Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Termoelektrana - toplana Banjaluka Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 February 2009 13:53
There are no translations available.

Banja Luka je najveći grad u RS sa oko 195.000 stanovnika i predstavlja privredni, kulturni i univerzitetski centar zapadnog dijela RS. Obezbjeđenje kvalitetnog i pouzdanog grijanja predstavlja veoma izražen komunalni problem. Sadašnje rješenje grijanja grada se bazira na gradskoj toplani sa vodogrejnim kotlovima na tečno gorivo (mazut), ukupnog kapaciteta od 246 MW (4x58 MW + 2x7 MW). U energani Incela je ugrađen izmjenjivač toplote, toplotnog kapaciteta 85 MW. Međutim, obezbjeđenje uvoznog i skupog tečnog goriva znatno otežava ili onemogućava korišćenje izgrađenih kapaciteta u Gradskoj toplani. S druge strane, toplana se nalazi u samom gradu sa dimnjakom visine 62 m, pa loženjem mazuta sa sadržajem sumpora i preko 3%, znatno utiče na pogoršanje ekoloških prilika u gradu. Povoljniji ekološki i ekonomski efekti bi se postigli zamjenom mazuta prirodnim gasom, ukoliko bi bio izgrađen sjeverozapadni krak gasovoda i izvršile potrebne rekonstrukcije u Toplani. To bi ipak moglo biti privremeno rješenje, imajući u vidu da se i u tom slučaju radi o uvoznom gorivu za čiju nabavku treba osigurati stalan izvor deviznih sredstava, a kontinuitet snabdijevanja ne bi bio pouzdan. Pri tome treba imati u vidu i starost postrojenja u toplani.

Trajnije, pouzdanije i ekonomičnije rješenje treba da se nađe korišćenjem domaćeg energetskog resursa - lignitni ugalj rudnika Stanari i okolnih, još nedovoljno istraženih, ležišta uglja. To proizilazi i na osnovu sadašnjih pariteta cijena goriva svedenih na istu toplotnu jedinicu. Mazut je skuplji od gasa za preko 65%, dok je gas skuplji od uglja za više od 55%, a mazut za 2,5 puta. Realno je pretpostaviti da paritet cijena uvoznih goriva u budućnosti neće biti niži u odnosu na cijenu domaćeg uglja. Kompetentni stručni eksperti grada Banja Luke su ovaj problem uočili i pravilno procijenili još prije 30 godina. Tada je zaključeno da na prostoru Banjalučke regije treba izgraditi termoenergetski objekat radi obezbjeđenja minimuma kontinuiranog snabdijevanja električnom energijom i održavanja povoljnih naponskih prilika u elektroenergetskom sistemu. Uzimajući u obzir i veliki toplotni konzum grada Banja Luke, logično je bilo opredjeljenje za izgradnu TE-TO odgovarajuće električne i toplifikacione snage.

Izuzetan kvalitet stanarskog uglja sa stanovišta životne sredine (samo 0,06% sagorljivog sumpora i 7,5% pepela u uglja) omogućava da se bez problema mogu graditi termoenergetski objekti na ovaj ugalj i u blizini urbanih sredina kao što je na primjer grad Banja Luka. To je potvrđeno i studijom "Strategija razvoja Elektroprivrede Republike Srpske u periodu od 1995. do 2020. godine sa osvrtom na kontinuitet u daljoj budućnosti". Studiju je izradila eminentna projektna firma Energoprojekt-ENTEL DD iz Beograda u maju 1997. Prema rezultatima navedene studije, energetski objekat TE-TO Banja Luka sa Rudnikom lignita Stanari ima najbolje tehničko-ekonomske parametre i karakteristike u odnosu na ostale energetske objekte (HE i TE), kandidate za buduću izgradnju. Na osnovu svestrane stručne analize koja je provedena u Studiji, TE-TO Banja Luka sa Rudnikom lignita Stanari nalazi se na prvom mjestu liste prioriteta za izgradnju proizvodnih elektroenergetskih objekata u Republici Srpskoj.

Tehničke karakteristike TE-TO Banja Luka prema idejnom projektu

Termoelektrana-toplana Banja Luka zajedno sa proširenim Rudnikom lignitnog uglja Stanari, predstavlja energetski kompleks za kombinovanu  proizvodnju električne i toplotne energije, kao i industrijske pare za tehnološke procese. Prema maksimalnom toplifikacionom režimu rada, ovaj energetski kompleks prije spada u gradaciju "toplana-termoelektrana" jer se maksimalna potrošnja toplote turbinskog postrojenja (Qtp=423,4 MW) raspodjeljuje u odnosu: potrošnja toplote za toplifikaciju Qt= 256 MW i potrošnja toplote za proizvodnju električne energije u samom turbinskom postrojenju Qtpe=167,4 MW. Pri ovoj raspodjeli je potrošnja toplote za regeneraciju uključena u dio za  proizvodnju električne energije, a električna snaga na generatoru iznosi Ne=123,9 MW, uz mali protok pare u kondenzator od Dk= 34,7 t/h.

Prema idejnom projektu predviđena je lokacija TE-TO u industrijskoj zoni grada (Medeno polje), a mikrolokacija je definisana Regulacionim planom INCEL-a. Regulacionim planom i idejnim projektom predviđena je mogućnost proširenja za još jedan sličan energetski blok. Osnovni parametri koji su definisali odabranu mikrolokaciju su:

  • blizina rijeke Vrbas koja omogućava primjenu sistema protočnog hlađenja TE-TO,

  • blizina postojeće energane INCEL-a, što daje mogućnost uspostavljanja neposrednih parovodnih i drugih infrastrukturnih veza, a time i fleksibilno korištenje ukupnih instalisanih energetskih kapaciteta u različitim režimima njihovog rada,

  • blizina postojeće Toplane sa vrelovodnim kotlovima na tečno (moguće i gasovito) gorivo koja bi bila vršni toplifikacioni kapacitet u sistemu grijanja Banja Luke,

  • pogodan priljučak na željezničku prugu Doboj-Banja Luka u stanici Vrbanja.

Takva mikrolokacija omogućuje predviđenu izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra (zajednički sistem za koordinaciju, informatiku i distribuciju električne energije, toplotne energije i industrijske pare) za budući energetski kompleks TE-TO-INCEL-Toplana Borik. Kao osnovno gorivo u TE-TO Banja Luka predviđen je lignitni ugalj iz rudnika Stanari, koji bi se transportovao elektrificiranom željeznicom specijalnim maršrutnim vozovima. Povratnim transportom bi se odvozila šljaka i pepeo u količini koja ne bi bila iskorišćena kao sirovina u proizvodnji građevinskih materijala na lokaciji TE-TO i INCEL-a.

Lignit Rudnika Stanari ima izuzetno dobre kakrakteristike sa stanovišta primjene u urbanim sredinama i zaštite okolne sredine. Od ukupno 0,18% sumpora sadrži samo 0,06% sagorljivog sumpora, što omogućava njegovo sagorijevanje bez primjene postrojenja za odsumporavanje, jer koncentracija sumpor-dioksida (SO2) ne prelazi najstrožije evropske norme o ograničenju emisije SO2 (oko 400 mg/m3). Nizak sadržaj pepela u uglju (Ar=7-8%) omogućava veoma dobru zaštitu okoline od čvrstih čestica u dimnim gasovima ugradnjom savremenih elektrofilterskih postrojenja sa efikasnošću od 99,98%, a potom i dimnjaka visine oko 200 m. Emisija čvrstih čestica ne smije prekoračiti, takođe stroge norme od 50 mg/m3.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:37