудник Станари (Л) 82559 34668 9596 126823 73271 9,646 50,75 5,74 0,17
3 Рудник Гацко (Л) 269958 37862 / 307320 245662 10,276 37,45 15,78 1,48
4 Рудник Миљевина (М) 21200 15800 40100 77100 19080 11,7-14,8 24,9 24,83 2,2
5 Котор Варош (М)* 16410 1359 14,5 26,21 26,06 1,4
6 Љешљани (М)* 8843 195 10000 14,39 24,89 28,04 1,53
7 Рамићи (Л)* 37596 37 596 33836,4 9,68 42,86 15,82 3,88
Укупно лигнит РС 390113 72530 9596 471739 352769
Укупно мрки угаљ РС 293862 33787 166017 342301 225587
УКУПНО РС 683975 106317 175613 814040 578356

М- мрки угаљ
Л – лигнит

*Напомена: Рудници Котор Варош, Љешљани и Рамићи су истражени и резерве угља су доказане, али се на њима тренутно не обавља експлоатација.

 

Код разматрања угљених лежишта Републике Српске разликују се два случаја:

  • лежишта у којима се већ врши експлоатација угља, гдје постоји рударска традиција и гдје је рударски ризик мањи и
  • лежишта гдје је могуће отварање нових рудника, када је потребно опрезније приступити процјени енергетског потенцијала.

У Републици Српској тренутно се експлоатација угља одвија на три рудника површинске експлоатације: Гацко, Угљевик и Станари.

Гатачки басен

Гатачки угљени басен је смјештен у великом Гатачком пољу и простире се на површини од око 40 км2 на надморској висини око 940 m. Басен је изграђен од угљоносних наслага исталожених у депресији дубокој око 600 m.

Лежиште угља састоји се од четири угљена слоја:

  • Главни (дебљина слоја од 11 do 25 m)
  • 1. подински (дебљина слоја 13,2 m)
  • 2. подински (дебљина слоја 10 m)
  • Повлатни (дебљина слоја 40 m)

Генерални пад угљеног слоја је од 80 до 120. Гатачко лежиште спада у синклинална лежишта.

Према Елаборату о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља у лежишту Гацко са стањем 31.12.2008. год, експлоатационе резерве угља Гатачког лежишта износе 245662079 тона (резерве умањене за производњу у периоду 2003.-2006. год.).

Просјечни пондерисани квалитет угља за Рудник лигнита „Гацко“ дат је у сљедећој табели:

Табела: Квалитет угља у гатачком угљеном басену

Имедијатне анализе
Рудник : Јединица Гацко
Влага % 37,97
Пепео % 15,68
Саг материје % 45,90
Исп. материје % 27,54
C-fix % 18,56
Кокс % 35,71
С – укупни % 1,55
ДТЕ kJ/kg 10 174

Извор: ЕРС

Табела: Квалитет угља по геолошким јединицама у Гатачком угљеном басену

Хемијски састав пепела
Рудник :(угљени слој) Јединица Главни слој 1. под. слој 2. под. слој Повлатна зона Просјек за басен
SiO2 % 15,17 16,8 37,9 34,92 22,35
Fe2 O3 % 5,17 4,62 7,47 7,97 5,85
Al2 O3 % 8,93 7,67 17,10 17,22 11,30
TiO2 % 0,41 0,33 0,49 0,60 0,43
CaO % 51,60 53,96 21,56 24,20 42,54
MgO % 1,46 1,59 1,46 1,26 1,46
Na2O+K2O % 1,12 0,91 1,18 1,27 1,11
SO3 % 15,79 13,83 11,64 12,20 14,13
Елементарни састав угља
Угљеник C % 35,22 30,96 36,45 32,99 34,37
Водоник H % 2,12 1,40 1,63 1,59 1,82
Сумпор гориви S % 0,38 0,38 0,52 0,83 0,64
Кисеоник + азот

(O2+N2)

% 12,83 16,45 10,89 11,12 13,01

Извор: ЕРС

Угљевички басен

Угљевички угљени басен

Шире подручје угљевичког угљеног басена налази се на сјевероисточним падинама планине Мајевица. Простире се, од насеља Пељаве и Мезграја – Тобут, са запада, па преко насеља Богутово Село и Угљевик у правцу Истока. Сјеверна граница досеже до насеља Тутњевац, а источна до Глиња и Трнове. Угљоносни терцијарни седименти овог басена утврђени су на површини од око 50 км2. Тренутно се експлоатација врши на површинском копу „Богутово Село“.

Анализа квалитета угља Рудника мрког угља „Угљевик“

Просјечни пондерисани кавалитет угља за Рудник лигнита „Угљевик“ дат је у сљедећој табели.

Табела: Квалитет угља у угљевичком угљеном басену

Богутово Село Сјевер Богутово Село Југ Угљевик Исток

Имедијатне анализе:

Влага % 29,97 28,39 33,54
Пепео % 17,78 17,83 18,20
Сагор. материје % 52,24 53,14 47,76
Исп. материје % 28,53 30,29 30,19
Cfix % 23,65 23,45 17,97
Кокс % 41,50 39,22 37,12
С-укупни % 4,53 4,96 3,75
ДТЕ kJ/kg 12639 12805 11419

Хемијски састав пепела:

SiO2 % 23,74-44,65 11,28-40,46 20,34
Fe2O3 % 11,27-23,91 16,00-41,60 11,28
Al2O3 % 7,79-21,91 8,53-22,13 7,87
TiO2 % 0,52 0,01-0,10 0,48
CaO % 6,20-20,38 6,72-27,44 29,90
MgO % 5,07-6,59 0,09-4,01 3,05
Na2O+K2O % 1,07-2,71 0,75-4,15 1,68
SO3 % 8,13-25,13 6,97-29,07 21,68
K2O 0,39-1,58 0,20-1,05 0,84

Елементарни састав угља:

Угљеник C % 27,11-35,27 28,83-39,57
Водоник H % 3,27-3,63 3,37-94,64
Сумпор гориви S % 2,01-3,44 2,36-4,75
Кисеоник + азот

(O2+N2)

% 10,99-12,17 N/0,22-0,59

O/14,46-19,74

N/0,44

O/10,57

Извор: ЕРС

Подаци о квалитету угља су преузети из:

  • Елаборат о класификацији, категоризовању и прорачуну резерви угља у лежишту Богутово Село- Сјевер;
  • Елаборат о класификацији, категоризовању и обрачуну резерви угља у ревиру Богутово Село-Југ;
  • Сводни Елаборат о класификацији, категоризовању и прорачуну резерви мрког угља на лежишту Угљевик- Исток;