Investicioni ciklus MH ERS

Planirana investiciona ulaganja proizvodnih preduzeća MH ERS u periodu 2019-2021. godine
 1. 1
  ZP „HE na Drini“ a.d. Višegrad

  • Planirana investiciona ulaganja u periodu 2019.-2021. god., a koje se odnose na hidroenergetske objekte u slivu rijeke Drine-pripremne aktivnosti na realizaciji projekta : izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbjeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi, kupovina udjela i dr. iznose 31 mil. KM, a finansiraće se iz vlastitih sredstava,
  • Za investicije vezane za rješavanje obaveza iz urbanističko – tehničkih uslova definisanih za gradnju hidroelektrana i vodoprivredne dozvole (učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada i Goražda) planirana su sredstva  u iznosu 7 mil. KM, a finansiraće se iz vlastitih sredstava.

 2. 2
  ZP „HE na Trebišnjici“ a.d. Trebinje

  • Planirana investiciona ulaganja u periodu 2019.-2021. god., a koje se odnose na revitalizacija HE Trebinje 1 iznose 19,8 mil. KM, od čega 1,3 mil. KM iz vlastitih sredstva, 11,7 mil. KM iz kreditnih sredstva i 6,8 mil. KM iz donacija,
  • Za izradnju mosta preko rijeke Trebišnjice planirano je 8 mil. KM, a finansirat će se iz vlastitih sredstava,
  • Za radove na betonskoj oblozi tunela Fatničko polјe – Akumulacija Bileća planirano je 3,3 mil. KM , a finansirat će se iz vlastitih sredstava.

 3. 3
  ZP „RiTE Gacko“ a.d. Gacko

  • Za nabavku i ugradnju sistema pripreme uglјenog praha – Gorionici planirano je 3,5 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za rekonstrukciju rashladnog tornja termoelektrane planirano je 5,5 mil. KM, od čega 100 hilј. KM iz vlastitih sredstva i 5,4 mil. KM iz kreditnih sredstva,
  • Za investicionu otkrivku planirano je 18 mil. KM, a finansirat će se iz vlastitih sredstava,
  • Za regulaciju korita rijeke Mušnice planirano je 12,8 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za instalisanje postrojenja za čišćenje uglјa planirano je 30 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za kontinualni sistem na otkrivci planirano je 25 mil. KM, od čega 10 mil. KM iz vlastitih sredstva i 15 mil. KM iz kreditnih sredstva,
  • Za kombinovani sistem na otkrivci planirano je 15 mil. KM, od čega 5 mil. KM iz vlastitih sredstva i 10 mil. KM iz kreditnih sredstva,
  • Za nabavku rudarske mehanizacije ( bageri, kamioni, buldozeri, utovarivači, grejderi) planirano je 50 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava.

 4. 4
  ZP „RiTE Uglјevik“ a.d. Uglјevik

  • U RiTE Uglјevik je u toku izgradnja sistema odsumporavanja dimnih gasova, čiji je cilј da se emisija sumpor dioksida smanji za 98,4% čime bi se značajno eliminisao uticaj rada TE Uglјevik na životnu sredinu i uskladio sa našom zakonskom regulativom i Direktivama EU. U periodu 2019.-2021. god. planirana su investicije u iznosu od 53,9 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za zamjenu cijevnih zavješenja i cijevi na ŠPP-e planirano je 7,1 mil. KM, a finansirat će se iz vlastitih sredstava,
  • Za izgradnju sistema transporta šlјake, pepela i gipsa od silosa do deponije planirano je 10 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za revitalizaciju i modernizacija bloka planirano je 50 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za nabavku i ugradnja MPP-2 planirano je 5 mil. KM, a finansirat će se iz kreditnih sredstava,
  • Za nabavku rudarske mehanizacije ( bageri, kamioni, buldozeri, utovarivači, grejderi) planirano je 30,6 mil. KM, od čega 11,8 mil. KM iz vlastitih sredstva i 18,8 mil. KM iz kreditnih sredstva.