Дирекција за производњу електричне енергије

ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Дирекција за производњу МХ“ЕРС“ има основни задатак да координира производњу електричне енергије у хидроелектранама и термоелектранама, производњу угља за потребе термоелектрнана и обезбиједи све информације из производних предузећа за нормално одвијање послова у Дирекцијама, чије се активности обављају на нивоу Мјешовитог Холдинга.

Послови Дирекције за производњу се обављају у оквиру двије организационе цјелине – техничке службе и службе за план, анализу и унапређење производње.

 1. У техничкој служби за производњу обављају се следећи послови:
 • припрема подлога за праћење одвијања технолошког процеса термоблокова и координирање активности у побољшању економије топлоте, анализа специфичне потрошње топлоте термоелектрана, погонско билансирање
 • анализа степена рационалности и пословања капацитета за производњу електричне енергије, праћењем параметара дефинисаних усвојеним системом норматива и стандарда
 • припрема подлога за оптимизацију коришћења хидроенергетских потенцијала код хидроелектрана
 • дефинисање стратегије ремоната капацитета за производњу електричне енергије и координација израде годишњих планова ремоната са производним предузећима
 • израда подлога за билансирање (норматива и стандарда) производње електричне енергије у термоелектранама и хидроелектранама
 • анализа важнијих погонских догађаја капацитета за производњу електричне енергије и оцјена стања опреме
 • надзор и контрола процеса производње електирчне енергије и израда предлога мјера и одлука за отклањање узрока поремећаја, са развојем система за превентивно дјеловање
 • надзор и контрола процеса ремоната постројења за производњу електричне енергије и израда предлога мјера и одлука за отклањање узрока поремећаја, са развојем система за превентивно дјеловање
 • организација потребних експертиза у случају непланираних погонских догађаја, као што су ванредни већи кварови и хаварије и учешће у доношењу одлука о начину отклањања последица
 • анализа производних резултата и нивоа постигнуте техничке ефикасности прозводних предузећа и развијања мотивације за ефикаснији рад и боље резултате пословања
 • унапређење организације производње угља и откривке на површинским коповима
 • координација активности на унапрјеђењу техничко-технолошких и економских односа између рудника и термоелектрана у циљу смањења цијене коштања произведеног kWh
 • израда подлога за утврђивање јединствених норматива и стандарда за коришћење основне рударске опреме
 • дефинисање стратегије одржавања рударских капацитета и координација активности са предузећима у поступку израде годишњих планова одржавања
 • израда подлога за утврђивање јединствених норматива и стандарда трошкова одржавања рударске опреме
 • усклађивање набавки резервних дијелова и репроматеријала по врстама, количинама и приоритетима, водећи рачуна о нормативима оптималних залиха и степену унификације у производни предузећима
 • надзор над утврђивањем потребних количина, избором најповољнијих понуђача, контролом и дистрибуцијом роба и опреме које су предмет заједничких набавки
 • израда недељних, мјесечних , кварталних и годишњих извјештаја о стању ремонтних радова
 • развијање савремених метода и учешће у реализацији на уградњи опреме за смањење негативних утицаја и праћење стања у вези са заштитом животне околине
 • и др.
 1. У служби за план, анализу и унаређење производње обављају се следећи послови:
 • праћење процеса производње електричне енергије и погонског стања са прогнозом трајања нерасположивости производних капацитета, формирање и одржавање одговарајуће базе података
 • статистичка обрада података и израда посебних анализа и информација о производњи, остварењу планова и техничкој ефикасности капацитета за производњу електричне енергије
 • израда нацрта годишњег и трогодишњег електроенергетског биланса у сарадњи са Дирекцијом за управљање и производним предузећима
 • израда мјесечних, кварталних и годишњих информација и извјештаја о оствареној производњи електричне енергије (остварење ЕЕ биланса)
 • припрема статистичких подлога за техничко-технолошка и организациона унапређења и модернизације у области одржавања капацитета за производњу електричне енергије
 • обрачун произведене електричне енергије (активне и реактивне)
 • стручна оцјена израђених студија и анализа из области унапређења производње електричне енергије
 • праћење процеса производње и ажурирање базе података са свим релевантним подацима везаним за производњу угља
 • израда мјесечних, кварталних и годишњих информација и извјештаја о раду постројења за производњу угља
 • статистичка обрада података и израда посебних анализа и информација о производњи, остварењу планова и техничкој ефикасности капацитета за производњу угља
 • усаглашавање динамике производње угља са потребама термоелектрана и оптимизација количине угља на депонији
 • припрема статистичких подлога за техничко-технолошка и организациона унапређења у производњи и одржавању рударских капацитета
 • припрема подлога и приједлога за набавку основних средстава
 • израда планова за набавку основних средстава у сарадњи са Дирекцијом за инвестиције и производним предузећима
 • учествовање у дефинисању карактеристика и избору опреме, која се набавља за потребе инвестиционе изградње нових објеката за експлатацију угља и остале дјелатности које обезбијеђују што оптималније услове за њихово одржавање
 • и др.