Дирекција за послове оператора система подстицаја

Дирекција за послове Оператора система подстицаја (ОСП) послује у оквиру техничког сектора МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, те је непосредно одговорна Извршном директору за техничке послове.

Дирекција за послове ОСП-а је надлежна за:

 • Оперативно обављање административно-финансијских и других оперативних послова система подстицаја;
 • Закључивање уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени;
 • Закључивање уговора о праву на премију;
 • Закључивање уговора о обавезном откупу за стара постројења у експлатацији;
 • Закључење предуговора о подстицају са произвођачем који прибави рјешење о прелиминарном праву на подстицај;
 • Закључење уговора са снабдјевачима крајњих купаца и квалификованим купцима који самостално набављају електричну енергију (самостални квалификовани купци), којима се регулише купопродаја електричне енергије у систему обавезног откупа;
 • Закључење уговора са снабдјевачима и самосталним квалификованим купцима, којима се регулише фактурисање и наплата накнаде за обновљиве изворе;
 • Закључење уговора о одговорности за балансирање са балансно одговорном страном;
 • Издавање потврде за капацитет којом се регулише право на погодности приликом прикључења;
 • Издавање потврде за енергију потребне за остварење права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или права на премију;
 • Израду годишњег биланса производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији;
 • Одређивање учешћа електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији по појединим снабдјевачима крајњих купаца и самосталним квалификованим купцима;
 • Израду и ажурирање мјесечних планова рада произвођача електричне енергије који остварују право на подстицај;
 • Израду збирних дневних планова рада произвођача који остварује право на обавезан откуп;
 • Обрачун и наплату накнаде за обновљиве изворе од снабдјевача и квалификованих купаца;
 • Обрачун и исплату по уговорима о обавезном откупу;
 • Обрачун и исплату по уговорима о остваривању права на премију.

Дирекција за послове ОСП-а је обавезана да:

 • Води евиденцију о укупним количинама произведене електричне енергије и инсталисаним капацитетима производних постројења која остварују права у систему подстицања;
 • Води евиденцију о планираној производњи електричне енергије и капацитетима производних постројења која су стекла прелиминарно право на подстицај;
 • Води евиденцију о произвођачима електричне енергије који се налазе на листи чекања за остварење права на подстицај;
 • На захтјев произвођача који је прибавио рјешење Регулаторне комисије о праву на подстицај закључи уговор о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени, уговор о обавезном откупу по референтној цијени, уговор о премији за произвођаче који електричну енергију продају на тржишту или користе за властите потребе или предуговор о прелиминарном праву на подстицај;
 • Анализира остварење планиране производње електричне енергије за које се остварује право на подстицај;
 • Достави Балансно одговорној страни годишњи биланс производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији;
 • Достави Балансно одговорној страни ажуриран мјесечни план рада произвођача електричне енергије који остварују право на обавезан откуп;
 • Достави Балансно одговорној страни дневни план рада произвођача електричне енергије који остварују право на обавезан откуп;
 • На властитој интернет страници објави податке о планираним, оствареним и слободним капацитетима и количинама електричне енергије у систему подстицања;
 • На властитој интернет страници објави обрасце типских уговора и обрасце захтјева за издавање типских уговора, потврде за капацитет и потврде за енергију;
 • Изради и достави министарству надлежном за енергетику и Регулаторној комисији мјесечни и кумулативни извјештај о износу обрачунате накнаде по појединим снабдјевачима и квалификованим купцима, те износу обрачунате премије по појединим произвођачима.

Приликом обављања послова и радних задатака сви послови у Дирекцији се обављају у складу са важећим законским и подзаконским актима Републике Српске, те општим актима МХ ЕРС-а и РЕРС-а. (линк)