Обновљиви извори

Подстицај производње из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прописи и обрасци којима се уређује производња из обновљивих извора електричне енергије:

 1. 1
  ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 2. 2
  ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 3. 3
  ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број:114/13)

  Правилник о измјенама и допунама Правилника о постицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. Гласник број 39/17 од 21.04.2017. године)

  Прилози Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

  1. Захтјев за одобрење права на подстицај – обновљиви извори електричне енергије – (образац 03.03.ОИЕ)
  2. Захтјев за одобрење права на подстицај – ефикасна когенерација – (образац 03.03.ЕК)
  3. Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај (образац 03.04.ОИЕ и ЕК)

  Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији 

  Одлука о измејни Одлуке о гарантованим откупним цијенама ( 10. децембар 2020. год. )

  Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

 4. 4
  ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОПЕРАТИВНО ПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И ЕФИКАСНЕ КОГЕНЕРАЦИЈЕ

  Правила рада за провођење система подстицања (Одлука Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње од 29.11.2019.године)

  Обрасци захтјева који се подносе ОСП у поступку остварења права на подстицај:

  1. Захтјев за издавање потврде за капацитет (образац ОБ 01.01.)
  2. Захтјев за издавање потврде за енергију (образац ОБ 01.02.)
  3. Захтјев за закључење предуговора о подстицају (obrazac ОБ 01.03.А)
  4. Захтјев за закључење уговора о подстицају (образац ОБ 01.03.Б)

  Обрасци потврда које издаје ОСП:

  1. Потврда за капацитет (образац ОБ 02.01.)
  2. Потврда за енергију (образац ОБ 02.02.)

  Обрасци типских уговора о остваривању права на подстицај према врсти одобреног подстицаја, између ОСП и произвођача:

  Право на обавезан откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

  1. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора ( образац ОБ 03.01.)
  2. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 03.02.)
  3. Уговор о обавезном откупу електричне енергије из старих постројења у експлоатацији (образац ОБ 03.03.)

  Право на премију за енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

  1. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из обновљивих извора (образац ОБ 03.04.)
  2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасног когенеративног постројења (образац ОБ 03.05.)

  Прелиминарно право на подстицај:

  1. Предуговор о прелиминарном праву на подстицај (образац ОБ 03.06.)

   

 5. 5
  РЕГИСТАР ЕВИДЕНЦИЈА ОПЕРАТОРА СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА

  Евиденције о количинама електричне енергије и капацитетима у систему подстицања

  1. Евиденција о количинама електричне енергије систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.01)
  2. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.02)
  3. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.03)
  4. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.04)

  Евиденција издатих потврда за енергију и капацитет

  1. Евиденција издатих потврда за капацитет – Обновљиви извори (образац ОБ 06.01)
  2. Евиденција издатих потврда за капацитет – Ефикасна когенерација(образац ОБ 06.02)
  3. Евиденција издатих потврда за енергију – Обновљиви извори (образац ОБ 06.03)
  4. Евиденција издатих потврда за енергију – Ефикасна когенерације(образац ОБ 06.04)

  Евиденција корисника права на подстицај

  1. Евиденција корисника права на подстицај (образац ОБ 07.01)
  2. Евиденција корисника прелиминарног права

 6. 6
  ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ

  Правилник о условима за прикљуцење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске

  Прилози Правилника о условима за прикљуцење електрана:

  1. Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за нове објекте за производњу електричне енергије
  2. Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат за производњу електричне енергије
  3. Захтјев за израду главног пројека прикључка и закључење уговора о прикључ. електране на дистриб. мрежу
  4. Захтјев за прво привремено прикључење електране ради испитивања у стварним погонским условима
  5. Извјештај о интерном техничком прегледу прикључка и мјерног мјеста
  6. Извјештај о извршеним функционалним испитивањима
  7. Захтјев за трајно прикључење електране на дистрибутивну мрежу
  8. Декларација о прикључку електране

  Обрасци Уговора:

  1. Уговор о прикључењу електрана на дистрибутивну мрежу
  2. Уговор о откупу електричне енергије произведене у пробном раду
  3. Уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу

 7. 7
  ОБРАЧУН ДЕБАЛАНСА ОСП-a