• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Биланси Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
четвртак, 01 јул 2010 09:43

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ СА 31.12.2009. ГОДИНЕ (у Конвертибилним маркама)

Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Требиње

 2009.
2008.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје електричне енергије
400,912,067 419,904,938
Остали пословни приходи
4,912,182 645,482
 405,824,249
420,550,420
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавнавриједност продате електричне енергије
(341,570,189)
(351,040,357)
Трошкови материјала за израду
(20,807)
(8,437)
Трошкови осталог материјала, горива и енергије (519,360)
(538,554)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  (6,592,623)
(6,196,568)
Трошкови амортизација(501,394)
(471,971)
Остали пословни расходи (51,456,943)
(54,809,354)
Порези и доприноси који не зависе од резултата
(166,255)
(510,078)
 (400,827,541)
(413,575,319)
 
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
4,996,708
6,975,101
 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД/РАСХОДИ
Приходи од камата  2,724,230
1,374,432
Остали финансијски приходи
50,972
156,064
Расходи камата
(233,142)
(32,171)
Остали финансијски расходи
-
(2,926)
Курсне разлике, нето 29,710
7,356
 2,571,770
1,502,755
 
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА
7,568,478
8,477,856
Порез на добитак (1,025,328)
(2,022,781)
НЕТО ДОБИТАК
6,543,150
6,455,075
   
ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ
  
Остали укупни резултат - 1,266,927
УКУПНИ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНУ
 6,543,150 7,722,002
   
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
  
Основна зарада по акцији
 0.0056 0.0056

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈКОМ ПОЛОЖАЈУ СА 31.12.2009. ГОДИНЕ (u Kонвертибилним маркама)

Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Требиње

 31 Децембар 2009.
31 Децембар 2008.
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
1,241,158
568,479
Остала средства
 12,633,29413,484,849
Дати аванси за основна ср. и нематеријална улагања  4,648,47769,989
Дугорочни финансијски пласмани
 1,153,307,061 1,154,179,906
  1,171,829,990 1,168,303,223
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
4,798
8,124
Дати аванси 14,9077,209
Купци
 96,326,051109,487,344
Друга потраживања и АБП  28,151,54714,618,326
Краткорочни финансијски пласмани
 39,180,00019,740,706
Текућа доспијећа дугорочних финансијских пласмана
 2,092,0191,221,180
Готовински еквиваленти и готовина
15,156,751
20,160,313
 180,926,073
165,243,202
 
Укупна актива
1,352,756,063
1,333,546,425
 
ПАСИВА
КАПИТАЛ
Акцијски капитал
1,163,302,191
1,160,720,161
Остали капитал
 4,520,6411,293,104
Законске резерве
 1,663,1701,701,647
Ревалоризационе резерве
 630,964630,964
Нераспоређени добитак
 13,839,64713,713,092
  1,183,956,6131,178,058,968
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
11,934,878
12,061,223
Дугорочни кредити
 2,975,258738,798
Одложене пореске обавезе
 96,165 87,070
  15,006,301 12,887,091
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Текуће доспијеће краткорочних обавеза
295,920
 59,719
Добављачи 147,519,702 139,034,474
Остале краткорочне обавезе и ПВР  5,977,527 3,506,173
  153,793,149 142,600,366
   
Uкупна пасива
1,352,756,063
 1,333,546,425
 
Последње ажурирано четвртак, 01 јул 2010 08:07