Izdvojeno

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Bilansi Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 01 jul 2010 09:43

 

 

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU SA 31.12.2009. GODINE (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje

 2009.
2008.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje elektične energije 400,912,067 419,904,938
Ostali poslovni prihodi
4,912,182 645,482
 405,824,249
420,550,420
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrijednost prodate električne energije
(341,570,189)
(351,040,357)
Troškovi materijala za izradu (20,807)
(8,437)
Troškovi ostalog materijala, goriva i energije
(519,360)
(538,554)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  (6,592,623)
(6,196,568)
Troškovi amortizacije
(501,394)
(471,971)
Ostali poslovni rashodi (51,456,943)
(54,809,354)
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
(166,255)
(510,078)
 (400,827,541)
(413,575,319)
 
POSLOVNI DOBITAK
4,996,708
6,975,101
 
FINANSIJSKI PRIHOD/RASHODI
Prihodi od kamata  2,724,230
1,374,432
Ostali finansijski prihodi
50,972
156,064
Rashodi kamata
(233,142)
(32,171)
Ostali finansijski rashodi
-
(2,926)
Kursne razlike, neto 29,710
7,356
 2,571,770
1,502,755
 
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
7,568,478
8,477,856
Porez na dobitak (1,025,328)
(2,022,781)
NETO DOBITAK6,543,150
6,455,075
   
OSTALI UKUPNI REZULTAT
  
Ostali ukupni rezultat - 1,266,927
UKUPNI REZULTAT ZA GODINU
 6,543,150 7,722,002
   
ZARADA PO AKCIJI
  
Osnovna zarada po akciji
 0.0056 0.0056

 

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU SA 31.12.2009. GODINE (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje

 31 Decembar 2009.
31 Decembar 2008.
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
1,241,158
568,479
Ostala sredstva
 12,633,29413,484,849
Dati avansi za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja
 4,648,47769,989
Dugoročni finansijski plasmani
 1,153,307,061 1,154,179,906
  1,171,829,990 1,168,303,223
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
4,798
8,124
Dati avansi
 14,9077,209
Kupci
 96,326,051109,487,344
Druga potraživanja i ABP  28,151,54714,618,326
Kratkoročni finansijski plasmani 39,180,00019,740,706
Tekuća dospijeća dugoročnih finansijskih plasmana
 2,092,0191,221,180
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
15,156,751
20,160,313
 180,926,073
165,243,202
 
Ukupna aktiva
1,352,756,063
1,333,546,425
 
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
1,163,302,191
1,160,720,161
Ostali kapital
 4,520,6411,293,104
Zakonske rezerve
 1,663,1701,701,647
Revalorizacione rezerve 630,964630,964
Neraspoređeni dobitak
 13,839,64713,713,092
  1,183,956,6131,178,058,968
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
11,934,878
12,061,223
Dugoročni krediti
 2,975,258738,798
Odložene poreske obavaze
 96,165 87,070
  15,006,301 12,887,091
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
295,920
 59,719
Dobavljači
 147,519,702 139,034,474
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
 5,977,527 3,506,173
  153,793,149 142,600,366
   
Ukupna pasiva
1,352,756,063
 1,333,546,425
 
Poslednje ažurirano četvrtak, 01 jul 2010 08:07