Дирекција за дистрибуцију електричне енергије

Дирекција за дистрибуцију у  Матичном предузећу МХ ЕРС, мјесто је на којем се прикупљају, обрађују и анализирају сви подаци о параметрима успјешности дистрибутивних предузећа у систему Електропривреде Републике Српске, те израђују периодични збирни  извјештаји који се достављају органима управљања МХ ЕРС-а.

Донедавно је успјешност мјерена процентима остварених дистрибутивних губитака и степеном наплате потраживања по рачунима за утрошену електричну енергију. Посљедњих година пажња је, поред губитака и наплате, усмјерена на параметре квалитета снабдијевања. Промјена фокуса резултат је прилагођавања тржишним условима пословања.

Потрошач је постао корисник услуге/крајњи купац, електрична енергија роба којом се тргује на велепродајном и малопродајном тржишту, дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом услужне дјелатности. Задовољство корисника услуге/крајњег  купца постаје императив.

Речене промјене неминовно воде процесима раздвајања тржишних и нетржишних дјелатности, те се по тој основи, у свјетлу обавеза испуњавања захтјева из регулативе Европске Уније,  проводи раздвајање и реорганизација дистрибутивне дјелатности од дјелатности снабдијевања електричном енергијом.

Дирекција за дистрибуцију чији је рад до сада био организован у двије службе: служба за дистрибуцију и служба за тарифе, наплату и односе с купцима, реорганизује се на начин да ће убудуће дјеловати у три нове функционалне цјелине које ће се бавити  управљањем имовином, управљањем  дистрибутивним системом и  континуираним праћењем и унапређивањем квалитета испоруке електричне енергије, те управљањем подацима и односима са тржиштем. Систематичан, плански дефинисан рад на техничким унапређењима електроенергетских постројења и дистрибутивне мреже, унапређењима у области управљања мрежом, за циљ имају подизање нивоа погонске спремности и поузданости.

Развој и унапређивање система мјерења потрошње електричне, активност је у функцији благовремене и квалитетне припреме и оспособљавања за одговор изазовима развоја малопродајног тржишта електричне енергије.

Очитањем,  енергетским обрачуном и доставом података у прописаном формату свим снабдјевачима са којима је закључен уговор, завршава се „дистрибуција“ и почиње „снабдијевање.

Технички савјет дистрибуција, мјесто је на којем се новим знањима уграђиваним у правилнике, техничке препоруке, техно-економске анализе с циљем аргументовања захтјева за улагањима у функцији унапређења поузданости система у цјелини, те израђеним техничким спецификацијама опреме и материјала,  подстиче унификација поступања и континуирано унапређује ефикасност пословања дистрибутивних предузећа.

Дирекција за дистрибуцију је отворена за сарадњу, размјену искустава  и заједничко дјеловање, како са свим организационим цјелинама у Матичном предузећу МХ ЕРС-а, тако и са сродним институцијама и организацијама које се баве пословима из надлежности Дирекције.

Млади кадрови спремни да прихвате и одговоре изазове који носе промјене о којима се не размишља на начин тражења одговора на питања како их избјећи или их одгодити,  најзначајнији су ресурс Дирекције за дистрибуцију. Промјенама се иде у сусрет, њихово дешавање је прилика за учење, раст и развој.