Дирекција за
развој

Примарна дјелатност Дирекције за развој су послови анализирања и предлагања стратешких планова и циљева енергетског развоја предузећа, послови анализе и имплементације система квалитета, као и заштита животне средине на нивоу предузећа.

На темељима ових развојних и стратешких планова за производне и дистрибутивне енергетске објекате, као и руднике у оквиру Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-а, Дирекција за развој, такође, координише и реализацију капиталних енергетских пројеката од интереса за предузеће у сарадњи са осталим организационим цјелинама у предузећу.

Обавеза Дирекције за развој је и предлагање системских рјешења и метода  рада у циљу побољшања успјешности и ефикасности  предузећа у цјелини као и појединих организационих јединица.

Дирекција за развој обавља послове из свог домена кроз Службу за стратегију и  Службу за екологију.

Служба за стратегију

Посебну улогу у остварењу стратешких циљева у Мјешовитом Холдингу “Електропривреда Републике Српске” има Дирекција за развој кроз Службу за стратегију.

Дјелокруг рада ове службе обухвата организацију израде стратешких докумената и планова развоја у МХ „ЕРС“ као и праћење њихове реализације.

Осим тога  ова служба је задужена за припрему и организацију израде студија и ивестиционо-техничке документације, као и припрему стратешких планова инвестиција у области изградње производних и дистрибутивних енергетских објеката, као и рудника угља у оквиру Мјешовитог Холдинга „ЕРС“. Такође, прати реализацију израде предметне документације и извођачима даје потребне информације и податке, до окончања посла.

Служба за стратегију је задужена за примјену система квалитета као и примјену техничких стандарда и техничке регулативе.

Служба за екологију

У систему Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске” (МХ „ЕРС”) заштита животне средине је препознатљив и важан елемент пословања, како у функцији развоја и стратешког планирања, тако и у оперативном раду електроенергетских објеката.

У оквиру Дирекције за развој систематизована је Служба за екологију. Задатак ове службе је да на нивоу МХ „ЕРС” остварује функцију интегрисања и вођења јединствене корпорацијске политике заштите животне средине, а тиме и одрживог развоја.

У оквиру Зависних предузећа МХ„ЕРС“‐а формиране су (или су у фази конституисања) организационе јединице и именована одговорна лица чији је задатак рјешавање проблема из домена заштите животне средине и обезбјеђење одрживог развоја у својим предузећима. Исти су носиоци законске одговорности у примјени и рјешавању свих аспеката заштите животне средине у својим предузећима.

Законски прописи, стандарди и директиве ЕУ из подручја заштите животне средине се поштују и у складу са тим се планира пословање и развој МХ„ЕРС”. Због тога МХ„ЕРС“ системски комуницира са надлежним министарствима и другим институцијама из подручја заштите животне средине и активно учествује у стручним радним групама за припрему и ревизију појединих прописа, из овога подручја, који утичу на дјелатност и пословне циљеве МХ“ЕРС“.