• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Слив Дрине Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 27 фебруар 2009 13:37

ЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РИЈЕКЕ ДРИНЕ

Ријека Дрина настаје спајањем ријека Таре и Пиве. Правац њеног тока је од југа ка сјеверу. Дрина је највећа притока Саве, која се улива у Дунав и припада Црноморском сливу.

ХЕ БУК БИЈЕЛА

ХЕ Бук Бијела је основа енергетског потенцијала ријеке Дрине. ХЕ Бук Бијела ће, као чеона електрана, са становишта величине акумулације, инсталисане снаге и просјечне производње, бити највећа електрана на ријеци Дрини. Величина основних параметара условљена је положајем узводних хидроелектрана (ХЕ Пива на ријеци Пиви и ХЕ Бијели Бријег на ријеци Тари), те постојећим насељима и инфраструктуром (град Србиње).

Уз поштовање основног принципа - максимално коришћење потенцијала, очувања постојеће инфраструктуре, геолошко-техничких и хидрогеолошких услова, изабрана је микро локација 335 км узводно од ушћа у ријеку Саву, односно 9 км узводно од града Србиње. Инсталисана снага хидроелектране је прилагођена потребама електроенергетског система у који се овај објекат уклапа. Према ревидованом и усвојеном пројекту брана хидроелектране Бук Бијела је бетонска-лучно-гравитациона, грађевинске висине 125 м са пет преливних поља у средњем дијелу бране, са прибранским постројењем непосредно уз брану и брзотоком који иде од прелива преко машинске зграде.

У геометријском смислу брана је двојно закривљена конструкција која се састоји од блокова који након завршетка бетонирања и ињектирања спојница формирају јединствено тијело бране у систему дебеле љуске.

За евакуацију десетохиљадугодишњих вода (Q10000=5235 м3/с) у средишњем дијелу бране је лоцирано пет преливних поља са котом поља 485,3 м.н.м. и сегментним затварачима за регулисање количина преливних вода. Прије машинске зграде предвиђена је изградња пет брзотока одакле вода пада у слапиште ширине 50 м, дужине 140 м и дубине 13 м. Испод бране ће се извести троредна ињекциона завјеса, а низводно од ињекционе завјесе, испод бране и слапишта, дренажна завјеса. Евакуација вода за вријеме грађења извршиће се помоћу опточног тунела пречника 9,5 м, кроз десни бок падине дужине 515 м, који се након завршетка градње блиндира чепом у осовини ињекционе завјесе. Изградња тунела је предвиђена под заштитом привремених загата. За сигурно функционисање свих ових објеката, како у фази изградње тако и у фази експлоатације, предвиђена је уградња одговарајуће хидромеханичке и електромашинске опреме.

У оквиру припрема за изградњу ХЕ Бук Бијела, поред добијене позитивне оцјене пројекта од стране експерата Међународне банке за обнову и развој из Вашингтона, до сада је реализовано:

 • комплетни истражни радови и сва претходна и пробна испитивања материјала и компоненти;
 • потпуна експропријација земљишта и објеката на простору акумулације;
 • ревидовани и усовјени главни пројекти који не зависе од подлога испоручиоца опреме: Главни пројекат бране, Главни пројекат прелива са брзотоком, Главни пројекат слапишта са узводним помоћним загатом, Главни пројекат опточног тунела, Главни пројекат темељних испуста, Главни пројекат предбране са помоћним загатом и депонијом материјала, Главни пројекат помоћних објеката;
 • лицитациона документација за главне грађевинске радове, ињекционо-консолидационе радове и испоруку оскултационе опреме;
 • тендерска документација за испоруку хидромеханичке и електромашинске опреме;
 • претходни и припремни радови, од чега: приступни и градилишни путеви, радни платои за привредно градилиште, далековод 35 кВ, кабловски ПТТ подземни вод од поште у Србињу, водовод питке воде, градилишни мост, прва фаза стамбеног насеља са рестораном и осталим припадајућим садржајима, објекти привредног градилишта (управна зграда, радионице, магацини, резервоари за гориво са пумпама, резервоари техничке воде итд.);
 • Елаборат о техничко-економској оправданости изградње;
 • Изграђен пословни објекат са свом потребном биротехничком опремом; • постигну договор око подјеле потенцијала и начина финансирања са Републиком Црном Гором, према коме је однос финансирања и коришћења 73,85% (Република Српска): 26,15% (Република Црна Гора);
 • постојање кадровског потенцијала са искуством на изградњи објеката овакве врсте.

ХЕ СРБИЊЕ

Према водопривредним условима за вршни рад ХЕ Бук Бијела, а у циљу ограничења денивелације воде ријеке Дрине кроз град Србиње и низводна насеља, неопходно је формирање компензационог базена између ХЕ Бук Бијела и града Србиње, запремине 7,6 x 106 м3. Због тога је потребно, прије пуштања у погон ХЕ Бук Бијела омогућити акумулирање наведене количине воде. Уз поштовање топографских, геолошко-техничких, хидрогеолошких и урбанистичких услова, одабран је преградни профил у мјесту Табаци, 8,5 км низводно од ХЕ Бук Бијела, односно 500 м узводно од града Србиње.

Према ревидованом и усвојеном пројекту брана ХЕ Србиње је бетонска гравитациона брана грађевинске висине 40 м, са класичном стројаром ријечног типа инкорпорираном утијело бране и са њом чини конструктивну цјелину. Водећи рачуна о топографским, геолошко и гео-техничким условима, као и о положају постојећих саобраћајница, одабрана је слиједећа диспозиција постројења:

 • гравитациони блокови бране уз десну и лијеву обалу су дужине 29, односно 54 м;
 • евакуациони дио бране, укупне дужине 62,1 м, лоциран је ближе десној обали и састоји се од три преливна поља са котом круне прелива 1,5 м изнад коте корита, те главним сегментима и помоћним табластим затварачем. У продужетку преливног прага налази се слапиште које је раздјелиним зидом одвојено од проточног тракта. Укупна дужина слапишта је 80 м, а ширина 75,1 м у почетку, односно 60,8 м на крају;
 • машинска зграда је смјештена у тијелу бране у лијевом дијелу корита ријеке Дрине, дужине 65,9 м, ширине 43,4 м и висине 40 м. Испод бране, из ињекционе галерије, изводи се једноредна ињекциона завјеса дубине од 12 до 40 м. Евакуација вода за вријеме грађења обезбјеђује се помоћу загата.

ХЕ МРСОВО

Хидроенергетски потенцијал ријеке Лим Ријека Лим је десна притока Дрине. Пројектна документација за ХЕ Мрсово је урађена на нивоу Идејног пројекта. Брана је гравитациона бетонска са два преливна поља и прибранском стројаром.

ХЕ ВИКОЧ

Хидроенергетски потенцијал ријеке Ћехотине Ријека Ћехотина је десна притока Дрине, са ушћем у граду Србињу, и представља типичну планинску ријеку са великим падом, изразитим кањонским коритом, у пољопривредном смислу стерилном и ненасељеном ријечном долином, и веома атрактиван водоток у смислу хидроенергетског коришћења. Са енергетског становишта најатрактивнији објекат је ХЕ Викоч (ЛУКЕ). Пројектна документација за ХЕ Викоч је урађена на нивоу Идејног пројекта.

ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ОСТАЛИХ ПРИТОКА РИЈЕКЕ ДРИНЕ

Коришћење хидроенергетских потенцијала на мањим водотоцима слива ријеке Дрине обрађено је на нивоу студије према којој је могуће изградити 20 објеката са снагом већом од 0,5 МW. Снага и годишња производња ових објеката су дати у табели.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:39