• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Термоелектрана-топлана Бања Лука Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 27 фебруар 2009 13:53

Бања Лука је највећи град у РС са око 195.000 становника и представља привредни, културни и универзитетски центар западног дијела РС. Обезбјеђење квалитетног и поузданог гријања представља веома изражен комунални проблем. Садашње рјешење гријања града се базира на градској топлани са водогрејним котловима на течно гориво (мазут), укупног капацитета од 246 МW (4x58 МW + 2x7 МW). У енергани Инцела је уграђен измјењивач топлоте, топлотног капацитета 85 МW. Међутим, обезбјеђење увозног и скупог течног горива знатно отежава или онемогућава коришћење изграђених капацитета у Градској топлани. С друге стране, топлана се налази у самом граду са димњаком висине 62 м, па ложењем мазута са садржајем сумпора и преко 3%, знатно утиче на погоршање еколошких прилика у граду. Повољнији еколошки и економски ефекти би се постигли замјеном мазута природним гасом, уколико би био изграђен сјеверозападни крак гасовода и извршиле потребне реконструкције у Топлани. То би ипак могло бити привремено рјешење, имајући у виду да се и у том случају ради о увозном гориву за чију набавку треба осигурати сталан извор девизних средстава, а континуитет снабдијевања не би био поуздан. При томе треба имати у виду и старост постројења у топлани.

Трајније, поузданије и економичније рјешење треба да се нађе коришћењем домаћег енергетског ресурса - лигнитни угаљ рудника Станари и околних, још недовољно истражених, лежишта угља. То произилази и на основу садашњих паритета цијена горива сведених на исту топлотну јединицу. Мазут је скупљи од гаса за преко 65%, док је гас скупљи од угља за више од 55%, а мазут за 2,5 пута. Реално је претпоставити да паритет цијена увозних горива у будућности неће бити нижи у односу на цијену домаћег угља. Компетентни стручни експерти града Бања Луке су овај проблем уочили и правилно процијенили још прије 30 година. Тада је закључено да на простору Бањалучке регије треба изградити термоенергетски објекат ради обезбјеђења минимума континуираног снабдијевања електричном енергијом и одржавања повољних напонских прилика у електроенергетском систему. Узимајући у обзир и велики топлотни конзум града Бања Луке, логично је било опредјељење за изградну ТЕ-ТО одговарајуће електричне и топлификационе снаге.

Изузетан квалитет станарског угља са становишта животне средине (само 0,06% сагорљивог сумпора и 7,5% пепела у угља) омогућава да се без проблема могу градити термоенергетски објекти на овај угаљ и у близини урбаних средина као што је на примјер град Бања Лука. То је потврђено и студијом "Стратегија развоја Електропривреде Републике Српске у периоду од 1995. до 2020. године са освртом на континуитет у даљој будућности". Студију је израдила еминентна пројектна фирма Енергопројект-ЕНТЕЛ ДД из Београда у мају 1997. Према резултатима наведене студије, енергетски објекат ТЕ-ТО Бања Лука са Рудником лигнита Станари има најбоље техничко-економске параметре и карактеристике у односу на остале енергетске објекте (ХЕ и ТЕ), кандидате за будућу изградњу. На основу свестране стручне анализе која је проведена у Студији, ТЕ-ТО Бања Лука са Рудником лигнита Станари налази се на првом мјесту листе приоритета за изградњу производних електроенергетских објеката у Републици Српској.

 

Техничке карактеристике ТЕ-ТО Бања Лука према идејном пројекту

Термоелектрана-топлана Бања Лука заједно са проширеним Рудником лигнитног угља Станари, представља енергетски комплекс за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, као и индустријске паре за технолошке процесе. Према максималном топлификационом режиму рада, овај енергетски комплекс прије спада у градацију "топлана-термоелектрана" јер се максимална потрошња топлоте турбинског постројења (Qtp=423,4 МW) расподјељује у односу: потрошња топлоте за топлификацију Qт= 256 МW и потрошња топлоте за производњу електричне енергије у самом турбинском постројењу Qtpе=167,4 МW. При овој расподјели је потрошња топлоте за регенерацију укључена у дио за производњу електричне енергије, а електрична снага на генератору износи Ne=123,9 МW, уз мали проток паре у кондензатор од Dk= 34,7 t/h.

Према идејном пројекту предвиђена је локација ТЕ-ТО у индустријској зони града (Медено поље), а микролокација је дефинисана Регулационим планом ИНЦЕЛ-а. Регулационим планом и идејним пројектом предвиђена је могућност проширења за још један сличан енергетски блок. Основни параметри који су дефинисали одабрану микролокацију су:

  • близина ријеке Врбас која омогућава примјену система проточног хлађења ТЕ-ТО,
  • близина постојеће енергане ИНЦЕЛ-а, што даје могућност успостављања непосредних пароводних и других инфраструктурних веза, а тиме и флексибилно кориштење укупних инсталисаних енергетских капацитета у различитим режимима њиховог рада
  • близина постојеће Топлане са вреловодним котловима на течно (могуће и гасовито) гориво која би била вршни топлификациони капацитет у систему гријања Бања Луке,
  • погодан приључак на жељезничку пругу Добој-Бања Лука у станици Врбања.

Таква микролокација омогућује предвиђену изградњу јединственог диспечерског центра (заједнички систем за координацију, информатику и дистрибуцију електричне енергије, топлотне енергије и индустријске паре) за будући енергетски комплекс ТЕ-ТО-ИНЦЕЛ-Топлана Борик. Као основно гориво у ТЕ-ТО Бања Лука предвиђен је лигнитни угаљ из рудника Станари, који би се транспортовао електрифицираном жељезницом специјалним маршрутним возовима. Повратним транспортом би се одвозила шљака и пепео у количини која не би била искоришћена као сировина у производњи грађевинских материјала на локацији ТЕ-ТО и ИНЦЕЛ-а.

Рудника Лигнита Станари има изузетно добре какрактеристике са становишта примјене у урбаним срединама и заштите околне средине. Од укупно 0,18% сумпора садржи само 0,06% сагорљивог сумпора, што омогућава његово сагоријевање без примјене постројења за одсумпоравање, јер концентрација сумпор-диоксида (СО2) не прелази најстрожије европске норме о ограничењу емисије СО2 (око 400 мг/м3). Низак садржај пепела у угљу (Ar=7-8%) омогућава веома добру заштиту околине од чврстих честица у димним гасовима уградњом савремених електрофилтерских постројења са ефикасношћу од 99,98%, а потом и димњака висине око 200 м. Емисија чврстих честица не смије прекорачити, такође строге норме од 50 мг/м3. [ назад ]

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:37