Заштита животне средине

Организација послова заштите животне средине

За спровођење и реализацију усвојене „Политике заштите животне средине“ у МХ“ЕРС“ Матичном предузећу постоји Служба за екологију у  склопу  Дирекције за развој. Задатак ове службе је да на нивоу МХ “ЕРС” остварује функцију интегрисања и вођења јединствене корпорацијске политике заштите животне средине, а тиме и одрживог развоја.

У оквиру Зависних предузећа МХ“ЕРС“‐а формиране су (или су у фази конституисања) организационе јединице и именована одговорна лица чији је задатак рјешавање проблема из домена заштите животне средине и  обезбјеђење одрживог развоја у својим предузећима. Исти су носиоци законске одговорности  у примјени  и рјешавању свих аспеката  заштите животне средине  у својим предузећима.

Политика заштите животне средине

МХ“ЕРС“ је у децембру 2007. године усвојио документ „Политика заштите животне средине у Мјешовитом Холдингу  „Електропривреда  Републике  Српске“, којом су дефинисани стратешки циљеви, стратешки правци, планови заштите животне средине, мониторинг и информациони систем. Усвојена „Политика заштите животне средине у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ је обавезујућа за све њене дијелове. Законски прописи, стандарди и директиве ЕУ из подручја заштите животне средине се поштују и у складу са тим се планира пословање и развој МХ“ЕРС”. Због тога МХ“ЕРС“ системски комуницира са надлежним министарствима и другим институцијама из подручја заштите животне  средине  и  активно  учествује у стручним радним групама за припрему и  ревизију  појединих  прописа, из овога подручја, који утичу на дјелатност и  пословне  циљеве МХ“ЕРС“.

Због високог степена одговорности према друштвеној заједници и испољавању бриге за заштиту животне средине приоритет МХ“ЕРС“ је  коришћење обновљивих извора енергије, као и укључивање захтјева везаних за заштиту животне средине у развојне планове и пројекте, а критеријуме заштите животне средине у поступке доношења одлука. Из истог разлога, МХ“ЕРС“ информише јавности о стању заштите животне средине, путем  јавних  средстава информисања и израдом редовних годишњих извјештаја.

Како је дефинисано принципима заштите животне средине МХ“ЕРС“ се и код набавке производа и услуга,   руководи њиховим  утицајем  на  животну средину. У циљу превенције загађења, континуирано се смањује и елиминише емисија штетних материја у животну средину, штеде ресурси и енергија,  смањује употреба штетних материја и количина отпада, те правилно управља њиме кроз одлагање, поновну употребу и складиштење. Константно се процјењује ризик и потенцијалне ванредне ситуације на животну средину а тиме и евентуална санација насталих штета.

Кроз програм образовања о заштити животне средине врши се едукација и оспособљавање запослених са циљем развијања свијести, превентивног дјеловања и мијењања навика у настојању предузећа да побољша свој учинак у заштити животне средине.