• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Биланси Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 06 новембар 2009 00:00

 

 

БИЛАНС УСПЈЕХА ЗА ПОСЛОВНУ 2008. ГОДИНУ (у Конвертибилним маркама)

Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске Матично предузеће a.д. Требиње

 2008.
2007.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје електричне енергије
419,904,938 291,726,879
Oстали пословни приходи 645,482  1,378,566
 420,550,420
293,105,445
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вриједност продате електричне енергије(351,040,357)
(234,463,887)
Трошкови материјала за израду(8,437)
(22,035)
Трошкови осталог материјала, горива и енергије
(538,554)
(347,840)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (5,682,489)
(4,556,236)
Трошкови амортизације
(471,971)
(422,909)
Остали пословни расходи (55,323,433)
(47,778,783)
Порези и доприноси који не зависе од резултата
(510,078)
(261,739)
 (413,575,319)
(287,853,429)
 
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
6,975,101
5,252,016
 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ/(РАСХОДИ)
Приходи од камата1,374,432
301,713
Приходи од дивиденди
-
2,862,004
Остали финансијски приходи
156,064
23,677
Расходи камата
(32,171)
(53,889)
Остали финансијски расходи
(2,926)
(3,152)
Курсне разлике, нето7,356
9,082
 1,502,755
3,139,435
 
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА
8,477,856
8,391,451
Порез на добитак (2,022,781)
(711,055)
ДОБИТАК6,455,075
7,680,396

 

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.ДЕЦЕМБРА 2008. ГОДИНЕ (у Конвертибилним маркама)

Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске Матично предузеће a.д. Требиње

 31 Децембар 2008.
31 Децембар 2007.
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
568,479
208,139
Основна средства
12,130,852
8,710,423
Дати аванси за основ. средства и немат. улагања
69,989
-
Дугорочни финансијски пласмани
 1,154,179,906 1,149,131,047
Одложена пореска средства
-
106
  1,166,949,226 1,158,049,715
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
8,124
6,752
Дати аванси
7,209
9,549
Купци
109,487,344
70,935,305
Друга потраживања и АВР 14,618,326
16,019,125
Краткорочни финансијски пласмани19,740,706
20,399,189
Текућа доспијећа дугорочних финанс. пласмана
1,221,180
2,006
Готовина
20,160,313
38,041,506
 165,243,202
145,413,432
 
Укупна актива
1,332,192,428
1,303,463,147
 
ПАСИВА
КАПИТАЛ
Акцијски капитал
1,160,720,161
1,154,153,423
Остали капитал
630,964
630,964
Законске резерве
1,293,104
909,084
Ревалоризационе резерве18,841
108,359
Нераспоређени добитак
14,128,971
15,515,536
 1,176,792,041
1,171,317,366
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
12,061,223
1,301,585
Дугорочни кредити
738,798
841,642
  12,800,021 2,143,227
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Текуће доспијеће дугорочних кредита
 59,719 90,675
Примљени аванси
-
 808,930
Добављачи
 139,034,474 127,312,561
Остале краткорочне обавезе и ПВР 3,506,173 1,790,388
  142,600,366 130,002,554
 
Укупна пасива
 1,332,192,428 1,303,463,147
 
Последње ажурирано петак, 06 новембар 2009 11:52