• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Извјештаји 2009. година Мишљење ревизора
Мишљење ревизора Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
четвртак, 01 јул 2010 08:38

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  (Deloitte д.о.о. Бања Лука)

Акционарима и Надзорном одбору Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Требиње

Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 3 до 34) Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д., Требиње (у даљем тексту "Предузеће"), који обухватају извјештај о финансијском положају на дан 31. децембра 2009. године, и одговарајући извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извјештаје.

Одговорност руководства за финансијске извјештаје

Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извјештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале усљед криминалне радње или грешке; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процјена.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије, Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Правилником о ревизији финансијских извјештаја у Републици Српској. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.
 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцјену примијењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д., Требиње на дан 31. децембра 2009. године, као и резултате његовог пословања и промјене у новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске.

Скретање пажње

Нe изражавајући рeзeрвe у oднoсу на датo мишљeњe, скрећемо пажњу на чињеницу објелодањену у напомени 26 уз финансијске извјештаје, у којој је наведено да се Предузеће повремено јавља као тужена страна у споровима које добављачи воде ради наплате дуговања. На дан 31. децембра 2009. године Предузеће је водило судске спорове ради наплате својих потраживања у износу од 5,820,095 Конвертибилних марака. Судски спорови у којима је Предузеће тужена страна на дан 31. децембра 2009. године износе 124,934,994 Конвертибилне марке, без ефеката евентуалних затезних камата, и највећим дијелом се односи на алтернативни захтјев тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацка за улагање ČEZ a.s., Праг, Чешка у износу од 113,629,733 Конвертибилне марке. Пресудом Основног суда у Требињу поништена је одлуке Скупштине акционара РиТЕ Гацко  прихватању Споразума о проведби и прихватању Нацрта Процјене вриједности активе и права РиТЕ Гацко са стањем на дан 31. децембра 2006. године. Истом пресудом алтернативни захтјев тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацка за улагање ČEZ a.s., Праг, Чешка у износу од 113,629,733 Конвертибилне марке је одбачен као неоснован. На наведену ресуду РиТЕ Гацко и Инвестициони фондови – мањински акционари РиТЕ Гацка су уложили Жалбе Окружном суду у Требињу. Због тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацка, у току 2009. године дошло је до застоја у реализацији Споразума о проведби, због чега е ČEZ a.s., Праг, Чешка у јануару 2009. године поднио „put“ опцију, а у мају 2009. године и захтјев а покретање арбитражног поступка против РиТЕ Гацка а.д., Гацко, Предузећа и Владе Републике Српске са одштетним захтјевом од 115,391,246 Конвертибилних марака (еквивалент EUR 58,998,607). До дана издавања приложених финансијских извјештаја, судски спор са Инвестиционим фондовима – мањински акционари РиТЕ Гацка, као и арбитража са ČEZ a.s., Праг, Чешка нису завршени. Предузеће је извршило резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова у износе од 11,700,000 Конвертибилних марака (напомена 21), док за остале тужбе руководство Предузећа сматра да не би могле имати негативан исход за Предузеће и да Предузеће неће бити изложено материјално значајним потенцијалним губицима по наведеним основама.

 

Бања Лука, 23. април 2010. године

Жарко Мионић
Овлашћени ревизор
Последње ажурирано четвртак, 01 јул 2010 06:46