Дирекција за послове оператора дистрибутивног система

Дирекција за послове оператора дистрибутивног система

Дирекција за послове оператора дистрибутивног система у оквиру МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње задужена је за прикупљање, обраду и анализу свих података о параметрима успјешности пет оператора дистрибутивног система који услугу дистрибуције електричне енергије врше у оквиру система Електропривреде Републике Српске, те мјесто на којем се израђују консолидовани извјештаји који се достављају органима управљања МХ ЕРС.

Дирекција за послове оператора дистрибутивног система организована је у три службе: Служба за управљање имовином, Служба за управљање мрежом и Служба за управљање подацима и односом с тржиштем.

 1. У Служби за управљање имовином обављају се следећи послови:
 • Израда електроенергетског биланса и планова пословања;
 • Консолидација планова управљања имовином свих ОДС-ова;
 • Праћење остварења електроенергетског биланса;
 • Билансирање губитака;
 • Успостављање и управљање обавезним резервама опреме и материјала;
 • Утврђивање политика и стандарда за техничко документовање (ГИС и ТИС);
 • Прикупљање, обрада и анализа података ОДС-ова о имовини;
 • Праћење нових знања и добрих пракси управљања имовином;
 • Праћење реализације изградње прикључака нових корисника на дистрибутивну мрежу;
 • Анализа прихода по основу накнаде за прикључење и трошкова изградње прикључака;
 • Израда извјештаја који служе као подлога мјера за усклађивање процеса планирања с реалним околностима;
 • Иницирање активности за подизање квалитета управљања имовином;
 • Покретање иницијативе за технолошки развој кроз именоване стручне тимове или Технички савјет;
 • Иницирање израде нормативних аката за управљање имовином кроз именоване стручне тимове или Технички савјет;
 • Израда техничке спецификације опреме за коју је неопходно извршити улазну контролу у поступку набавке или у поступку запримања;
 • Учествовање у поступцима доношења регулаторних аката везаних за методологију обрачуна цијене прикључења;
 • Учествовање у поступцима доношења политика и методологија у вези одржавања мреже, нормирања радова, унифицирања нестандардних услуга и методологије утврђивања цијене/трошкова истих (на иницијативу стручних служби Дирекције уз активно учешће Техничког савјета);
 • Праћење примјене регулаторних аката везаних за управљање имовином на годишњем нивоу;
 • Иницирање и провођења стратешких IT пројеката у домену управљања имовином за све ОДС-ове;
 • Стандардизација IT инфраструктуре у домену управљања имовином за све ОДС-ове.
 1. У Служби за управљање мрежом обављају се следећи послови:
 • Израда визије и стратегије управљања системом;
 • Иницирање стратешки значајних промјена и праћење њиховог провођења у ОДС-овима и анализа остварених ефеката;
 • Доношење политике управљања мрежом;
 • Праћење нових знања и добрих пракси управљања системом;
 • Дефинисање параметара који су од значаја за процес управљања мрежом;
 • Израда извјештаја за препознавање прилика за могућа унапређења управљања системом;
 • Успостављање јединствених принципа моделовања дистрибутивне мреже за потребе надзора и управљање погонским стањима;
 • Успостављање, анализа, праћење и извјештавање енергетских функција система;
 • Успостављање и одржавање база података система;
 • Анализирање и оцјењивање процеса управљања системом;
 • Осигуравање едукације запослених и одговорних за вођење, надзор и унапређење процеса управљања мрежом;
 • Успостава, праћење и анализа стандарда квалитета испоруке електричне енергије;
 • Реализација успостављања и мониторинг над радом успостављеног SCADA/OMS/DMS система;
 • Пружање техничке подршке корисницима SCADA система и управљање матрицом овлаштења корисника;
 • Израда дистрибутивних мрежних правила;
 • Учествовање у изради и праћење реализације уговора о одржавању SCADA система;
 • Координација са IT службом у вези рјешавања проблема у вези SCADA система те сарадња на њиховом отклањању;
 • Иницирање и провођење стратешких IT пројеката у домену управљања мрежом за све ОДС-ове;
 • Стандардизација IT инфраструктуре у домену управљања мрежом за све ОДС-ове;
 • Унапређење IT сигурносне инфраструктуре у свим ОДС-овима;
 1. У Служби за управљање подацима и односом с тржиштем обављају се следећи послови:
 • Покретање иницијатива за унапређење мјерног система (Студија развоја АММ и др.), обраде података и односа с тржиштем;
 • Израда модела за извјештавање мјерних података и података о мјерном систему од стране ОДС-ова;
 • Израда годишњег извјештаја о имплементацији АММ система;
 • Праћење нових знања и добрих пракси мјерења, обраде података и односа с тржиштем;
 • Праћење примјене Правилника о утврђивању, обрачуну и фактурисању неовлаштене потрошње и по потреби његово ажурирање у функцији усклађивања са важећом регулативом;
 • Праћење ефеката извршених контрола исправности мјерних мјеста и откривених неовлаштених потрошњи;
 • Осигурање верификације техничке спецификације мјерних уређаја, концентратора и мјерних мјеста, те праћење провођења у ОДС-овима;
 • Прописивање јединствене политике наплате потраживања и праћење ефеката њеног провођења;
 • Утврђивање мјера за правовремену заштиту потраживања;
 • Анализа ефикасности наплате и прописивање јединствене политике наплате;
 • Прописивање обавезе вођења евиденције покренутих спорова и праћење ефеката спорова;
 • Доношење програма за ситуирање затечених ненаплаћених потраживања ОДС-ова;
 • Доношење програма мјера за поступање по категорији спора;
 • Редовно извјештавање према регулатору;
 • Управљање процесима регулације дјелатности дистрибуције;
 • Праћење усклађености с регулаторним оквиром за мјерење, податке и однос с тржиштем;
 • Извјештавање о приходима и расходима дистрибутивних предузећа;
 • Израда консолидованих захтјева и иницирање тарифних поступака за утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система;
 • Иницирање и провођење стратешких IT пројеката у домену управљања подацима и односа с тржиштем за све ОДС-ове;
 • Стандардизација IT инфраструктуре у домену управљања подацима и односа с тржиштем за све електро дистрибуције;
 • Комуникација с осталим тржишним учесницима.

Технички савјет дистрибуција, мјесто је на којем се новим знањима уграђиваним у правилнике, техничке препоруке, техно-економске анализе с циљем аргументовања захтјева за улагањима у функцији унапређења поузданости система у цјелини, те израђеним техничким спецификацијама опреме и материјала,  подстиче унификација поступања и континуирано унапређује ефикасност пословања оператора дистрибутивног система.

Дирекција за послове оператора дистрибутивног система отворена је за сарадњу, размјену искустава и заједничко дјеловање, како са свим организационим цјелинама у оквиру Матичног предузећа, тако и са свим субјектима који се баве пословима који су у надлежности Дирекције.

Млади кадрови спремни да прихвате и одговоре изазове који носе промјене о којима се не размишља на начин тражења одговора на питања како их избјећи или их одгодити,  најзначајнији су ресурс Дирекције за послове оператора дистрибутивног система. Промјенама се иде у сусрет, њихово дешавање је прилика за учење, раст и развој.