Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Development Small HPP Vrbas river basin
Sliv Vrbasa - male HE Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 February 2009 14:00
There are no translations available.

Republici Srpskoj pripada srednji i donji dio Vrbasa sa pritokama.

Pritoke na kojima su planirani hidroenergetski objekti su:

  • Rijeka Pliva (lijeva pritoka rijeke Vrbas)
  • Rijeka Janj (pritoka rijeke Plive)
  • Rijeka Ugar (desna pritoka rijeke Vrbas)
  • Crna Rijeka (lijeva pritoka rijeke Vrbas)
  • Rijeka Vrbanja (desna pritoka rijeke Vrbas)  

Neiskorišćeni potencijal rijeke Vrbas iznosti 1213 GWh

Pliva je lijeva, vodom najbogatija pritoka Vrbasa. Izvire u podnožju brda Smiljevac, iz dva kraška vrela velike izdašnosti. Srednji godišnji proticaj Plive na sastavcima je 18,2 m3/s, a na ušću uveliko jezero 38,4 m3/s. Ukupna površina slivnog područja rijeke Plive je 1484 km2, dužina vodotoka je oko 30 km, sa ukupnim padom od 114 m. Glavnepritoke Plive sa lijeve strane su Sokočnica, Rijeka i Jošavka, a sa desne strane Janj. Ukupan energetski kapacitet toka je 343,4 GWh godišnje, a iskorišćeno je do sada, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, 216,9 GWh (HE Jajce). HE "Pljevska vrela" koristi koristi vode Glaomočkog polja, koje inače podzemno otiču prema vrelima Plive. Iskoristivipotencijal na ovoj hidroelektrani iznosi 173,3 GWh. Planirana je gradnja sledećih malih HE: MHE Jovići, MHE Glavica, MHE Duljci.

Janj je desna i vodom najbogatija pritoka Plive. Slivno područje ima površinu 337 km2, a podzemna vododjelnica ide Kupreškim poljem. Ukupna dužina toka je 14,35 km, sa padom od 194,5 m. Srednji godišnji proticaj Janja na ušću je 14,12 m3/s. Ukupan energetski kapacitet toka je 147,2 GWh godišnje. Planirana je gradnja  MHE Bašići.

Ugar je desna pritoka Vrbasa. Izvire iz više povremenih vrela na sjeverozapadnoj strani planine Vlašić. Vrela se spajaju nakoti 1341 m.n.m. i tada Ugar počinje da teče konstantnim tokom. Ukupna dužina toka je 44,25 km, a pad 1073 m. Ukupna površina slivnog područja je 328 km2, a srednji godišnji proticaj na ušću je 6,98 m3/s. Ukupan energetski kapacitet toka je 204,6 GWh godišnje. Planirana postrojenja na Ugru su prikazana u tabeli. Ugar je dijelom granična rijeka između teritorija Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se procjenjuje da oko 50% iskoristivog potencijala u snazi i energiji pripada Republici Srpskoj, što iznosi P=23,9 MWk i Esr=58,5 GWh. HE "Vrletna Kosa" ima značajan akumulacioni prostor od 95 hm3, što je čini izuzetnim vodoprivrednim objektom. Planirana je gradnja sledećih malih HE: MHE Melina, MHE Zapeće.

Crna Rijeka je lijeva pritoka Vrbasa. Ukupna dužina toka je 16,25 km, a pad 610 m. Srednji godišnji proticaj je 4,0 m3/s, a površina slivnog područja 121 km2. Ukupan energetski kapacitet toka je 83,5 GWh godišnje. Planirana je gradnja sledećih malih HE: MHE Mrkonjić Grad, MHE Staro Selo.

Vrbanja je desna pritoka Vrbasa. Izvire na sjeverozapadnoj stran planine Vlašić. Ukupna dužina toka je 92,8 km, a pad je 1297 m. Ukupna površina slivnog područja je 791 km2, a srednji godišnji proticj na ušću je 16,8 m3/s. Ukupan energetski kapacitet toka je 310,9 GWh godišnje. Planirana je gradnja sledećih malih HE: MHE Divići, MHE Kruševo, MHE Šiprage, MHE Stopan, MHE Grabovica, MHE Koritine, MHE Jurice, MHE Orahovo, MHE Obodnik, MHE Vrbanjci, MHE Kotor Varoš, MHE Šibovi, MHE Čelinac, MHE Gradina, MHE Rudina, MHE Vrbanja, MHE Vrbanja II, MHE Vrbanja III, MHE Kilovat, MHE Crkvenica, MHE Demići, MHE Grabovica, MHE Duboka, MHE Cvrcka, MHE Bobas, MHE Sokoljanac, MHE Međurača, MHE Roča, MHE Bobas na Jakotini, MHE Sokoljanac, MHE Grupa od 11 MHE na Liskovčkom potoku, MHE Grpa od 5 MHE na potoku Dragovac, MHE Suturlija Šeher

Tehničko-ekonomski iskoristivi potencijal manjih pritoka nije zadovoljavajuće istraživan i proučavan. Na osnovu raspoloživih podataka je ocijenjeno da ukupan hidroenergetski potencijal manjih pritoka iznosi: u snazi oko 12 MW i energiji Esr=61,3 GWh.
Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:37