Obnovljivi izvori

Podsticaj proizvodnje iz obnovlјivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Propisi i obrasci kojima se uređuje proizvodnja iz obnovlјivih izvora električne energije:

 1. 1
  DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
 2. 2
  DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA VLADA REPUBLIKE SRPSKE
 3. 3
  DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

  Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број:114/13)

  Правилник о измјенама и допунама Правилника о постицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. Гласник број 39/17 од 21.04.2017. године)

  Prilozi Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovlјivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

  1. Захтјев за одобрење права на подстицај – обновљиви извори електричне енергије – (образац 03.03.ОИЕ)
  2. Захтјев за одобрење права на подстицај – ефикасна когенерација – (образац 03.03.ЕК)
  3. Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај (образац 03.04.ОИЕ и ЕК)

  Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број: 88/14)

  Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovlјivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

 4. 4
  DOKUMENTI KOJIMA SE UREĐUJE OPERATIVNO PROVOĐENјE SISTEMA PODSTICANјA PROIZVODNјE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA I EFIKASNE KOGENERACIJE

  Правила рада за провођење система подстицања (Одлука Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње од 17.01.2012.године)

  Obrasci zahtjeva koji se podnose OSP u postupku ostvarenja prava na podsticaj:

  1. Захтјев за издавање потврде за капацитет (образац ОБ 01.01.)
  2. Захтјев за издавање потврде за енергију (образац ОБ 01.02.)
  3. Захтјев за закључење предуговора о подстицају (obrazac ОБ 01.03.А)
  4. Захтјев за закључење уговора о подстицају (образац ОБ 01.03.Б)

  Obrasci potvrda koje izdaje OSP:

  1. Потврда за капацитет (образац ОБ 02.01.)
  2. Потврда за енергију (образац ОБ 02.02.)

  Obrasci tipskih ugovora o ostvarivanju prava na podsticaj prema vrsti odobrenog podsticaja, između OSP i proizvođača:

  Pravo na obavezan otkup električne energije proizvedene iz obnovlјivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

  1. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора ( образац ОБ 03.01.)
  2. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 03.02.)
  3. Уговор о обавезном откупу електричне енергије из старих постројења у експлоатацији (образац ОБ 03.03.)

  Pravo na premiju za energiju proizvedenu iz obnovlјivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

  1. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из обновљивих извора (образац ОБ 03.04.)
  2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасног когенеративног постројења (образац ОБ 03.05.)

  Preliminarno pravo na podsticaj:

  1. Предуговор о прелиминарном праву на подстицај (образац ОБ 03.06.)

  Obrasci tipskih ugovora između Operatora sistema podsticanja i Snabdjevača:

  1. Уговор о накнади за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију (образац ОБ 04.01.)
  2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 04.02.)

 5. 5
  REGISTAR EVIDENCIJA OPERATORA SISTEMA PODSTICANјA

  Evidencije o količinama električne energije i kapacitetima u sistemu podsticanja

  1. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.01)
  2. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.02)
  3. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.03)
  4. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.04)

  Evidencija izdatih potvrda za energiju i kapacitet

  1. Евиденција издатих потврда за капацитет – Обновљиви извори (образац ОБ 06.01)
  2. Евиденција издатих потврда за капацитет – Ефикасна когенерација(образац ОБ 06.02)
  3. Евиденција издатих потврда за енергију – Обновљиви извори (образац ОБ 06.03)
  4. Евиденција издатих потврда за енергију – Ефикасна когенерације(образац ОБ 06.04)

  Evidencija korisnika prava na podsticaj

  1. Евиденција корисника права на подстицај (образац ОБ 07.01)
  2. Евиденција корисника прелиминарног права

 6. 6
  PRAVILNIK O PRIKLjUČENJU

  Правилник о условима за прикљуцење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске

  Prilozi Pravilnika o uslovima za priklјucenje elektrana:

  1. Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за нове објекте за производњу електричне енергије
  2. Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат за производњу електричне енергије
  3. Захтјев за израду главног пројека прикључка и закључење уговора о прикључ. електране на дистриб. мрежу
  4. Захтјев за прво привремено прикључење електране ради испитивања у стварним погонским условима
  5. Извјештај о интерном техничком прегледу прикључка и мјерног мјеста
  6. Извјештај о извршеним функционалним испитивањима
  7. Захтјев за трајно прикључење електране на дистрибутивну мрежу
  8. Декларација о прикључку електране

  Obrasci Ugovora:

  1. Уговор о прикључењу електрана на дистрибутивну мрежу
  2. Уговор о откупу електричне енергије произведене у пробном раду
  3. Уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу

 7. 7
  OBRAČUN DEBALANSA OSP-a