Zaštita životne sredine

Organizacija poslova zaštite životne sredine

Za sprovođenje i realizaciju usvojene „Politike zaštite životne sredine“ u MH“ERS“ Matičnom preduzeću postoji Služba za ekologiju u  sklopu  Direkcije za razvoj. Zadatak ove službe je da na nivou MH “ERS” ostvaruje funkciju integrisanja i vođenja jedinstvene korporacijske politike zaštite životne sredine, a time i održivog razvoja.

U okviru Zavisnih preduzeća MH“ERS“‐a formirane su (ili su u fazi konstituisanja) organizacione jedinice i imenovana odgovorna lica čiji je zadatak rješavanje problema iz domena zaštite životne sredine i  obezbjeđenje održivog razvoja u svojim preduzećima. Isti su nosioci zakonske odgovornosti  u primjeni  i rješavanju svih aspekata  zaštite životne sredine  u svojim preduzećima.

Politika zaštite životne sredine

MH“ERS“ je u decembru 2007. godine usvojio dokument „Politika zaštite životne sredine u Mješovitom Holdingu  „Elektroprivreda  Republike  Srpske“, kojom su definisani strateški cilјevi, strateški pravci, planovi zaštite životne sredine, monitoring i informacioni sistem. Usvojena „Politika zaštite životne sredine u Mješovitom Holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske“ je obavezujuća za sve njene dijelove. Zakonski propisi, standardi i direktive EU iz područja zaštite životne sredine se poštuju i u skladu sa tim se planira poslovanje i razvoj MH“ERS”. Zbog toga MH“ERS“ sistemski komunicira sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama iz područja zaštite životne  sredine  i  aktivno  učestvuje u stručnim radnim grupama za pripremu i  reviziju  pojedinih  propisa, iz ovoga područja, koji utiču na djelatnost i  poslovne  cilјeve MH“ERS“.

Zbog visokog stepena odgovornosti prema društvenoj zajednici i ispolјavanju brige za zaštitu životne sredine prioritet MH“ERS“ je  korišćenje obnovlјivih izvora energije, kao i uklјučivanje zahtjeva vezanih za zaštitu životne sredine u razvojne planove i projekte, a kriterijume zaštite životne sredine u postupke donošenja odluka. Iz istog razloga, MH“ERS“ informiše javnosti o stanju zaštite životne sredine, putem  javnih  sredstava informisanja i izradom redovnih godišnjih izvještaja.

Kako je definisano principima zaštite životne sredine MH“ERS“ se i kod nabavke proizvoda i usluga,   rukovodi njihovim  uticajem  na  životnu sredinu. U cilјu prevencije zagađenja, kontinuirano se smanjuje i eliminiše emisija štetnih materija u životnu sredinu, štede resursi i energija,  smanjuje upotreba štetnih materija i količina otpada, te pravilno upravlјa njime kroz odlaganje, ponovnu upotrebu i skladištenje. Konstantno se procjenjuje rizik i potencijalne vanredne situacije na životnu sredinu a time i eventualna sanacija nastalih šteta.

Kroz program obrazovanja o zaštiti životne sredine vrši se edukacija i osposoblјavanje zaposlenih sa cilјem razvijanja svijesti, preventivnog djelovanja i mijenjanja navika u nastojanju preduzeća da pobolјša svoj učinak u zaštiti životne sredine.