Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Development Small HPP Una and Sana river basin
Sliv Une i Sane - male HE Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 February 2009 14:02
There are no translations available.

OPŠTE KARAKTERISTIKE SLIVNOG PODRUČJA UNE I SANE

Slivno područje Une i Sane obuhvata krajnje zapadne i sjeverozapadne dijelove Bosne i Hercegovine i manje dijelove Hrvatske, pri čemu zahvata površinu od 10000 km2. Sa sjeverozapada je ovo područje ograničeno slivom Gacke i Kupe, sa jugozapada slivom Like, sa juga slivom Krke i Cetine, a sa istoka slivom Vrbasa.

Neiskorišćeni potencijal slivnog područja ovih rijeka je cca 263 GWh.

Rijeka Una predstavlja rijetkost u hidrološkom pogledu, koja je uslovljena geološkim sastavom terena kroz koji protiče. Unsko vrelo je pravo kraško prelivno vrelo (kota 395,85). Dužina toka rijeke Une je 210 km.

Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka. Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog. U pojedinim dijelovima svog toka ove rijeke prolaze kroz Republiku Srpsku.

 

RIJEKA UNA

Rijeka Una je na granici između Republike Srpske i Hrvatske. Na tom dijelu je planirana HE Kostajnica sa projektovanom snagom 20 MW i 113 GWh/god, sapaodm od 8 m, protočnog tipa. Kapacitet bi se dijelio sa Hrvatskom 50:50%. Podužni presjek rijeke Une kroz Republiku Srpsku je prikazan na slici. Osnovni parametri elektrane su dati u tabeli. HE Kostajnica, na 50 km od ušća rijeke Une, nalazi se malo uzvodnije od Kostajnice, a kod željezničke stanice Volinje dolina se sužava tako da se može iskoristiti za podizanje postrojenja. Na koti 116 širina poprečnog profila iznosi 386 m. Od toga na širinu rijeke otpada 155 m, a ostatak od 131 m moglo bi se savladati nasipima, prosječne visine 5-6 m. Obavezno bi se moralo voditi računa o plovnim komorama radi omogućavanja plovidbe. Ovim usporavanjem se potapa nešto priobalnih terena do mjesta Struge, dok bi putevi i pruga bili van uticaja uspora. Obale bi djelimično trebalo zaštititi nasipima.


RIJEKA SANA

Republici Srpskoj pripada donji dio rijeke Sane koji nije pogodan za energetsko korišćenje, i gornji dio Sane na kojem su planirane tri hidroelektrane i to:

  • HE Ključ, snage 48,7 MW i proizvodnje 211,3 GWh/god, od čega 80% pripada RS, a 20% MHF;
  • MHE Prizren Grad, snage 3,5 MW i proizvodnje 28 GWh/god;
  • MHE Medna, snage 3,5 MW i proizvodnje 17 GWh/god.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:36