Izdvojeno

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Bilansi Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 12 avgust 2011 00:00

 

 

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU SA 31.12.2010. GODINE (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje

  2010.2009.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje elektične energije  431,044,197400,912,067
Ostali poslovni prihodi
1,831,,041
4,281,812
 432,875,238
405,193,879
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrijednost prodate električne energije
(368,869,922)
(341,570,189)
Troškovi ostalog materijala, goriva i energije
(719,937)
(540,167)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  (6,768,356)
(6,592,623)
Troškovi amortizacije i rezervisanja(9,816,895)
(4,635,669)
Ostali poslovni rashodi  (47,177,078)(47,4266,892)
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
 (154,682)(166,226)
 (433,506,870)
(400,771,766)
 
POSLOVNI (GUBITAK) /DOBITAK(631,632)
4,422,113
 
Finansijski prihodi
11,537,889
2,863,846
Finansijski rashodi
 (93,112)(236,075)
  11,444,7772,627,771
 
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
10,813,145
7,049,884
   
 Ostali prihodi 358,417
 574,370
 Ostali rashodi
 (49,795) (55,776)
 308,622
 518,594
 
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
11,121,767
7,568,478
Porez na dobitak (917,761)
(1,025,328)
 
NETO DOBITAK10,204,006
6,543,150
   
UKUPNI REZULTAT ZA GODINU
10,204,006
 6,543,150
   
ZARADA PO AKCIJI
  
Osnovna zarada po akciji
0,0088
 0.0056

 

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU SA 31.12.2010. GODINE (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje

 31.Decembar 2010.
31.Decembar 2009.
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
 3,571,4501,241,158
Ostala sredstva
 14,981,059 12,633,294
Dati avansi za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja
  4,648,477
Učešća u kapitalu i dugoročni finansijski plasmani
 1,151,215,940 1,153,307,061
  1,169,768,449 1,171,829,990
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
 19,2904,798
Dati avansi
 40,7099 14,907
Potraživanja od kupaca 136,459,133 96,326,051
Ostala potraživanja  1,491,,600 15,351,928
Kratkoročni finansijski plasmani 32,493,039 39,180,000
Tekuća dospijeća finansijskih plasmana
 1,108 2,092,019
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
 21,173,62515,156,751
Porez na dodatnu vrijednost
 9,134,631 7,601,851
Aktivna vremenska razgraničenja 6,488 515,478
  200,819,623176,243,783
 
Ukupna aktiva
 1,370,588,0711,348,073,773
 
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
 1,163,302,1911,163,302,191
Zakonske rezerve
 4,847,798 4,520,641
Revalorizacione rezerve 1,629,588 1,663,170
Statutarne rezerve
 630,964 630,964
Neraspoređeni dobitak
 17,536,477 13,839,647
  1,187,947,018 1,183,956,613
 
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
 20,858,96411,934,878
Dugoročni krediti
 3,346,477 2,975,258
Odložene poreske obavaze
 96,849 96,165
  24,302,290 15,006,301
 
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
 337,061295,920
Obaveze prema dobavljačima
 156,566,262 147,530,143
Ostale kratkoročne obaveze  1,003,007 966,743
Obaveze poosnovu poreza i ostalih javnih prihoda
 8,396 3,344
Pasivna vremenska razgraničenja 424,038 314,709
  158,338,764149,110,859
 
Ukupna pasiva
 1,370,588,0721,348,073,773
 
Poslednje ažurirano petak, 12 avgust 2011 07:55