Историјат

Електропривреда Републике Српске (ЕРС) основана је као Јавно предузеће 2. јуна 1992. године одлуком Народне скупштине Републике Српске.

Електропривреда Републике Српске је предузеће са високим учешћем државног капитала, и било је потребно да се организационо модернизује и уреди на начин како су овом домену уређена предузећа развијених земаља тржишне привреде, тј. да се обезбиједи да предузеће повећа своју ефикасност и конкурентност у пословању, а тиме и рејтинг на тржишту капитала.

Влада Републике Српске је сходно одлуци број 02/I-020-60/06 од 30.12.2005. године, у складу са Законом о предузећима и Законом о јавним предузећима, организовала Електропривреду Републике Српске као Мјешовити Холдинг „Електропривреда“ Републике Српске акционарско друштво Требиње.

МХ Електропривреду РС чине 11 зависних предузећа и матично предузеће које перманентно контролише, односно прати и оцјењује успјешност пословања свих зависних предузећа. МХ ЕРС у свом саставу има пет предузећа која се баве производњом електричне енергије. МХ ЕРС у свом саставу има и пет предузећа за дистрибуцију електричне енергије. Такође, у саставу МХ ЕРС је и ЗП Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. који се бави истраживањем, испитивањем и развојем електроенергетске опреме.

Структура капитала код Зависних предузећа МХ ЕРС је: 65% учешће Матичног предузећа, 20% ваучери, 10% ПИО и 5% реституција. Структура капитала код ИРЦЕ је: 14% државни капитал, 51% учешће Матичног предузећа, 20% ваучери, 10% ПИО и 5% реституција. Структура капитала код Матичног предузећа МХ ЕРС је 100% власништво државе.

МХ Електропривреда РС се бави дјелатношћу производње електричне енергије и експлоатацијом сировина које су потребне у производњи електричне енергије, дистрибуцијом и продајом електричне енергије, управљањем електроенергетским системом Републике Српске, руковођењем пројектима и имплементацијом пројеката у енергетском сектору у Републици Српској итд.

Електрична енергија се производи из хидро и термо (угаљ) извора. Укупна инсталисана снага производних објеката у ЕРС износи 1348 MW. Просјечна годишња производња електричне енергије из постојећих производних објеката износи око 5000 GWh. Хидроелектране и термоелектране остварују приближно једнаку годишњу производњу електричне енергије.

Производња електричне енергије у периоду (1996.-2007.године), односно у протеклих једанаест година, била је у интервалу од 3956 GWh колика је била 1996. године до, 5413 GWh колика је била 2006. године.

Површина Републике Српске износи 25 053 км2 и у Републици Српској живи преко 1,5 милиона становника. Потрошња електричне енергије у Републици Српској, у протеклом периоду, била је у интервалу од 2392 GWh колика је била 1996. године до, 3275 GWh колика је била 2005. године.

МХ Електропривреда Републике Српске је значајан извозник електричне енергије на регионалном тржишту, тако да је извоз електричне енергије у протеклом периоду, био у интервалу од 1008 GWh колико је било 2002. године до 1972 GWh колико је било 2006. године.

Укупна инсталисана снага

МХ ЕРС располаже са 1300 MW инсталисане снаге.

Годишња производња

Средња годишња производња МХ ЕРС износи 6000 GWh.

Извоз електричне енергије

МХ ЕРС 25% своје годишње производње електричне енергије извезе у земље у региону.

Власништво предузећа

МХ ЕРС је у 100% власништву Републике Српске и представља једно о најзначајнијих предузећа у Републици.