Дирекција PIU (Project Implementation Unit)

PIU (Project Implementation Unit – Јединица за имплементацију пројеката ) је организационо успостављена као Дирекција која припада МХ ЕРС Матичном предузећу а.д. – Требиње и задужена је за припрему и имплементацију пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција. Успостављена је 1996. год. , када су одређене међународне финансијске институције одлучиле да учествују у обнови електро-енергетског сектора у Републици Српској. Претпоставка за успјешну имплементацију пројеката, подразумијевала је организовање Јединице за имплементацију пројеката у оквиру Електропривреде Републике Српске која ће организационо и кадровски бити оспособљена да обавља тај посао у свим зависним предузећима МХ ЕРС, у складу са процедурама међународних финансијских институција које врше кредитирања.

До сада је Дирекција PIU реализовала четири велика кредитна аранжмана под називима: Power 1, Power 2, Power 3 и Power 4, које су кредитирале различите финансијске институције као што су: World Bank (WB) – Свјетска банка, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – Европска банка за обнову и развој, Europeаn Investment Bank (EIB) – Европска инвестициона банка , Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Њемачки развојни фонд и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) – Јапанска Банка за међународну сарадњу. Кроз сва четири кредитна аранжмана је обезбијеђено cca 320 милиона КМ и та средства су утрошена за санацију постројења и опреме у хидроелектранама, термоелектранама, преносној мрежи и електродистрибуцијама.

Дирекцијом PIU оперативно руководи Директор дирекције који је непосредно одговоран Управи предузећа МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Рад Дирекције ПИУ је организован преко служби и то:

 • Службе за прокјурмент
 • Службе за оперативно праћење кредита.

Дирекција PIU је задужена да врши припрему и имплементацију пројеката и у ту сврху проводи сљедеће активности:

 • Припрема и процјена пројеката који се кандидују за реализацију
 • Учешће у вођењу преговора са кредиторима око начина и услова за додјелу кредита
 • Провођење оперативних радњи за припрему, одобравање и потписивање кредитних аранжмана од стране надлежних тијела у БиХ и Републици Српској
 • Израда планова за имплементацију пројеката (PIP)
 • Израда тендерских документација, провођење поступака јавних набавки и провођење свих неопходних радњи до закључења уговора
 • Провођење писане коресподенције са представницима инволвираних страна: кредитора, консултаната, понуђача
 • Оперативно праћење реализације закључених уговора
 • Финансијско праћење реализације уговора у смислу приспјећа и измирења финансијских обавеза по уговорима
 • Вршење алокација кредитних задужења по крајњим корисницима/зависним предузећима МХ ЕРС
 • Праћење приспјећа обавеза за отплате кредита и реалокација тих обавеза по зависним предузећима МХ ЕРС
 • Израда извјештаја према Управи друштва МХ ЕРС матично предузеће а.д., ресорном Министарству, Министарству финансија Републике Српске, Министарству финансија и трезора БиХ, као и међународним финансијским институцијама/банкама које врше кредитирања

Поред запослених у Дирекцији PIU , у имплементацији свих пројеката активно учествују и именовани представници из зависних предузећа (Project manager-и) у којима се реализују поједини пројекти.

Тренутно је у току испорука опреме и software-a у оквиру реализације SCADA система у електродистрибутивним предузећима као и припремне активности на реализацији пројекта вјетропарка Хргуд, којим се предвиђа изградња вјетропарка инсталисане снаге cca 48 MW на локацији Хргуд, за који је: израђена студија изводљивости, потписан уговор о концесији са Владом Републике Српске, потписан Уговор о кредиту и пројекту са KfW-ом, извршен избор консултанта за израду „студије процјене утицаја на социјалну и животну средину“ који је пред уговарањем и у складу са одредбама Уговора о кредиту и пројекту уз учешће тзв. тендер агента ангажованог од стране KfW-а израђује се пројектни задатак за имплементационог консултанта који ће израдити Идејни пројекат за вјетропарк Хргуд и израду тендерске документације за избор извођача за изградњу предметног производног објекта.