Дирекција за тржишно
снабдијевање електричном енергијом купаца у РС

Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом је у надлежности Извршног директора за економско-финансијске пословe.

У складу са прихваћеним трећим енергетским пакетом и раздвајањем дјелатности дистрибуције и снабдијевања обезбјеђује се равноправан улазак на тржиште свих корисника дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом.

MX „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње једини је субјекат унутар Холдинга који посједује дозволу за трговину и снабдијевање електричном енергијом, на основу које има право да слободно уговара услове снабдијевања са крајњим купцима по тржишним принципима. С тим у вези, унутар Матичног предузећа је формирана Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом, која је од 01.09.2019. године нови тржишни учесник.

У оквиру Дирекције за тржишно снабдијевање електричном енергијом налазе се службе:

  1. Служба за предвиђање и истраживање тржишта, одређивање цијена и тарифа
  2. Служба за продају комерцијалним купцима, односе с купцима и маркетинг
  3. Служба управљања обрачуном и наплатом потраживања

У надлежности Службе за предвиђање и истраживање тржишта, одређивање цијена и тарифа су процеси стратешког и оперативног планирања потрошње комерцијалних купаца у режиму тржишног снабдијевања, као и анализа тржишта и утврђивање малопродајне цијене за комерцијалне купце. Активности у функцији извршења ових процеса обухватају оперативну разраду стратешких планова кроз израду годишњих, мјесечних и краткорочних потреба за набавку и продају енергије комерцијалним купцима, анализе кретања цијена на малопродајном тржишту, анализу ризика, те одређивање тарифа.

Служба за продају комерцијалним купцима, односе с купцима и маркетинг обавља послове уговарања продаје, при чему су модели уговора с купцима стандардизовани, прати и обрађује приговоре и жалбе купаца, те анализира комерцијални квалитет услуге са аспекта његове усклађености са утврђеним параметрима квалитета. Малопродајно тржиште и улога снабдјевача у условима његове потпуне отворености намећу обавезу озбиљног приступа маркетиншким активностима које за циљ имају задржавање садашњих и придобијање нових комерцијалних купаца.

Послови у надлежности Службе управљања обрачуном и наплатом потраживања обухватају послове обрачуна, фактурисања, књижења и наплате потраживања, као и управљање инструментима финансијског обезбјеђења.