Дирекција за
инвестиције

Послови ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ обављају се у оквиру сљедећих организационих цјелина:

 1. СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ
 2. СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВЕ ОБЈЕКТЕ

 

 1. У СЛУЖБИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ обављају се сљедећи послови:
 • Израда планова инвестиција,
 • Израда извјештаја о реализацији инвестиција,
 • Анализа инвестиционо-техничке документације.

Израда планова инвестиција

 • Израда Методологије и смјерница за израду планова инвестиција,
 • Координација и прикупљање података за израду планова инвестиција,
 • Израда плана инвестиција (годишњи, трогодишњи и петогодишњи) у склопу израде консолидованог плана пословања МХ ЕРС,
 • Израда плана инвестиција (годишњи, трогодишњи и петогодишњи) у склопу израде плана пословања Матичног предузећа,
 • Израда Ребаланса планова инвестиција на нивоу МХ ЕРС и Матичног предузећа.

Израда извјештаја о реализацији инвестиција

 • Континуално праћење реализације инвестиција на нивоу МХ ЕРС,
 • Израда извјештаја (тромјесечни, полугодишњи, деветомјесечни и годишњи) о реализацији инвестиција у склопу израде консолидованог извјештаја о пословању МХ ЕРС,
 • Израда извјештаја (тромјесечни, полугодишњи, деветомјесечни и годишњи) о реализацији инвестиција у склопу израде извјештаја о пословању Матичног предузећа,
 • Израда презентационог материјала о пословању МХ ЕРС.

Анализа инвестиционо техничке документације

 • Анализа инвестиционо техничке документације у циљу оправданости инвестиције,
 • Давање мишљења за сагласност у вези реализације инвестиција чији је износ већи од 100.000 КМ.

Инвестиционо одржавање Управне зграде Матичног предузећа

 • Одржавање лифтова, трафостанице 10/0,4 kV, термотехничких и хидро-инсталација, одржавање грађевинског дијела, а све у складу са појединачним годишњим уговорима о редовном одржавању Управне зграде МХ ЕРС.
 1. У СЛУЖБИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВЕ ОБЈЕКТЕ обављају се сљедећи послови:
 • Планирање и организација реализације израде инвестиционо-техничке документације за нове објекте,
 • Припрема инвестиција и инжeњеринг,
 • Праћење реализације инвестиција у нове објекте.

Планирање и организација реализације израде инвестиционо-техничке документације за нове објекте

 • Претходне инвестиционо-техничке анализе,
 • Предлагање инвестиција,
 • Прикупљање и анализа расположивих подлога (хидролошких, хидрометеоролошких, геолошких, геофизичких и др.),
 • Израда пројектног задатка,
 • Планирање и координација реализације израде идејног рјешења, студије оправданости, идејног пројекта, главног пројекта,
 • Координација у ревизији техничке документације.

Припрема инвестиција и инжeњеринг

 • Координација у обезбјеђивању средстава за инвестиције,
 • Учешће у изради позива за давање понуда, избору понуђача и припреми уговора,
 • Припрема и организовање инжeњеринг активности,
 • Координација и учешће у обезбјеђењу дозвола и сагласности за изградњу објеката,
 • Учешће у припреми планских докумената (просторних и регулационих планова).

    Праћење реализације инвестиција у нове објекте

 • Технички надзор над извођењем радова,
 • Координација и праћење реализације инвестиција,
 • Извјештавање о реализацији инвестиција.

Остале активности

 • Учешће у припреми индикативних планова,
 • Учешће у припреми студија различитих намјена,
 • Израда стручних радова и учешће на научно-стручним савјетовањима,
 • Израда презентационих материјала.