• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Слив Врбаса Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 27 фебруар 2009 13:37

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ СЛИВА РИЈЕКЕ ВРБАС

Распоред и могућност изградње хидроенергетских постројења и ефекти који се могу добити експлоатацијом хидроенергетског потенцијала слива ријеке Врбас са притокама на подручју Републике Српске, су дефинисани у Водопривредној основи слива ријеке Врбас, из 1997. године. Ова Новелација дијела Водопривредне основе слива ријеке Врбас се односи само на дио тока Врбаса низводно од Бочца и главних притока Врбаса на подручју Републике Српске, а промјене су везане само за акумулације којима се утиче на уређење водног режима и квалитет вода ријеке Врбас низводно од Делибашиног села.

Сва досадашња истраживања и израђена документација указују на активност изградње хидроенергетских постројења у средњем дијелу слива (Бочац, Крупа, Бања Лука-ниска, Новоселија) и најзначајнијим притокама слива које се налазе у овом дијелу слива. Од укупног енергетског потенцијала свих притока слива, на наведене најзначајније (Плива, Угар, Црна Ријека и Врбања) отпада 1,09 милијарди кWх или 62%, а на остале 0,67 милијарди кWх, или 38%.

Искористиви хидроенергетски потенцијал слива на подручју Републике Српске износи 1895 ГWх или 59,2% од укупно искористивог хидроенергетског потенцијала слива. У до сада изграђеном хидроенергетском објекту - хидроелектрани Бочац, инсталисане снаге 110 МW, користи се само 307 ГWх или 16,2% потенцијала.

Коришћење хидроенергетског потенцијала главног тока, на територији Републике Српске, планирано је у 9 хидроелектрана: Бочац, Крупа, Бања Лука - ниска, Новоселија, Делибашино село, Трн, Лакташи, Косјерево и Разбој.

ХЕ КРУПА

ХЕ Крупа је проточно прибранско постројење, лоцирано узводно од насеља Крупа на Врбасу, на стационажи 96+580 км. Кота нормалног успора је 228,00 м.н.м. Акумулација дужине 12,85 км се простире до узводне ХЕ Бочац. При коти нормалног успора има површину 142,7 ха. Основна карактеристика овог акумулационог базена је у томе да се не потапа обрадиво пољопривредно земљиште, као ни стамбени и привредни објекти. Под успор долази дио магистралног пута Бања Лука - Јајце у дужини од 6 км, те се он мора измјестити. Максимална денивелација је 8 м до коте 220,00 м.н.м, чиме се остварује корисна запремина од 5,75 хм3. Усвојена је гравитационо бетонска брана (лијеви и десни гравитациони блок) са локацијом преливног дијела бране на десном боку бране и непреливног дијела бране са машинском зградом у склопу бране налијевом блоку, при чему су захвати за хидроелектрану и одводна вода већим дијелом у кориту ријеке.

Евакуација великих хиљадугодишњих вода (1996 м3/с) се врши преко два преливна поља ширине 11,15 м, снабдјевена сегментним уставама висине 11,5 м, и темељног испуста димензија 2,0 x 2,3 м. За сваки од три агрегата предвиђена је посебна улазна грађевина и довод. Улазне грађевине су снабдјевене вертикалним челичним решеткама и помоћним табластим затварачем, а на крајевима довода су предвиђени табласти предтурбински затварачи.

У машинској згради су смјештена три вертикална агрегата, укупне снаге 48,5 МW. Предвиђени су генератори у блок споју са трансформаторима. Трансформатори су лоцирани непосредно узводно од агрегата на коти 214,00 м.н.м. Разводно постројење 110 кВ (ГИС-гасом изолован систем) је затвореног типа. Напајање властите потрошње електране је обезбијеђено из три трансформатора, преко постројења 10,5 кВ прикљученог на отцјепе генераторских шина и Диесел агрегате снаге 300 кВА. Расхладна вода се узима из доње воде преко 3+1 пумпе (свака пумпа капацитета Q=40 л/с и напора Х=35 мВС). Дренажни систем је конципиран као три независна система, са могућношћу међусобног повезивања и испомоћи, и смјештен је на најнижој коти.

ХЕ "БАЊА ЛУКА - НИСКА"

ХЕ "Бања Лука-ниска" је низводна степеница испод ХЕ Крупа. Брана и хидроелектрана, са свим осталим припадајућим објектима, лоциране су на стационажи 83+190 км у уском профилу долине средњег тока ријеке Врбас, узводно од насеља Карановац. Акумулација је дуга 13,39 км, има површину при коти нормалног успора 204,00 м.н.м. 130 ха, а простире се до уласка у Крупачко поље.

Избор главних параметара хидроелектране Бања Лука-ниска је одређен за услове изграђености комплетног система хидроелектрана на средњем току ријеке Врбас (Бочац, Крупа, Бања Лука-ниска и Новоселија), при чему ће ХЕ Бања Лука-ниска преузети обезбјеђење низводних услова течења, односно акумулација Бања Лука је предвиђена као компензациони базен ХЕ Крупа.

Са становишта концепције објекта важно је поменути да омогућава стабилан рад агрегата и при малим протицајима (за задовољење биолошког минимума) од 25 м3/с. Брана хидроелектране је гравитациона бетонска, са преливним дијелом бране на десном боку и машинском зградом, полуотвореног типа, која је у саставу тијела бране налијевом боку бране (у зони ријечног тока). Евакуација великих хиљадугодишњих вода (2284 м3/с) се врши преко два преливна поља, ширине 12 м, која су лоцирана у десном боку бране и снабдјевена сегментним уставама, као и преко темељног испуста, димензија 2,2 x 2,6 м, који је лоциран у средњем стубу прелива и снабдјевен са два табласта затварача. На узводном лицу непреливног дијела бране предвиђене су улазне грађевине за агрегате, које се налазе накоти 179,55 м.н.м. На улазним грађевинама су предвиђене вертикалне челичне решетке, а за сваки довод је предвиђен помоћни затварач ипредтурбински затварач.

У машинској згради су смјештена два агрегата. Предвиђени су генератори у блок споју са трансформаторима. ТРансформатори се налазе узводно од агрегата на коти 187,40 м.н.м. Разводно постројење 110 кВ (ГИС - гасом изолован систем) је затвореног типа. Напајање властите потрошње је обезбијеђено из трансформатора преко постројења 10,5 кВ, прикљученог на отцјепе генераторских шина једног или другог агрегата и Диесел агрегата снаге 300 кВА. Расхладни систем је смјештен на турбинском простору и конципиран је као систем у коме неопходни притисак оезбјеђују 2+1 пумпе (свака пумпа капацитета 45 л/с). Дренажни систем је практично састављен из три независна система, међусобно повезана ради испомоћи, и смјештен је на дренажној коти - најнижој у машинској згради.

ХЕ НОВОСЕЛИЈА

ХЕ Новоселија је проточно прибранско постројење. Лоцирана је узводно од града Бања Луке, код насеља Новоселија, на стационажи 78+750 км ријеке Врбас. Акумулација хидроелектране је дужине цца 6,5 км. Акумулацијом се потапа само земљиште уз корито ријеке Врбас, а успор досеже до уређеног корита ХЕ Бања Лука-ниска. Карактеристично за овај акумулациони базен је да се његовим формирањем не потапа магистрални пут Бања Лука - Јајце и да су обале акумулације уређене насипима.

Брана ове хидроелектране је гравитациона бетонска, са машинском зградом укомпонованом у лијевој страни тијела бране и са њом чини конструктивну цјелину. У узводном зиду машинске зграде се налазе органи за захватање и довод воде до тубина. На улазу у доводне органе (два), предвиђена је уградња решетки са грабљама за чишћење смећа. Евакуациони дио бране је лоциран ближе десној обали ријеке и састоји се од три преливна поља, са сегментним затварачима. У машинској згради су смјештена два агрегата инсталисаног протока 2 x 77,5 м3/с, и инсталисане снаге 2 x 8,2 МW (16,4 МW), са свом осталом помоћном опремом.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:38